PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

 

Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

Rapla Vallavalitsusele laekus 06.07.2019 maaomaniku taotlus Pirgu külas Rehe maaüksusele (katastritunnus 24001:001:0048) suvila ja sauna kavandamiseks. Kehtiva Juuru valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksus osaliselt põllu-, osaliselt metsamajandusmaa. Maaüksus jääb kaitsmata põhjaveega alale. Osaliselt kuulub maaüksus Rapla maakonnaplaneeringuga määratud väärtusliku maastiku alale ning täielikult rohelise võrgustiku alale. Üldplaneeringu kohaselt tuleb hajaasustuses arvestada...

Rehe, Pirgu

Rapla Vallavalitsusele laekus 06.07.2019 maaomaniku taotlus Pirgu külas Rehe maaüksusele (katastritunnus 24001:001:0048) suvila ja sauna kavandamiseks. Kehtiva Juuru valla üldplaneeringu...

Rapla Vallavalitsusele laekus 17.07.2019 projekteerija taotlus Uuskülas Tõru tn 1 maaüksusele (katastritunnus 66904:001:0149) üksikelamu kavandamiseks ja maaüksuse jagamiseks. Tõru tn 1 on hoonestatud elamumaa maaüksus tiheasustusalal, millel ehitisregistri andmetel paikneb elamu (ehitisregistri kood 120824509). Üldplaneeringu kohaselt on tegemist pere- ja ridaelamumaaga. Kehtiva Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on tiheasustusega aladel projekteerimise ja uute katastriüksuste...

Tõru tn 1, Uusküla

Rapla Vallavalitsusele laekus 17.07.2019 projekteerija taotlus Uuskülas Tõru tn 1 maaüksusele (katastritunnus 66904:001:0149) üksikelamu kavandamiseks ja maaüksuse jagamiseks. Tõru tn 1 on...

Rapla Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 52 tunnistati kehtetuks Rapla Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 42 kehtestatud Kuusetuka (katastritunnus 66904:002:0052) ja Pärnala (katastritunnus 66904:002:0051) kinnistute detailplaneering Valtu külas. Detailplaneeringu eesmärk oli viiekümnest väikeelamust koosneva asumi moodustamine ca 23 ha suurusel maa-alal, kuid kümne aasta jooksul ei ole mõttest asja saanud. Kinnistuomanik leidis maaüksustele ostja, kelle eesmärk on piirkonda...

Kuusetuka ja Pärnala, Valtu küla

Rapla Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 52 tunnistati kehtetuks Rapla Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 42 kehtestatud Kuusetuka (katastritunnus 66904:002:0052) ja Pärnala (katastritunnus...