8.07.19

 

ÜLDPLANEERINGU IDEEKORJE

Üldplaneering puudutab igaüht, keda rohkemal, keda vähemal määral. Üldplaneering on seda elujõulisem, mida laiemapõhjalist arusaama see esindab. Selleks, et üldplaneeringust saaks arengut mõistlikel radadel hoidev dokument, on möödapääsmatult vajalik kogukonna osalemine.

Üldplaneeringu koostamises osalemiseks on mitmeid võimalusi. Ideid saab esitada vallakantselei e-posti aadressile rapla@rapla.ee, foorumisse või ideekorjekaardile. Idee võiks olla sõnastatud üheselt arusaadaval viisil ning seotud üldplaneeringu teemadega, millest olulisemad on järgmised:

1) asulate areng, ehitus ja sotsiaalne areng:

- maakasutus- ja ehitustingimused

- asulate arengutingimused

- miljööväärtuslikud alad

2) loodusvarad, nende kaitse ja kasutus

3) tehniline taristu.

 

Põhjalikum ülevaade üldplaneeringuga käsitletavatest küsimustest on üldplaneeringu lähteseisukohtade dokumendis.

 

Ideekorjekaardile saab esitada ideid punktina või mingit ala piiritledes.

Kaardil on näha kehtivate üldplaneeringute olulisemad kihid (maakasutuse juhtotstarbed, olulisemad objektid), maakonnaplaneering, Rail Baltic raudteetrassi planeering ning teised teemaplaneeringud. Olemas on katastriüksuste piiride kiht. Aluskaardina on võimalik kasutada nii Maa-ameti halltoonides kaarti, ortofotot kui põhikaarti.

 

► Ideekorjekaart