16.02.21

Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor


Sihtgrupp: füüsilised isikud

Toetuse taotlusi saavad esitada Rapla valla elanikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2021.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Hajaasustuse programmi kaasrahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt.

Ühe valdkonna jaoks on ühel majapidamisel programmist võimalik toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Rapla valla elanike taotlusi võetakse vastu 1. veebruarist kuni 1. aprillini.

 

Tähelepanu!
Rapla Vallavalitsuse 16. detsembri 2019 korraldusega nr 554 kehtestati hajaasustuse programmist toetuse andmisel toetatavate valdkondade ja eelistatud sihtrühmade prioriteetsus. Sihtrühmaks, kelle taotlusi eelistatakse on lastega pered ja puuetega isikud.
Valdkondlikud prioriteedid on järgmised:
1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.
Antud loetelu määrab hindamiskomisjoni eelistuse, ehk esmalt toetatakse veevarustussüsteemide taotlusi, siis kanalisatsioonisüsteemide taotlusi jne.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2022.

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad ka Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) veebilehel ja Rapla Vallavalitsuse veebilehel.

Programmi kontaktisik Rapla Vallavalitsuses on:
Tiina Martin, tiina.martin@rapla.ee , 5554 3755 (E-N 8.00-17.00, R 8.00-13.00)
 

Riigihalduse minister kuulutab programmi avatuks 1. veebruarist 2021. 
 

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2021 , taotlus tuleb esitada Rapla Vallavalitsusse. Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt e-postile rapla@rapla.ee.
 

Info:

Hajaasustuse programmist lähemalt

Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks

Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas?

 

Taotluse esitamiseks vajalikud vormid:

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus 

Kanalisatsioonisüsteemdie valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna projekti  tegevuste kirjeldus 

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Arvutamise abimees

Garantiikirja näidis

NB! KOHUSTUSLIK LISA:

veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet (kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele). Joogivee analüüsi saab tellida https://www.terviseamet.ee/et/laborid/terviseameti-laborid/kesklabor 

 

 

2020. aasta

Rapla Vallavalitsus on 26. juunil 2020 vastu võtnud korralduse nr 304  "2020. a hajaasustuse programmi taotlusvooru tulemuste kinnitamine".
Antud korraldusega on toetuse saajad järgmised isikud:

 

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse suurus         

       (eurot)

1

 

Marjana Piirsalu

Rohula talu veepuhastusseadmed

2038,14

2

Siim Maiste

 

Roosna talu biopuhasti paigaldus

3228,06

3

Garel Golovtšak

 

Nurmsalu puurkaevu  ja torustiku rajamine

2295,42

4

Villu Markus

 

Väljamäe talu kanalisatsiooni ehitus

3272,28

5

Rainar Tosin

 

Uuetoa biopuhasti paigaldamine

4971,94

6

Silvar Toomla

 

Puruvana kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine

2966,76

7

Elen Esnar

 

Alttoa puurkaev ja torustik

3216

8

Arvi Leo

 

Veevarustussüsteemid elumajja Puusepa talu

562,80

9

Tõnu Ormus

 

Ukuri kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3264,24

10

Arvi Leo

 

Kanalisatsioonisüsteemid elumajja Puusepa talu

2934,60

11

Madis Pokrovski

 

Miku talu kanalisatsioonisüsteem

4277,28

12

Liisi Lumiste

 

Tihno talu veepuhastusseadmed

6499,02

13

Tea Vaiknurm

 

Kanalisatsiooni süsteemide rajamine

3237,70

14

Sigrit Raie

 

Biopuhasti paigaldus

4329,54

15

 

Kaarel Kruuser

Kanalisatsioonisüsteemi ehitus

1849,20

16

Ringo-Rain Villems

 

Videviku, Lõiuse kanalisatsiooni ümberehitus

4564,30

17

Raul Aalde

 

Männiku talu veesüsteem

3374,92

18

Tõnu Savelli

 

Tidre talu kanalisatsioon

1809

19

Priit Põldsaar/Elen Helmoja

Uuetoa talu juurdepääsutee

1889,88

20

Marek Küttis

 

Kingu kinnistu kanalisatsioonisüsteem

1809

21

Terje Ruberg

Rätsepa talu kruusatee remont

 

4297,36

22

Tiina Saar

 

Välja talu kanalisatsioon

2808,38

23

Mati Kaljumäe

 

Puurkaev ja veetrass

3778,80

 

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI