11.09.19

 

Rapla vald avas elamuarenduse toetuseks taotlusvooru

 

Avatud elamuarenduse piirkondade investeeringu toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 1. novembril 2019 kell 12.00!

Ühinenud Rapla valla elanike arv on vähenenud 2015 aasta algusest kuni 2019 aasta alguseni 379 elaniku võrra. Vähenemise põhjuseid on erinevaid, aga üks oluline tegur on tiheasustuse piirkonnas elamispinna defitsiit.

Siit lähtub oluline probleem: me soovime uusi elanikke, luues neile häid tingimusi laste kasvatamiseks, kultuuriliseks tegevuseks jms, kuid kahjuks puuduvad eluruumid, milles võimalikud uued elanikud võiksid elada. Enim puudutab see meie linnalist piirkonda ja tiheasustust.

Elamuarenduse piirkondade investeeringu toetuse eesmärgiks on stimuleerida Rapla vallas kinnisvara arendusi, mis tooksid juurde uusi eluruume võimalikele uutele elanikele. Toetuse maksimaalseks suuruseks on 200 000 eurot ühe taotluse kohta ning tegu on toetusega, millele rakenduvad riigiabi reeglid.  Viide: https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

Toetus on suunatud eluruumide rajamist toetava taristu arendamisele. Taotlustele antakse hinnang eelkõige rajatavate eluruumide alusel. Üks oluline nõue on, et toetuse raames rajatavaid eluruume on minimaalselt 8. Täpsemad nõuded toetavatele taristule on kirjas Rapla Vallavolikogu kehtestatud määruses Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord.

Samuti on põhimõtteks see, et taotleja viib tegevused ellu ning rahastamine toimub, kui saab veenduda, et lubatud investeeringud on ellu viidud. 

Toetatavateks tegevusteks on:
• Ligipääsuteede rajamine (sõidu-, kõnni, ja kergteed);
• Tänavavalgustuse taristu rajamine;
• Kaugküttevõrgu või gaasivõrgu liitumisega seotud investeeringud (sh taristu rajamine kuni hoonete liitumispunktideni) või mõne muu energiatõhusa kütteliigi väljaehitamisele;
• Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumisega seonduvad investeeringud (sh taristu rajamine kuni hoonete liitumispunktideni)
• Investeeringud drenažeerimise ja pinnasevee ära juhtimisega seotud taristusse;
• Investeeringud side- ja nõrkvoolu taristusse.
• Investeeringud tugevvoolu taristusse ja liitumispunkti väljaehitamiseks

Mitteabikõlblikud tegevused on:
• Hoonete sisesed taristu investeeringud;
• Investeeringud haljastuse rajamisse.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, kellel puuduvad võlgnevused riigi ja kohaliku omavalitsuse ees ning kelle kohta ei ole algatatud likvideerimise menetlust.

Taotluse esitamiseks on kehtestanud vallavalitsus taotluse vormi, mille saab alla laadida siit.

Taotlusi menetleb Rapla Vallavalitsuse moodustatud hindamiskomisjon. 
Hindamiskomisjoni töö aluseks on vallavalitsuse kehtestatud Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse taotluste hindamiskriteeriumid. Toetuse rahuldamine toimub hindamisel saavutatud pingerea alusel. 

Tulemused selguvad hiljemalt detsembri keskpaigaks.

Lisaküsimuste osas palume pöörduda arendusjuht Heiti Vahtra poole e-postil heiti.vahtra@rapla.ee või tel 53404797.

Ootame rohket osavõttu!

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI