Vallavolikogu istungil

Rapla Vallavolikogu 30. augusti istungil:

 • Võeti vastu Rapla Varahalduse põhimäärus.
 • Otsustati seada isiklik kasutusõigus maakaabelliini ehitamiseks ning majandamiseks Telia Eesti AS kasuks  Rapla vallale kuuluvale Rapla linnas Koidu tänav L3, Koidu tänav L4, Linnapea kõnnitee L5 ja Savi tänav L1 asuvatele kinnisasjadele.
 • Otsustati seada isiklik kasutusõigus maakaabelliinide ja liitumiskilpide ehitamiseks ning majandamiseks Elektrilevi OÜ kasuks Rapla vallale kuuluvatele Kaiu alevikus Vade tee ja Tehnika tänav L1 asuvatele kinnisasjadele.
 • Otsustati seada isiklik kasutusõigus maakaabelliini rajamiseks ja majandamiseks Elektrilevi OÜ kasuks Rapla vallale kuuluvale Kalevi külas asuvale Viita talutee kinnisasjale.
 • Kehtestati Juuru alevikus Uus-Kadaka, Vana-Kadaka ja Puhasti katastriüksuste üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringuga sätestatakse tingimused ühe uue üksikelamu püstitamiseks, lahendatakse liikluskorraldus, määratletakse haljastuse ning heakorra põhimõtted ja tehakse maaüksuste piiride muutmisettepanek.
 • Otsustati anda Matusebüroo MT Memoris OÜ kasutusse Rapla kalmistu 1 ha suurune osa. Rapla uue kalmistu läheduses paiknevale metsamaale soovitakse alustada avalikus kasutuses mälestuste pargi rajamist. Matusebüroo MT Memoris OÜ tegeleb muu hulgas puumatustega, mille puhul lahkunu tuhk sängitatakse mulda biolagunevast materjalist istiku-urnina, milles hakkab kasvama uus elu – puu.
 • Võeti vastu Rapla Valla Avatud Noortekeskuse põhimäärus.
 • Muudeti volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosseisu, kinnitades liikmeks Kaja Heinsaare.
 • Salajase hääletamise tulemusena nimetati Rapla Vallavolikogu hariduskomisjoni esimeheks Jane Schelejev ja aseesimeheks Ilvi Pere.
 • Salajase hääletamise tulemusena nimetati Rapla Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks Kalle Toomet ja aseesimeheks Aare Heinvee.
 • Viidi läbi Rapla valla arengukava 2018 – 2025 esimene lugemine.
 • Istungil ei saanud piisavalt poolthääli vastu võtmaks otsuse eelnõud, millega sooviti arvestada eelarvestrateegias ja 2019–2024. a eelarvetes täiendava renditoetusega SAle Raplamaa Haigla kogusummas 183 630 eurot.
 • Otsustati jätta tühistamata Rapla Vallavolikogu 31.05.2018 määrus nr 27 „Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord". Ettepanekuid määruse muutmiseks oodatakse Rapla Vallavalitsusele e-posti aadressile rapla@rapla.ee hiljemalt 17.09.2018 või 06.09.2018 toimuval Rapla Valla Külade Ühenduse ümarlaual.
 • Käsitleti informatsiooni korras  seitsme küla taotlust haldusüksuse piiride muutmiseks. Samal teemal on teinud Kohila vald Rapla vallale ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Rapla vallal on kaks kuud aega vastata