27. septembri vallavolikogu istungil

- Menetleti Vahi OÜ Tallinna Halduskohtule esitatud kaebust Rapla VV 31. mai 2018 otsuse nr 52 õigusvastasuse tuvastamiseks ning Rapla valla kohustamiseks otsustama uuesti arvamuse andmine Reinu III lubjakivikarjääri kaevandamisloa küsimuses.
Otsustati jätta Rapla Vallavolikogu 31. mai 2018 otsus nr 52 „Arvamus kaevandamisloa andmiseks Reinu III lubjakivikarjäärile" täies mahus muutmata ning jõusse, kuna käesolevaks hetkeks ei ole otsuses välja toodud argumendid kaevandusloa andmisest keeldumiseks raugenud. Volikogu on oma otsuses nr 52 piisavalt kaalutlenud ja teostanud kaalutusõigust kooskõlas volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ja kaaludes põhjendatud huve.

- Võeti vastu Kohila valla ja Rapla valla ühine jäätmekava 2018–2022.

- Anti nõusolek Aktsiaseltsile Matsalu Veevärk sisuliste läbirääkimiste alustamiseks aktsiaseltsi ühinemiseks aktsiaseltsiga PÄRNU VESI.

- Kehtestati Rapla valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded. Hädaolukorra seadusest tulenevalt peavad kõik  omavalitsused kehtestama  elutähtsa teenuse ja toimepidevuse nõuded. Seaduse järgi on Rapla vald elutähtsa teenuse toimepidavust korraldav asutus kohaliku teede sõidetavuse tagamise osas. Vastuvõetud määrus käsitlebki kohalike teede sõidetavuse tagamist ja tingimusi valla territooriumil seda teenust osutavatele ettevõtetele. Valla teede seisunditaseme nõuded on sarnaselt riigiteedega, MKM määrusega sätestatud.

- Võeti vastu Rapla valla arengukava aastateks 2018 – 2025.

- Viidi läbi eelnõu „Rapla valla eelarvestrateegia 2019-2022 vastuvõtmine" I lugemine.

- Viidi läbi eelnõu „Rapla valla 2018. a I lisaeelarve" I lugemine.

- Kehtestati Rapla valla tunnustamise kord.

- Muudeti Rapla Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu. Struktuuri muudatused on seotud Kaiu piirkonnajuhi lahkumisega ning uue piirkonnajuhi ametisse nimetamiseks ametikoha ülesannete täpsustamisega, millega kaasnevad teatud struktuurimuudatused ka teistes valdkondades.

- Nimetati Agnes Kurvits valitsuse liikmeks.