Hanked ja konkursid

Avalik enampakkumine Rapla (Kuusiku) lennuvälja ajutise haldaja leidmiseks

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja enampakkumise Rapla vallale kuuluva Rapla lennuvälja (Kuusiku lennuvälja kinnistu) lühiajalise haldaja leidmiseks perioodiks 01.05.2021–30.04.2023.

1. Lennuvälja asukoht, suurus, pakkumise alghind: Rapla lennuväli, Kuusiku lennuvälja kinnistu Iira külas (katastritunnus 66902:001:0005), kinnistu ja lennuväli on pindalaga 177,35 ha (asukoha skeem Lisas 1). Pakkumise alghind 50 eurot kuus (600 eurot aastas).

2. Pakkumine peab sisaldama:
2.1. Rapla lennuvälja haldamise põhimõtete kirjeldust ja tegevuskava.
2.2. Andmeid pakkuja kohta:
2.2.1. juriidilise isiku nimi, äriregistri registrikood, asukoht ja aadress;
2.2.2. nõusolek lennuvälja haldamiseks antud tingimustel;
2.2.3. tõend kohalike maksude võlgnevuste puudumise kohta (ei pea esitama kui pakkuja on Rapla valda registreeritud juriidilise isik);
2.2.4. haldaja nõuetele vastavust tõendav informatsioon (lähtuvalt punktist 5);
2.2.5. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja nimi, allkiri, juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri.

3. Haldajal tuleb tagada lennuväljal harrastuslennunduse toimimine, aidates kaasa harrastus- ja väikelennunduse arengule lennuväljal, turismi arengule piirkonnas, Rapla valla ja kohaliku ettevõtluse arengule ja vaba aja võimaluste mitmekesistamisele.

4. Haldaja ülesanded:
4.1. korraldada ja tagada Rapla lennuvälja lennundusega seotud ohutu ja juhitud tegevus, territooriumi ja hoonete ning rajatiste heakord, inimeste ja vara turvalisus. Viia selleks läbi lennuväljal asuva taristu hädavajalikud hooldus- ja remonttööd omal kulul. Hoolduse hulka ei kuulu lennuvälja hooldusniitmine, välja arvatud hoonete ja rajatistega piirnevatel aladel (ala toodud käesoleva dokumendi lisa 2-s);
4.2. kooskõlastada ehitiste ja rajatiste püstitamine ning ümberehitamine eelnevalt kirjalikult Rapla Vallavalitsusega;
4.3. uuendada vajalikku lennutehnilist ja muud olulist dokumentatsiooni ja viia läbi hooldustöid, mis on vajalikud lennuvälja ohutuks käitlemiseks rendilepingu perioodil. Haldaja analüüsib võimalust ja vajadust lennuväljale sertifikaadi taotlemiseks ning vajaduse ilmnemisel taotleb sertifikaadi. Otsus, kas sertifikaadi taotlemine on vajalik ja otstarbekas, langetatakse koostöös lennuvälja omanikuga;
4.4. teha lennuvälja haldamisel koostööd Transpordiameti lennundusteenistusega, Lennuliiklusteeninduse AS-i, Rapla Vallavalitsuse, lennuväljal tegutsevate organisatsioonide, Kuusiku piirkonna elanike esindajate jt vajalike osapooltega. Vajadusel sõlmida eelpool nimetatud organisatsioonidega lepingud, koostöökokkulepped vms olulised dokumendid, mis tagavad lennuvälja seadustele vastava ja ohutu käitlemise;
4.5. informeerida kirjalikult Rapla Vallavalitsust kõikidest lennuväljal tegutsevatest organisatsioonidest ja isikutest (nimed ja kontaktandmed);
4.6. tasuda Rapla Vallavalitsuse esitatud igakuise arve alusel tõendatud kulud  kommunaalteenuste (elektrienergia, jäätmekäitlus jm) kohta Kuusiku lennuväljal;
4.7. korraldada lennuväljal tegutsevate organisatsioonide, isikute ja vallavalitsuse vaheline kommunikatsioon;
4.8. paigaldada lennuvälja kasutajate ja külaliste informeerimiseks lennuvälja sissepääsu juurde infosilt haldaja kontaktandmetega hiljemalt 15.05.2021.

5. Nõuded lennuvälja haldajale:
5.1. pakkujana saab kvalifitseeruda Eestis registreeritud juriidiline isik, kelle registrisse kandmine peab olema toimunud vähemalt 36 kuud enne pakkumise esitamist;
5.2. haldaja peab omama vastavate oskuste ja teadmistega personali, kes täidaks lennuliikluse, ohutuse, keskkonna, infrastruktuuri ja turvalisusega seotud ülesandeid. Inimesed nendes rollides võivad kattuda;
5.3. haldajal kui juriidilisel isikul või haldaja liikmetel peab olema vähemalt 3 aastane tegutsemiskogemus lennundusvaldkonnas.

6. Kui lennuväljal toimub avalik üritus, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Rapla Vallavalitsusega (taotleda avaliku ürituse korraldamise luba).

7. Haldaja ega allrentnike tegevus ei tohi ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut ega avalikku korda.

8. Haldajal on keelatud haldamise lepingu ja sellest tulenevate õiguste üleandmine kolmandatele isikutele.

9. Lepingut haldaja kohustuste täitmise osas on ennetähtaegselt õigus lõpetada mõlemal osapoolel. Lepingu lõpetamise etteteatamise tähtaeg on 60 kalendripäeva.

10. Enampakkumisest osavõtjatel esitada pakkumised allkirjastatult hiljemalt 16. aprillil 2021 kella 10.00 e-kirjaga aadressile rapla@rapla.ee või Rapla Vallavalitsusse (Viljandi mnt 17, 79511 Rapla). Tavakirjale või e-kirja teema/pealkirja (inglise keeles: subject) reale lisatakse märgusõna „Lennuvälja pakkumus – mitte avada enne 16.04.2021 kell 10.30"

11. Punktis 10 nimetatud tingimustele vastavad pakkumised avatakse Rapla Vallavalitsuses  16. aprillil 2021 kell 10.30. Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll ja edastatakse pakkujatele 3 tööpäeva jooksul.

12. Vallavalitsus sõlmib lepingu kõrgeimat rendihinda pakkunud nõuetele vastava pakkujaga. Kui esitatakse mitu võrdse kõrgeima rendihinnaga pakkumist, siis küsitakse nende pakkujate käest, kas nad on valmis pakkuma uue rendihinna. Kui endiselt jääb mitu võrdse kõrgeima rendihinnaga pakkumist, siis valitakse välja pakkuja, kes esitas oma uue pakkumise varem. Kui pakkumise võitja ei nõustu lepingu sõlmimisega, on vallavalitsusel õigus otsustada, kas sõlmida leping teise koha saanud pakkujaga või enampakkumine tühistada.

Küsimuste korral pöörduda Rapla valla arendusjuhi Heiti Vahtra (e-post: heiti.vahtra@rapla.ee; tel: 5344 6645) poole.

 

Lisa 1. Rapla lennuvälja asukoha skeem (väljavõte Maa-ameti geoportaalist). 

lennuvälja asukoha skeem

 

Lisa 2 - Kuusiku lennuvälja hooldusskeem (ajutise haldaja kohustus on tagada II ja III hooldusklassi alade heakord)

lennuvälja hooldusskeem

*  *  *  *  *  *  *

Avalik enampakkumine Alu krossiraja kasutusse andmiseks

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja enampakkumise Rapla vallale kuuluva Alu krossiraja rendile andmiseks ja motospordiga tegelemise avardamise eesmärgil perioodiks 03.05.2021–02.05.2026.

1. Krossiraja asukoht, suurus, pakkumise alghind: Alu krossiraja kinnistu Kalevi külas (katastritunnus 66904:001:0308), kogupindala 3,73 ha. Pakkumise alghind 50 eurot kuus (600 eurot aastas).

2. Pakkumine peab sisaldama:
2.1. Alu krossiraja kasutamise põhimõtete kirjeldust ja tegevuskava ning kinnitust, et pakkuja on teadlik krossiraja ja territooriumi seisukorrast ning kohustub omal kulul viima territooriumi sellisesse seisukorda, millisena ta kavatseb seda kasutama hakata.
2.2. Andmeid pakkuja kohta:
2.2.1. juriidilise isiku nimi, äriregistri registrikood, asukoht ja aadress;
2.2.2. nõusolek krossiraja rentimiseks antud tingimustel;
2.2.3. tõend kohalike maksude võlgnevuste puudumise kohta (ei pea esitama kui pakkuja on Rapla valda registreeritud juriidilise isik);
2.2.4. rentniku nõuetele vastavust tõendav informatsioon (lähtuvalt punktist 5);
2.2.5. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja nimi, allkiri, juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri.

3. Rentnikul tuleb tagada krossirajal harrastusspordi toimimine, aidates kaasa turismi arengule piirkonnas, Rapla valla ja kohaliku ettevõtluse arengule ja vaba aja võimaluste mitmekesistamisele.

4. Rentniku ülesanded:
4.1. taotleda krossiraja kasutusse võtmiseks kõik vajalikud load ja kooskõlastused (Tervise-, Päästeameti-, kauplemisload jms);
4.2. järgida sanitaar-, tuleohutuse ja ekspluateerimise nõudeid ning omal kulul tagada nende nõuete täitmine;
4.3. korraldada ja tagada territooriumi heakord (korrapärane niitmine, koristamine jms), inimeste ja vara turvalisus ning kinnistul toimuvate tegevuste ohutus;
4.4. tasuda lisaks rendile krossiraja kasutamisega seotud kulusid (kõrvalkulud). Kõrvalkuludeks on tasu rendileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud krossiraja ja territooriumi kasutamisega, sh seotud halduskulud ja koormised (elekter, jäätmed, valve, koristuskulud, hooldusremont, seadmete paigaldus jm). Renti krossiraja kasutamise eest hakatakse tasuma alates 01.06.2021. Kõrvalkulude eest tasumist alustatakse krossiraja üleandmisest;
4.5. täita motospordiga tegelemisel rendilepingus määratavaid tingimusi, eelkõige ajalised piirangud raja kasutamisel 2 x nädalas ja 1 päev nädalavahetusel;
4.6. teha koostööd Rapla Vallavalitsuse ja piirkonna elanike esindajate jt vajalike osapooltega;
4.7. informeerida kirjalikult Rapla Vallavalitsust kõikidest krossirajal tegutsevatest organisatsioonidest ja isikutest (nimed ja kontaktandmed);
4.8. korraldada krossirajal tegutsevate organisatsioonide, isikute ja vallavalitsuse vaheline kommunikatsioon;
4.9. paigaldada krossiraja kasutajate ja külaliste informeerimiseks sissepääsu juurde infosilt rentniku kontaktandmetega hiljemalt 15.05.2021.

5. Nõuded rentnikule:
5.1. rentnikuna saab kvalifitseeruda Eestis registreeritud juriidiline isik, kelle registrisse kandmine peab olema toimunud vähemalt 36 kuud enne pakkumise esitamist;
5.2. rentnikul kui juriidilisel isikul või tema liikmetel peab olema vähemalt 3 aastane tegutsemiskogemus motospordi korraldamise valdkonnas.

6. Kui krossirajal toimub avalik üritus, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Rapla Vallavalitsusega (taotleda avaliku ürituse korraldamise luba).

7. Rentniku tegevus ei tohi ohustada avalikku korda.

8. Rentnikul on keelatud rendilepingu ja sellest tulenevate õiguste üleandmine kolmandatele isikutele.

9. Rendileandjal on õigus rendileping erakorraliselt üles öelda, kui rentnik ei võta krossirada rendilepingus sätestatud tingimustel kasutusse ja pooled ei ole tingimuste muutmises kirjalikult kokku leppinud.

10. Enampakkumisest osavõtjatel esitada pakkumised allkirjastatult hiljemalt 13. aprillil 2021 kell 16.00 e-kirjaga aadressile rapla@rapla.ee või Rapla Vallavalitsusse (Viljandi mnt 17, 79511 Rapla). Tavakirjale või e-kirja teema/pealkirja (inglise keeles: subject) reale lisatakse märgusõna „Alu krossiraja pakkumus – mitte avada enne 14.04.2021 kell 9.00".

11. Punktis 10 nimetatud tingimustele vastavad pakkumised avatakse Rapla Vallavalitsuses 14. aprillil 2021 kell 9.00. Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll ja edastatakse pakkujatele 3 tööpäeva jooksul.

12. Vallavalitsus sõlmib lepingu kõrgeimat rendihinda pakkunud nõuetele vastava pakkujaga. Kui esitatakse mitu võrdse kõrgeima rendihinnaga pakkumist, siis küsitakse nende pakkujate käest, kas nad on valmis pakkuma uue rendihinna. Kui endiselt jääb mitu võrdse kõrgeima rendihinnaga pakkumist, siis valitakse välja pakkuja, kes esitas oma uue pakkumise varem. Kui pakkumise võitja ei nõustu lepingu sõlmimisega, on vallavalitsusel õigus otsustada, kas sõlmida leping teise koha saanud pakkujaga või enampakkumine tühistada.

Küsimuste korral pöörduda Rapla valla spordi- ja tervisedenduse spetsialisti Anabell Kinkar (e-post: anabell.kinkar@rapla.ee; tel: 5553 1785) poole.

 

Krossiraja kinnistu skeem

 

______________________

Rapla valla hanked E-riigihangete keskkonnas

Tööpakkumised leiad siit.

Rapla Vallavalitsuse 2021. hankeplaan