29.11.19

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel on peamisteks valla arengut suunavateks dokumentideks:

  • valla arengukava (suunab valla sisulist arengut)
  • eelarvestrateegia (arengukavast tulenev finantsplaan eesmärkide saavutamiseks)
  • valla üldplaneering (ruumilise arengu suunamine valla territooriumil)

Kõik nimetatud dokumendid toetuvad üksteisele ning moodustavad ühtse terviku.
Lisaks arvestavad kohaliku omavalitsuse (valla) arengudokumendid maakondliku arengustrateegia ja selle tegevuskavaga ning on omavahel kooskõlas.

Rapla valla arengukava 2018-2025 on kehtestatud 27. septembril 2018 volikogu määrusega nr 39 ja Rapla valla eelarvestrateegia 2019-2022 (arengukava lisa 5) on kehtestatud 25. oktoobril 2018 volikogu määrusega nr 42.

Eelpool nimetatud dokumendid koos kõikide lisadega on leitavad kodulehel rubriigis kehtiv valla arengukava.

Rapla valla üldplaneeringu koostamine on algatatud 20. detsembril 2018 volikogu otsusega nr 92 ja loodetavasti jõuab uus üldplaneering kehtestamisele 2021 aastal. 

 

Maakonna arengustrateegia 2035+

Maakonna arengustrateegia 2035+ osas saab ajakohase info koos kehtivate dokumentidega Raplamaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt.

25.11.2019 avaldas oma kodulehel Raplamaa Omavalitsusliit Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2020-2023 eelnõu. Antud eelnõud menetleb Rapla Vallavolikogu jaanuaris 2020

Palume tutvuda eelnõuga siin

Toimetaja: HEITI VAHTRA