Vallavolikogu 29. juuni istungil

Kehtestati Lasteaia Sinilill põhimäärus.

Kehtestati Rapla Vallavolikogu hariduskomisjoni põhimäärus.

Kinnitati Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla valdade 2017. aasta majandusaasta aruanded.

Otsustati liita üheks asutuseks 2019. aasta 1. jaanuarist Rapla Avatud Noortekeskus, Kaiu Noortetuba ja  Raikküla Valla Avatud Noortekeskus. Ümberkorraldatud Rapla Avatud Noortekeskuse nimeks saab Rapla Valla Avatud Noortekeskus.

Otsustati korraldada ümber Kaiu Hooldekodu ja Juuru Hooldekodu tegevus ning liita üheks asutuseks 2019. aasta 1. jaanuarist. Asutuse nimeks määratakse Juuru ja Kaiu Hooldekodu.

Otsustati keelduda osaühingule KLARNEST INVEST OÜ kaevandamisloa andmisest Reinu II lubjakivikarjääri. Rapla Vallavolikogu on seisukohal:
- otstarbekas ei ole uute lubjakivikarjääride avamine Rapla vallas, kuna lähipiirkonnas avatud karjääride ehituslubjakivi ressursid on piisavad ja ehituslubjakivi varustuskindlus piirkonnas tagatud, seega oleme seisukohal, et kaevandamisloa väljastamine lubjakivi kaevandamiseks on ebaotstarbekas, arvestades taastuva ja taastumatu loodusvara säästva kasutamise põhimõtet;
- tegemist on äärmiselt tundliku piirkonnaga, kus kaevandamine võib põhjustada täiendavaid negatiivseid mõjusid kohalikule elanikkonnale, kelle elukeskkond on juba tänasel päeval mõjutatud lähedal asuvast Reinu I karjäärist tuleneva lõhketööde vibratsiooni ja kaevuvee kvaliteedi halvenemise tõttu. Seega avalik huvi keskkonnahäiringu vältimiseks on kaalukam kui huvi kaevandamisloa väljastamiseks;
- uurimata on mõju inimestele, keskkonnale ja teede võrgustikule kõigi piirkonnas asuvate ja siia kavandatavate kaevanduste koosmõjus üheaegse töötamise korral. Koostatud keskkonnamõju hindamise aruanded käsitlevad ainult ühe kaevanduse mõjusid ega arvesta nende kumulatiivset mõju piirkonnale;
- lahendamata on Reinu II lubjakivikarjääri alal asuvate kaevandamisjäätmete probleem.

Otsustati arvata Rapla Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni  koosseisust välja Harri Õunapuu ja Maimi Pärn ning kinnitada uueks liikmeks Katrin Klaebo.

Otsustati vabastada vallavalitsuse liige Kaiu teenuskeskuse juht Kaja Heinsaar vallavanema ettepanekul vallavalitsuse liikme kohustustest 30. juunil 2018. a. seoses tema teenistusest vabastamisega.

Lükati tagasi otsuse eelnõu vallavalitsusele nõusoleku andmiseks Rapla Vallavalitsuse tööruumide üürimiseks korraldatud konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse tulemuste kinnitamiseks ning eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks. Volikogu asus seisukohale, et teemaga tuleb veel edasi tegeleda, et leida vallavalitsuse tööruumidele parim lahendus ning küsimuse juurde tullakse tagasi augustis.