4.02.20

Hajaasustuse programm

 

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor


Sihtgrupp: füüsilised isikud

Toetuse taotlusi saavad esitada Rapla valla elanikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2020.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Hajaasustuse programmi kaasrahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt.

Ühe valdkonna jaoks on ühel majapidamisel programmist võimalik toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Rapla valla elanike taotlusi võetakse vastu 17. veebruarist kuni 17. aprillini.

 

Tähelepanu!
Rapla Vallavalitsuse 16. detsembri 2019 korraldusega nr 554 kehtestati hajaasustuse programmist toetuse andmisel toetatavate valdkondade ja eelistatud sihtrühmade prioriteetsus. Sihtrühmaks, kelle taotlusi eelistatakse on lastega pered ja puuetega isikud.
Valdkondlikud prioriteedid on järgmised:
1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.
Antud loetelu määrab hindamiskomisjoni eelistuse, ehk esmalt toetatakse veevarustussüsteemide taotlusi, siis kanalisatsioonisüsteemide taotlusi jne.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2021.

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad ka Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) veebilehel ja Rapla Vallavalitsuse veebilehel.

Programmi kontaktisik Rapla Vallavalitsuses on:
Tiina Martin, tiina.martin@rapla.ee , 5554 3755 (E-N 8.00-17.00, R 8.00-13.00)
 

Riigihalduse minister kuulutab programmi avatuks 17. veebruarist 2020. 
Hajaasustuse programmi avamise käskkiri.

Taotluste esitamise tähtaeg on 17. aprill 2020 , taotlus tuleb esitada Rapla Vallavalitsusse. Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt e-postile rapla@rapla.ee.
 

Info:

Rapla valla juhend vee ja kanalisatsioonisüsteemide taotluste esitamiseks

Hajaasustuse programmist lähemalt

Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks

Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas?

 

Taotluse esitamiseks vajalikud vormid:

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus 

Kanalisatsioonisüsteemdie valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna projekti  tegevuste kirjeldus 

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Arvutamise abimees

Garantiikirja näidis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019. aasta

Rapla Vallavalitsus on 15. juulil 2019 vastu võtnud korralduse nr 296  "2019. a hajaasustuse programmi taotlusvooru tulemuste kinnitamine".

Antud korraldusega on toetuse saajad järgmised isikud:

 

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse suurus

(eurot)

1

Marko Orav

Tänava kinnistu kanalisatsioon

5676,24

2

Ülle Treiberk

Aida puurkaevu rajamine

3601,92

3

Marko Paap

Väljataguse septik

1473,81

4

Rait Talvik

Reoveepuhastuse süsteemi loomine Oraste talule

5189,82

5

Kuldar Helend

Pihlakobara puurkaev, seadmed

3051,18

6

Priit Põldsaar/Elen Helmoja

Uuetoa veesüsteem

2596,92

7

Jaan Luhaorg

Onni talu veevarustuse rajamine

3441,12

8

Tatjana Kulikova

Suurenurga talu veetöötlusseadmed

1423,68

9

Mari Künstler

Tünni septik

1608,00

10

Elma Reinart

Männikusauna biopuhasti

3228,06

11

Marika Hõbemäe

Vahi kanalisatsioon

5141,58

12

Margus Müür

Luuka-Reinu veesüsteemi rajamine

3119,52

13

Vaike Vainosaar

Kalmu veepuhastusseadmed

998,30

14

Andero Nauri

Piibe kanalisatsioon

2532,60

15

Elle Koolma

Lipstu septik

1929,60

16

Margus Treinberg

Mäe kanalisatsioon

1669,10

17

Heikki Miilen

Sarapiku septik

2291,40

18

Tõnis Vunder

Vankse puurkaev

2387,88

19

Magnus Kittask

Hallikivi talu kanalisatsiooniprojekt

2532,60

20

Jan Anderson

Väljaotsa kanalisatsioon

2498,66

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI