« Tagasi

31. mai vallavolikogu istungil

Kinnitati Alu Kooli arengukava aastateks 2018 – 2020.

Kehtestati Rapla Vesiroosi Kooli põhimäärus. 1. septembrist 2018 jätkab Rapla Vesiroosi Gümnaasium tegevust põhikoolina ning kooli uueks nimeks saab Rapla Vesiroosi Kool.

Kehtestati Rapla Kesklinna Kooli põhimäärus. 1. septembrist 2018 jätkab Rapla Ühisgümnaasium tegevust põhikoolina ja kooli uueks nimeks saab Rapla Kesklinna Kool.

Kehtestati Rapla valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord. Määrus reguleerib sotsiaalkaitse korraldust ja tagamist Rapla vallas. Määruses käsitletakse Rapla valla osutatavaid sotsiaalteenuseid, riigi rahastatavaid teenuseid ning valla eelarvest makstavaid sotsiaaltoetuseid.

Kehtestati Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord, mis reguleerib mittetulundusliku tegevuse toetamist Rapla vallas.

Tunnistati kehtetuks endiste Kaiu ja Raikküla valdade huvihariduse ja huvitegevuse kavad, kuna ühinenud vallas on 4 piirkonna huvitegevuse ja huvihariduse kava 2018 a. kinnitanud Rapla Vallavalitsus.

Otsustati seada Elektrilevi OÜ kasuks isiklik kasutusõigus 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks ning majandamiseks Rapla valla omandis olevale  kinnisasjale 6692003 Alu tee L1.

Otsustati määrata Rapla vallas Väljataguse külas asuva Ussikuninga katastriüksuse sihtotstarbeks 100% elamumaa.

Otsustati algatada Rapla vallas kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine.

Otsustati keelduda osaühingule VAHI kaevandamisloa andmisest Reinu III lubjakivikarjääri.
Rapla Vallavolikogu on seisukohal, et ei peeta otstarbekaks uute lubjakivikarjääride avamist Rapla vallas:
- Lähipiirkonnas avatud karjääride ehituslubjakivi ressursid on piisavad ja ehituslubjakivi varustuskindlus piirkonnas tagatud, seega oleme seisukohal, et kaevandamisloa väljastamine lubjakivi kaevandamiseks on ilmselt ebaotstarbekas, arvestades taastuva ja taastumatu loodusvara säästva kasutamise põhimõtet.
- Kohalik elanikkond on uue, Reinu III lubjakivikarjääri avamise vastu. Vallavolikogu liikmed rahva esindajatena ei saa otsustada rahva tahte vastaselt.
- Tegemist on äärmiselt tundliku piirkonnaga, kus kaevandamine võib põhjustada täiendavaid negatiivseid mõjusid kohalikule elanikkonnale, kelle elukeskkond on juba tänasel päeval mõjutatud lähedal asuvast Reinu I karjäärist tuleneva lõhketööde vibratsiooni ja kaevuvee kvaliteedi halvenemise tõttu. Seega avalik huvi keskkonnahäiringu vältimiseks on kaalukam kui huvi kaevandamisloa väljastamiseks.
- Ei ole piisavalt uuritud mõju keskkonnale ja teede võrgustikule kõigi piirkonnas asuvate kaevanduste koosmõju üheaegse töötamise korral.

Otsustati volitada Rapla Vallavalitsust täitma riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega nr 14 „Hajaasustuse programm" kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid.

Otsustati delegeerida vallavalitsusele seadusega kohalikule omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse üksusele ja kohalikule omavalitsusorganile või -asutusele pandud riikliku järelevalve ülesannete täitmine.

Muudeti Rapla Vallavalitsuse (asutusena) teenistuskohtade koosseisu.

Kehtestati Rapla Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus.

Tutvuti Rapla Korvpalliakadeemia loomise ideega.