11.01.18

 

KOALITSIOONILEPING 2017 - 2021


Käesolevaga sõlmivad valimisliidu Rapla Vallakodanike Liit, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Eesti Keskerakonna ning Erakond Isamaa ja Respublika Liit esindajad koalitsioonilepingu. Andes dokumendile oma allkirjad, seame ühiselt eesmärgiks luua terviklik ja elanike huvides hästi toimiv, sotsiaalselt, majanduslikult, kultuuriliselt ja territoriaalselt sidus piirkond, kus arvestatakse ja säilitatakse paikkondlikku omapära ja tasakaalustatud arengut ning Rapla valla terviklikkust.

Peame oluliseks kokku leppida järgnevas:

Üldised juhtimisprintsiibid:
• Meie tegevuse aluseks on ühinemisleping ja valla arengudokumendid;
• Peame oluliseks Raplamaa kui terviku arengut, koostööd naaberomavalitsuste, ROL, RAEK, jt ühisasutustega ning teeme koostööd keskvalitsusega elanikele vajalike riigiteenuste säilimiseks;
• Esitame kandidaadid valitavatele ametikohtadele järgmiselt: volikogu esimees – Rene Kokk (EKRE); volikogu aseesimees – Tarmo Lukk (IRL); vallavanem – Piret Minn (RVKL). Moodustame alalised komisjonid ja esitame esimehekandidaadid järgnevalt: eelarve- ja arengukomisjon – Andrus Tamm (RVKL); majanduskomisjon – Hans Liibek (KE); hariduskomisjon – Alar Mutli (RVKL); kultuuri- ja spordikomisjon – Väino Sassi (KE);  sotsiaalkomisjon – Margus Jaanson (EKRE). Komisjonide esimeeste ettepanekul valitakse komisjonidele aseesimehed ja kinnitatakse liikmed;
• Komisjonide moodustamisel kaasame liikmeid kõikidest ühinevatest piirkondadest;
• Koostame lähteülesande vallavalitsuse vajadustele vastava ruumiprogrammi lahendamiseks;
• Peame oluliseks vallavalitsuse töö- ja suhtluskultuuri tõstmist ning seal töötavate spetsialistide kõrget motivatsiooni;
• Muudame volikogu istungid elektrooniliselt jälgitavaks;
• Taastame noortevolikogu töö.

Eelarve koostamise põhimõtted:
• Peame oluliseks professionaalset juhtimist, ranget eelarvepoliitikat ja konstruktiivset koostööd;
• Kehtestame ja fikseerime hüvitised volikogu esimehele, aseesimehele, komisjonide esimeestele ja volikogu liikmetele neljaks aastaks;
• Suurendame kaasava eelarve vahendeid põhimõttel 30+10+10+10 eesmärgiga liita ja kutsuda kogukondi kaasa rääkima.

Majandusvaldkond:
• Töötame välja maakonnaülese ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonda kureeriva ametikoha ja seame valdkonna arenguks eesmärgid;
• Ühistranspordi korraldamiseks sõlmime koostöökokkuleppe Harjumaa Ühistranspordikeskusega;
• Viime läbi ühinenud valdade kinnisvarainventuuri selgitamaks nende seisukorda ja kasutusperspektiivi;
• Koostame ühise teehoolduse ja investeeringute kava;
• Rajame ja kaasajastame tänavavalgustust.

Haridusvaldkond:
• Koostame haridusvaldkonna arengukava;
• Kaasav ja kaasaegne haridus vajab suuremat tähelepanu, järjepidevust ja tugispetsialiste;
• Eelistame koolide ja lasteaedade jätkamist iseseisvate asutustena;
• Me ei poolda toitlustamise tsentraliseerimist;
• Tagame huvihariduse kättesaadavuse ja süsteemsuse.

Kultuuri- ja spordivaldkond:
• Eelistame ühinenud valdade raamatukogude, seltsi- ja rahvamajade jätkamist iseseisvate asutustena;
• Peame oluliseks paikkondliku kultuuri- ja spordielu toetamist ja traditsioonide säilitamist;
• Otsime lahendusi Rapla valla muuseumi teemale;
• Renoveerime RÜGi staadioni maakonnastaadioniks.

Sotsiaalvaldkond:
• Kõik ühinenud vallas tegutsevad hooldekeskused jätkavad oma tegevust;
• Peame oluliseks ühildada võimalused ja vajadused parima tugivõrgustiku rajamiseks ning sotsiaalse turvalisuse tagamiseks kõikides ühinevates valdades ja Raplamaal tervikuna;
• Peame oluliseks Rapla vallas hoolde- ja päevakeskuse, perearstikeskuse ning haigla teenuste süsteemset ja terviklikku arendamist.

Külaelu:
• Eraldame vahendeid külaelu korraldamiseks vastavalt loodavale korrale;
• Tegevust jätkab külavanemate/külaesindajate ümarlaud;
• Kaasame kogukonnad otsustusprotsessi, aktiviseerime suhtlust kohapealsete huvigruppidega;
• Ühinemisjärgsete ümberkorralduste käigus suureneb kandikeskuste olulisus.


Koostöökokkulepped:
• Ühised arutelud hakkavad toimuma koalitsiooni ümarlauas, mis koguneb kord kuus. Arutelud protokollitakse ja protokollid edastatakse osalejatele;
• Kõigil koalitsiooni ümarlauas osalevatel fraktsioonidel on olenemata osalejate arvust üks hääl. Otsused langetatakse konsensuse alusel.


Allkirjastatud Raplas 26. oktoobril 2017. aastal.

 

Margus Jaanson, Anne Kalf, Kalle Kilter,  Ülle Kiviste, Rene Kokk, Anne Leht, Hans Liibek, Tarmo Lukk, Piret Minn, Alar Mutli, Anne-Ly Pedaja, Age Rebel, Väino Sassi, Jane Schelejev, Erti Suurtalu, Andrus Tamm

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI