PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

 

Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

Rapla vallale esitati taotlus hoonestusala suurendamiseks Oela külas Suislepa tee 6 krundil (katastritunnus 66901:002:0097) ja detailplaneeringuga määratud arhitektuursete ja ehituslike tingimuste täpsustamiseks Suislepa detailplaneeringualal.  Suislepa detailplaneering kehtestati Rapla Vallavolikogu 25.05.2006 otsusega nr 39. Planeering on osaliselt ellu viidud. Suislepa tee 6 on detailplaneeringus krunt nr 17.  Hoonestusala võib detailplaneeringu olemasolul kuni...

Suislepa maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine

Rapla vallale esitati taotlus hoonestusala suurendamiseks Oela külas Suislepa tee 6 krundil (katastritunnus 66901:002:0097) ja detailplaneeringuga määratud arhitektuursete ja ehituslike...