10.02.20

 

ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMINE 

Kehtivad üldplaneeringud vaadati 2018. aastal üle ja leiti, et vajalik on uue üldplaneeringu koostamine. Rapla valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemused  kinnitati Rapla Vallavolikogu 31.05.2018 otsusega nr 51. Rapla Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 92 algatati Rapla valla üldplaneeringu koostamine. Kuni uue, kogu ühinenud omavalitsuse territooriumi hõlmava üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad Rapla vallas ühinenud valdade senised üldplaneeringud.  

Kehtivate üldplaneeringute võrdlus

 

 

30.05.2019 toimusid üldplaneeringu mõttetalgud volikogu liikmete ja vallaametnike osavõtul. Vaadati üle, millised on üldplaneeringu ülesanded ja roll, milliseid eesmärke peaks üldplaneering seadma ning kuidas nendeni jõudma. Kõige olulisem on sätestada sellised tingimused, mis aitavad jätkusuutlikult saavutada ja hoida piirkonna elujõulisust. 

► Mõttetalgute materjalid esitlusena (ca 5 MB .pptx)

► Üldplaneeringu lähteseisukohad seisuga 27.06.2019

 

Rapla valla kehtivad üldplaneeringud, samuti maakonnaplaneeringu ja teemaplaneeringute materjalid on koondatud ühtsesse andmebaasi, millise töö teostas Alkranel OÜ koostöös Ruumab OÜ-ga.

Juunis 2019 lepiti Kehtna vallaga kokku üldplaneeringute koostamisel jõudude ühendamiseks. Valdadel on pikk ühispiir, mistõttu üldplaneeringute koostamine ja sellega seotud mõjude hindamine on otstarbekas läbi viia ühiselt. Ühiselt hangiti ka vajalikud konsultandid, kelleks osutusid Hendrikson&Ko ja Lemma OÜ. Koostatakse kaks iseseisvat üldplaneeringu dokumenti ja viiakse läbi üks ühine mõjude hindamine.

Sobivad konsultandid leiti järgmiste riigihangete tulemusena:

"Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringute mõjude hindamine" (riigihanke viitenumber 211601) - hanke alusdokumendid; hankele laekunud küsimused ja vastused neile küsimustele;

"Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringute koostamine" (riigihanke viitenumber 210978) - hanke alusdokumendid.

Põhjalikum teave riigihangete kohta on saadaval riigihangete registri vahendusel.

 

Koostatud on Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringute ühine portaal, mille vahendusel hakkab toimuma infovahetus, loodud on ideekorjekaart.

 

► Ideekorjekaart

► Üldplaneeringu portaal

 

 Rapla vald ootab üldplaneeringusse elanike ettepanekuid

        (Raplamaa pooltund TRE Raadios 03.12.2019, järelkuulatav)

 

Üldplaneeringuga kaasnevate mõjude hindamiseks on ühtsele kaardile koondatud Kehtna ja Rapla valla rahvastiku, taristu, ettevõtluse ja teenuste andmed:

► Rapla-Kehtna tõmbekeskused ja toimepiirkonnad

 

 

 

► Koostöötegijate ja kaasatavate nimekiri

► Üldplaneeringule laekunud ettepanekud ja ettepanekutega arvestamine

► Üldplaneeringu koostamisega seotud dokumendid dokumendihalduskeskkonnas

 

 

Rahandusministeeriumi, Tallinna Ülikooli ja Hendrikson & Ko koostöös on valminud Eesti väikeasulate uuring, mis kajastab maapiirkondade arenguprotsesse külade kaupa. Uuringu kokkuvõte on leitav planeerimine.ee lehelt. Koostatud on ka uuringutulemusi kajastav veebikaart.

► Eesti väikeasulate uuring (6 MB .pdf)

► Uuringu veebirakendus

 

► RMK metsatööde kaart