17.07.19

Hajaasustuse programm

Rapla Vallavalitsus on 15. juulil 2019 vastu võtnud korralduse nr 296  "2019. a hajaasustuse programmi taotlusvooru tulemuste kinnitamine".

Antud korraldusega on toetuse saajad järgmised isikud:

 

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse suurus

(eurot)

1

Marko Orav

Tänava kinnistu kanalisatsioon

5676,24

2

Ülle Treiberk

Aida puurkaevu rajamine

3601,92

3

Marko Paap

Väljataguse septik

1473,81

4

Rait Talvik

Reoveepuhastuse süsteemi loomine Oraste talule

5189,82

5

Kuldar Helend

Pihlakaobara puurkaev, seadmed

3051,18

6

Priit Põldsaar/Elen Helmoja

Uuetoa veesüsteem

2596,92

7

Jaan Luhaorg

Onni talu veevarustuse rajamine

3441,12

8

Tatjana Kulikova

Suurenurga talu veetöötlusseadmed

1423,68

9

Mari Künstler

Tünni septik

1608,00

10

Elma Reinart

Männikusauna biopuhasti

3228,06

11

Marika Hõbemäe

Vahi kanalisatsioon

5141,58

12

Margus Müür

Luuka-Reinu veesüsteemi rajamine

3119,52

13

Vaike Vainosaar

Kalmu veepuhastusseadmed

998,30

14

Andero Nauri

Piibe kanalisatsioon

2532,60

15

Elle Koolma

Lipstu septik

1929,60

16

Margus Treinberg

Mäe kanalisatsioon

1669,10

17

Heikki Miilen

Sarapiku septik

2291,40

18

Tõnis Vunder

Vankse puurkaev

2387,88

19

Magnus Kittask

Hallikivi talu kanalisatsiooniprojekt

2532,60

20

Jan Anderson

Väljaotsa kanalisatsioon

2498,66

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades
elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimisele neis piirkondades.

Programmi raames toetatakse järgmisi valdkondi:
• veevarustussüsteemid;
• kanalisatsioonisüsteemid;
• juurdepääsuteed;
• autonoomsed elektrisüsteemid (kui ei ole liitunud elektrivõrguga).


Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja alaline elukoht on vähemalt 1. jaanuarist 2019 hajaasutusega piirkonnas asuv majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
2. taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
3. Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama
taotlejaga samadele nõuetele.
Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti abikõlbulikest kuludest.

 

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Rapla Vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
Projekti elluviimine peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.

Riigihalduse minister kuulutab programmi avatuks 11. märtsist 2019. 
Hajaasustuse programmi avamise käskkiri.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai 2019, taotlus tuleb esitada Rapla Vallavalitsusse. Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt e-postile rapla@rapla.ee.
 

 

Info:

Käesoleval aastal on hajaasustuse programmi koordinaator Rapla vallas planeeringu- ja arendusspetsialist Tiina Martin, tel 5554 3755, e-post tiina.martin@rapla.ee.

 

 

Käskkiri Hajaasustuse programmi" taotlusvooru avamise ja taotluste esitamise tähtpäeva kinnitamiseks.

 

Hajaasustuse programmist lähemalt

 

Taotluse esitamiseks vajalikud vormid:

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus 

Kanalisatsioonisüsteemdie valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna projekti  tegevuste kirjeldus 

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Arvutamise abimees

Garantiikirja näidis

 

 

 

 

Toimetaja: ANTS SOODLA