Rapla valla eelarve täitmine

 

Eelarve täitmine seisuga 30.06.2018

 

Kirje nimetus 2018 eelarve 30.06.2018 täitmine Täitmise % Täitmise jääk
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 18 808 205 10 508 404 55,9% 8 299 801
Maksutulud 10 821 713 5 574 473 51,5% 5 247 240
Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 483 409 820 536 55,3% 662 873
Saadavad toetused tegevuskuludeks 6 403 033 4 062 744 63,5% 2 340 289
Muud tegevustulud  100 050 50 651 50,6% 49 399
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 17 821 310 7 987 022 44,8% 9 834 288
Antavad toetused tegevuskuludeks 1 282 470 654 753 51,1% 627 717
Muud tegevuskulud 16 538 840 7 332 269 44,3% 9 206 571
Personalikulud 10 998 940 5 107 998 46,4% 5 890 942
Majandamiskulud 5 222 153 2 224 911 42,6% 2 997 242
Muud kulud 317 747 -640 -0,2% 318 387
 PÕHITEGEVUSE TULEM  986 895 2 521 382 255,5% -1 534 487
 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU  -4 755 611 -405 741 8,5% -4 349 870
Põhivara müük (+) 53 000 26 480 50,0% 26 520
Põhivara soetus (-) -7 354 171 -1 135 274 15,4% -6 218 897
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)  2 619 850 716 500 27,3% 1 903 350
Finantstulud (+) 1 054 170 16,2% 884
Finantskulud (-) -75 344 -13 618 18,1% -61 726
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) -3 768 716 2 115 641 264,0% -5 884 357
FINANTSEERIMISTEGEVUS 1 623 517 -299 143 -18,4% 1 922 660
Kohustuste võtmine (+) 2 200 000 0 0,0% 2 200 000
Kohustuste tasumine (-) -576 483 -299 143 51,9% -277 340
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
(+ suurenemine, - vähenemine)
-2 145 199 1 816 498 -84,7% -3 961 697

 

 

Investeeringud

 

  2018 eelarve alus strateegia Täitmine 30.06.2018 Jääk 30.06.2018 2018
planeeritav
toetus
Täitmine 30.06.2018 Jääk 30.06.2018
Investeeringud haridusvaldkonda 1 983 236 8 838 1 974 398 749 120 50 000 699 120
Rapla Lasteaed Päkapikk 50 000   50 000 0 0 0
Kaiu Põhikooli õppehoone  50 000   50 000 50 000 50 000 0
Kabala koolimaja  25 956 5 478 20 478 0 0 0
Purku koolimaja 45 000   45 000 0 0 0
Juuru Eduard Vilde Kool 1 800 000 3 360 1 796 640 699 120 0 699 120
Digitaristu 12 280   12 280 0 0 0
Investeeringud kultuurivaldkonda 2 959 465 702 103 2 257 362 750 000 566 500 183 500
Rapla Kultuurikeskus 2 100 000 574 899 1 525 101 550 000 550 000 0
Kunstmurukattega jalgpallistaadion 334 028 35 280 298 748 100 000 0 100 000
Rapla Tammemäe laululava 450 028   450 028 100 000 0 100 000
Vabaajakeskus (Lipa koolimaja) 8 705 8 705 0 0 0 0
Kabala mõis 18 704 11 704 7 000 0 16 500 -16 500
Juuru Rahvamaja  48 000 46 078 1 922 0 0 0
Rapla Korvpallikool 0 25 437 -25 437 0 0 0
Investeeringud sotsiaalvaldkonda 26 418 0 26 418 0 0 0
Rapla Hooldekeskuse põhiprojekt 26 418   26 418 0   0
Investeerimine teedesse ja tänavatesse 1 083 323 294 173 789 150 384 930 100 000 284 930
Rapla valla teehoiukava 543 343 57 736 485 607 0 0 0
Kastani ja Koidu tänav 341 366 236 437 104 929 217 430 0 217 430
Tänavavalgustus 90 000   90 000 67 500 0 67 500
Raela kergliiklustee 108 614   108 614 100 000 100 000 0
Investeerimine elu- ja looduskeskkonda 1 301 729 130 160 1 171 569 735 800 0 735 800
Hajaasustusprogramm 29 502 7 482 22 020 10 000 0 10 000
Vesiroosi tervisepargi väljaarendamine 15 500   15 500 5 000 0 5 000
Rapla keskosa projekteerimine, ehitus 1 256 727 122 678 1 134 049 720 800 0 720 800
    Investeeringud kokku 7 354 171 1 135 274 6 218 897 2 619 850 716 500 1 903 350