Hanked ja konkursid

 

 

Konkurss Rapla lennuvälja arendamiseks koostööpartneri leidmiseks 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Rapla lennuväljale haldaja leidmiseks 25 aastaks algusega 2020. aastast. Rapla vallale kuuluv lennuväli asub Iira külas Kuusiku lennuvälja kinnistul (66902:001:0005).
Konkursi eesmärk on leida partner, kellel on huvi hoida väikelennuvälja avalikus kasutuses, et seal saaksid ka edaspidi toimetada hobilendurid ja lennuspordi erinevad huvigrupid. Kindlasti vajab lennuväli toetavaid funktsioone haldamisel, milleks võiks olla lennundusega otseselt või kaudsemalt seotud ettevõtlus, samas võiks kuuluda siia ka turism. Soovime, et lennuväli oleks avalik rajatis ja avatud kõigile huvilistele. Samuti ootame, et maa-ala saab korrektselt hooldatud ja taristu korras hoitud.

Selleks, et oleks võimalik saada ülevaade tulevase koostööpartneri kavatsustest, kuidas lennuvälja opereeritakse ja arendatakse, ootame  temalt arengu ja haldamise põhimõtete kirjeldust ning tegevuskava, sh rahavoo ja teenuste hindade prognoosi võimalusel perioodi lõpuni. Samuti ootame lisana investeeringute kava haldamise perioodiks. Omalt poolt on seadnud ka Rapla vald ülesse teatud tingimused ja tähtajad investeerimisel, mida eelpool nimetaud kavad peaksid järgima. Üks esimene samm, mille tulevane koostööpartner ette peab võtma on detailplaneeringu koostamine lennuväljale, et oleks olemas selge kokkulepe, millises lennuvälja osas mis liiki tegevusi ellu viiakse ja millised arengud on võimalikud.

Konkursi tingimused on toodud allpool. Täpsemat infot saab ka arendusjuht Heiti Vahtralt (tel 5340 4797).

Pakkumisi koostööpartnerite kandidaatidelt ootame kuni 16. jaanuarini 2020 kella 17.00.

 

Konkursi tingimused
Lisa 1. Rapla lennuvälja asukoha skeem
Lisa 2 - Rapla lennuvälja territooriumi hoolduskava

Lennukid Kuusiku lennuväljal

 

Konkursi tingimused

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Rapla vallale kuuluva Kuusiku lennuvälja kinnistul (66902:001:0005) asuva Rapla lennuvälja haldaja (koostööpartneri) leidmiseks alates 2020. aastast tähtajaga 25 aastaks. Poolte (Rapla vald ja koostööpartner) vahel sõlmitavas koostöölepingus määratakse vahetähtajad haldaja  tegevuse hindamiseks. Haldaja kohustusena seatavate ülesannete  täitmise tähtajad on toodud  punktis 4.
1. Lennuvälja asukoht, suurus:
Rapla lennuvälja kinnistu Iira külas (katastritunnus 66902:001:0005), pindalaga 177,35 ha (asukoha skeem lisas 1).

2. Pakkumus peab sisaldama:
2.1. Pakkuja kinnitust, et ta on tutvunud lennuvälja olukorraga kohapeal, nõustub lennuvälja haldamiseks konkursi kutses toodud tingimustega ja on valmis antud tingimustel koostöölepingu sõlmimisega.
2.2.  Rapla lennuvälja arengu ja haldamise põhimõtete kirjeldust ja tegevuskava, sh rahavoo ja teenuste hindade prognoosi (võimalusel perioodi lõpuni).
2.3. Investeeringute kava haldamise perioodil, kus on toodud välja investeeringu eesmärk, eeldatav rahaline maht ja teostamise tähtaeg. Haldaja poolne investeeringute kava lisatakse koostöölepingule.
2.4. Andmeid pakkuja kohta:
2.4.1. Juriidilise isiku nimi, äriregistri registrikood, asukoht ja aadress.
2.4.2. Tõend kohalike maksude võlgnevuste puudumise kohta (ei pea esitama kui tegu on Rapla valda registreeritud juriidilise isikuga). Eestist väljaspool registreeritud juriidilise isiku puhul tuleb esitada tõend asukohariigis maksuvõlgnevuste puudumise kohta.
2.4.3. Haldajale esitatud nõuetele vastavust tõendav informatsioon (lähtuvalt punktist 5).
2.4.4. Pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja nimi, allkiri.
2.4.5. Volikiri, kui pakkumuse esitab esindusõiguseta isik esindatava nimel.

3. Pakkumuses tuleb arvestada järgnevaga:
3.1. Tagada lennuvälja jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik areng. 
3.2. Tagada võimalus harrastuslennunduse (lennusport, purilennud, langevarjuhüpped, mudellennundus jms) toimimiseks lennuväljal,
3.3. Aidata kaasa harrastus- ja väikelennunduse arengule lennuväljal,  turismi arengule piirkonnas, Rapla valla ja kohaliku ettevõtluse arengule ning kohalike elanike jaoks töökohtade ja vaba aja võimaluste mitmekesistamisele. Võimalus on lennuvälja kasutada erinevate sündmuste läbiviimise paigana.
3.4. Olla valmis osalema partnerina rahataotluse esitamisel Euroopa Liidu struktuuritoetuse saamiseks koostöös Rapla vallaga.

4. Haldaja ülesanded:
4.1. Korraldada ja tagada Rapla lennuvälja lennundusega seotud tegevus (sh lennujuhtimine ja -ohutus),
4.2. Tagada lennuvälja territooriumi regulaarne hooldus ja heakord vastavalt Rapla valla  koostatud hoolduskavale (kava toodud lisas 2)
4.3. Kindlustada lennuvälja sertifikaadi olemasolu, uuendada vajalikku lennutehnilist ja muud dokumentatsiooni ja viia läbi hooldustöid, mis on vajalikud lennuvälja sertifitseeritud olemisele.
4.4. Teha lennuvälja haldamiseks ja arenguks koostööd Lennuameti, Lennuliiklusteeninduse AS-i, Rapla Vallavalitsuse, Kuusiku piirkonna elanike esindajate jt vajalike osapooltega.
4.5. Rahastada lennuvälja detailplaneeringu koostamist ja keskkonnamõjude strateegilist hindamist koos vajalike geoloogiliste ja geodeetiliste uuringutega. Haldaja on detailplaneeringu koostamisel huvitatud isik, planeeringu korraldajaks on Rapla vald. Planeeringu koostamise finantseerimiseks sõlmitakse vastav leping. Detailplaneeringu koostamise algatamise tähtaeg on hiljemalt 01.09.2020. Eeldatav tähtaeg detailplaneeringu kehtestamiseks on 01.09.2022
4.6. Lennuvälja elektripaigaldise vastutav kasutus koos vajalike hooldustöödega elektripaigaldise korrashoiuks alates   kaablikingadest Metsa 10/0,4 kV alajaamas (sh Almavü 10/0,4 kV alajaama ja selle vaheline toitekaabel).
Haldaja teostab elektripaigaldise korrastuse ning viib läbi paigaldise ohutuse auditi enne objekti kasutusele võttu avalike ürituste korraldamiseks, kuid mitte hiljem kui 01.10.2020. Auditi käigus teostatava ülevaatuse juurde kutsutakse Rapla Vallavalitsuse esindaja.
4.7. Koostöös Rapla Vallavalitsuse spetsialistidega selgitada välja lennuvälja territooriumil olevate kõigi ehitiste ja rajatiste olemasolev seisukord ja ehitusõigused. Saadud teabe baasil koostada miljööd risustavate ning kasutusel mitteolevate ja ohtlike ehitiste ning rajatiste  likvideerimiskava koos vastavate tähtaegadega. Eelpool nimetatud kava kooskõlastada Rapla Vallavalitsusega. Tähtaeg: 01.10.2020  
4.8. Korrastada ligipääsutee. Tähtaeg: 01.05.2020. Tagada edaspidi tee ja parkla korraline hooldus.
4.9. Aidata kaasa lennundusega seonduva ettevõtluse arengule lennuväljal ja selle ümbruses.
4.10. Sõlmida Rapla Vallavalitsusega kooskõlastatult allrendilepingud lennuväljal tegutsevate organisatsioonide ja isikutega.
4.11. Sõlmida lepingud kommunaalteenuste (elektrienergia, jäätmekäitlus jm) osutajaga.
4.12. Teostada vajalikud parendused ja hooldusremonttööd Rapla valla vara säilimiseks ning kooskõlastada need eelnevalt kirjalikult Rapla Vallavalitsusega. Tagada, et kavandatavad ehitustööd on kooskõlas õigusaktidega.
4.13. Paigaldada lennuväljale suunduvate teede äärde, lennuvälja sissepääsu juurde ja territooriumile vajalikud  infoviidad ja -sildid.
4.14. Rapla piirkonna noortele suunatud lennunduse huviõppe käivitumise korral tagada selleks vajalik territoorium ning  kokkulepitud ajal vajaliku õhuruumi kasutus.
4.15. Luua lennuvälja kohta mitmekeelne (vähemalt eesti ja inglise keelne) veebileht, mida saab kasutada ka operatiivse informatsiooni kanalina.
4.16. Korraldada  koostöös Rapla Vallavalitsusega vähemalt üks kord aastas Rapla lennuväljal meedia tähelepanu pälviv avalik lennundusega seotud sündmus. 
4.17. Esitada hiljemalt iga aasta 1. detsembriks aruanne haldaja lõppeva aasta tegevuste kohta ning järgneva kalendriaasta tegevuskava. Iga aasta tegevuskava vaadatakse üle ja kooskõlastatakse  Rapla Vallavalitsusega.

5. Nõuded lennuvälja haldajale:
5.1. Haldaja peab omava vastava kvalifikatsiooniga personali, kes täidaks lennuliikluse, ohutuse, keskkonna, infrastruktuuri ja turvalisusega seotud ülesandeid. Personal  nendes rollides võib kattuda.
5.2. Haldajal kui juriidilisel isikul või haldaja liikmetel peab olema vähemalt 3 aastane tegutsemiskogemus lennundusvaldkonnas.
5.3. Haldajal või tema liikmetel peab olema kogemus lennundusalaste projektide ja/või ürituste kavandamisel ning läbiviimisel.

6. Lennuväljal toimuvatele avalikele üritustele tuleb taotleda avaliku ürituse korralduse luba vastavalt 25.09.2014 kehtestatud Rapla Vallavolikogu määrusele nr 21 „Rapla valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded"

7. Haldaja tegevus ei tohi ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut ega avalikku korda.

8. Haldajal on keelatud  koostöölepingu ja sellest tulenevate õiguste üleandmine kolmandatele isikutele.

9. Lepingus kokkulepitud haldaja kohustuste mittetäitmisel (sh kui haldaja ei ole tähtajaks teostanud ettenähtud/kokkulepitud tegevusi) on Rapla Vallavalitsusel õigus leping enne tähtaega lõpetada.

10. Pakkumused järjestatakse järgmiste hindamiskriteeriumite alusel (kokku 100 punkti):
10.1. Tegevuskava selgus, atraktiivsus ja realiseeritavus, max 30 punkti.
10.2. Investeeringute loetelu  ja maht, max 30 punkti
10.3. Tegevuste mõju Rapla vallale, max 20 punkti.
10.4. Kandidaadi vastavus p 5 toodud nõuetele, max 20 punkti.

11. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumuse teinud ja hindamisel 3 enim punkte saanud osalejat.  Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumuse renditasu ja kõikide lisatingimuste kohta.  Koostööleping sõlmitakse pakkujaga, kelle komisjon on tunnistanud parimaks. Kui pakkumuse võitja ei nõustu lepingu sõlmimisega, on komisjonil õigus otsustada, kas sõlmida leping teise või kolmanda koha saanud pakkujaga või konkurss tühistada.

Täpsemate küsimuste korral pöörduda Rapla Vallavalitsusse (arendusjuht Heiti Vahtra, telefon  5340 4797; e-post heiti.vahtra@rapla.ee)

 

Tagasi algusesse

 

Lisa 1. Rapla lennuvälja asukoha skeem (väljavõte Maa-ameti geoportaalist).

Rapla lennuvälja asukoha skeem

 

Tagasi algusesse

 

Lisa 2 - Rapla lennuvälja territooriumi hoolduskava

Kuusiku lennuvälja kinnistut tuleb hooldada terves ulatuses heaperemehelikult. Säilitatakse metsamaad. Vähem kasutatavaid alasid, sealhulgas kinnistu äärealasid, tuleb vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord aastas niita või trimmerdada, vältimaks alade võsastumist.
Lennunduseks vajalikke alasid (lennurajad, perroon ja ruleerimisrajad) hooldatakse tasemel, mis tagab lennuvälja sertifikaadi olemasolu ning peab täitma seadustega nendele aladele esitatud nõudeid.
Hooldatava ala skeemil on täpsemalt välja toodud täiendav ala, ca 8,6 ha, mida tuleb hooldada edaspidi vastavalt allpoololevatele hooldusnõuetele.
Hooldusnõuded

1. II KLASSI alade (5,2 ha) hooldustöödeks on muru niitmine, prahi koristus ja lehtede riisumine.  Muru kõrgus vegetatsiooni perioodil kuni max 10 cm.  Pärast niitmist ei tohi murule ja teedele ning kõrvalolevatele aladele  jääda murujääke või tuleb need koheselt koristada. Takistuste ümbrus peab sarnanema ümbritseva murupinnaga, puude ümbruses niitmine teha nii, et ei kahjustaks puu tüve. Sügisel teostatakse lehtede koristus pidevalt vastavalt vajadusele.  Erisus  tehakse metsaaluste majakestega, mille ümbrust sellisel tasemel ei niideta, kuna paiknevad säilitataval metsamaal. Majakeste juurde tagatakse juurdepääs ca 1 m laiuste väljakujunenud käiguteede korrashoiuga.

2. III KLASSI alasid (3,4 ha) niidetakse minimaalselt kolm korda aastas. Niitmine teostatakse: 1. kord vahetult enne jaanipäeva; 2. kord juuli lõpp või augusti algus; 3. kord septembri lõpp. Niidujääke ehk heina ei koristata, kuid tagama peab kõrvalolevate käiguteede või alade puhtuse niidujääkidest. Peenvõsa tuleb alalt eemaldada ja koristada.

3. Kogu alal tuleb teostada jäätmete ja prahi koristus. Puude hooldust ei tehta säilitataval metsamaal. Hooldusalal tehakse puude raiet ja hoolduslõikust vastavalt puu liigist ja seisukorrast lähtuvalt. Lõikus peab olema tehtud korrektselt, puid ei tohi vigastada. Koristada tuleb aladelt murdunud puud, rippes  ja maha langenud oksad.

4. Talveperioodil tuleb teostada teedel ja platsidel talihoolet.

Eelpool toodud hooldusnõuded kehtivad kuni detailplaneeringu kehtestamiseni, millega määratakse täpsemalt alade funktsioonid ja heakorrapõhimõtted.

Kuusiku lennuvälja hooldusskeem Kuusiku lennuvälja hooldusskeem

 

Tagasi algusesse

*************************

Rapla valla hanked E-riigihangete keskkonnas

Tööpakkumised leiad siit.

Rapla Vallavalitsuse 2019. hankeplaan