PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

 

Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

Rapla Vallavalitsusele laekus 31.03.2020 projekteerija taotlus Mahlamäe külas Niinemäe tee 11 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0610) kehtiva Niinemäe detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimustega.   Niinemäe tee 11 maaüksusele kehtib Rapla Vallavolikogu 31.05.2019 otsusega nr 47 kehtestatud Niinemäe detailplaneering, millega sätestati planeeringualale püstitatavate hoonete katusekalde vahemikuks 5 kuni 10 kraadi. Niinemäe tee 11 omanik ja hoone arhitekt on...

Niinemäe tee 11, Mahlamäe küla

Rapla Vallavalitsusele laekus 31.03.2020 projekteerija taotlus Mahlamäe külas Niinemäe tee 11 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0610) kehtiva Niinemäe detailplaneeringu täpsustamiseks...

Rapla Vallavalitsusele laekus 30.03.2020 projekteerija taotlus Juula külas Uuetammsalu maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0601) üksikelamu kavandamiseks. Taotlusele oli lisatud eskiis (AB Sein OÜ töö nr 0420, autor arhitekt Liis Vavulski).   Uuetammsalu on Rapla linna tiheasustusalal paiknev 100% maatulundusmaa maaüksus, mille üldplaneeringujärgne planeeritav maakasutus on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu kohaselt toimub arendus- ja ehitustegevus tiheasustusalal...

Uuetammsalu, Juula

Rapla Vallavalitsusele laekus 30.03.2020 projekteerija taotlus Juula külas Uuetammsalu maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0601) üksikelamu kavandamiseks. Taotlusele oli lisatud eskiis (AB...

Tallinna mnt 42 (katastritunnus 67001:004:0018) on Rapla linna tiheasustusalal paiknev 65% elamumaa, 35% ärimaa kinnistu, mille Tallinna maantee poolses servas asub ca 1928. aastal ehitatud büroo-elamu (ehitisregistri kood 109016126). Hoovialal on varsemalt paiknenud ka abihoone. Arvestades olemasoleva äri- ja elamuhoone teenindamise pinnavajadust ei ole kunagise abihoone endises asukohas taastamine linnaehituslikult otstarbekas, mistõttu moodustatakse uus krunt ning nähakse ette hoone...

Tallinna mnt 42, Rapla linn

Tallinna mnt 42 (katastritunnus 67001:004:0018) on Rapla linna tiheasustusalal paiknev 65% elamumaa, 35% ärimaa kinnistu, mille Tallinna maantee poolses servas asub ca 1928. aastal ehitatud...

Rapla Vallavalitsusele laekus 19.01.2020 eraisiku taotlus Hagudi külas Uuemetsa maaüksusele üksikelamu kavandamiseks. Kavandatakse ühekorruselist viilkatusega puitkarkassil üksikelamut ehitisealuse pinnaga alla 150 m². Uuemetsa maaüksus (katastritunnus 66801:001:0642) on hajaasustusalal paiknev haritav maa, millel ehitised puuduvad. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on tegemist põllumajandusmaaga, mis on üldjuhul soovitatud hoida põllumajanduslikus kasutuses ning jätta hoonestamata....

Uuemetsa, Hagudi

Rapla Vallavalitsusele laekus 19.01.2020 eraisiku taotlus Hagudi külas Uuemetsa maaüksusele üksikelamu kavandamiseks. Kavandatakse ühekorruselist viilkatusega puitkarkassil üksikelamut...