« Tagasi

Lumetõrjest Rapla valla erateedel

Lumetõrjet tehakse tasuta era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teel, mida kasutatakse alalise elukohana aastaringselt kasutatava majapidamise teenindamiseks.

Lumetõrje ei sisalda libedusetõrjet, lume äravedu ega ladustamist.

Vallavalitsus ei korralda lumetõrjet: õuealal; era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teedel, mis teenindavad kinnistuid, kus Eesti rahvastikuregistri andmetel alaliselt ei elata; era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teedel, mis teenindavad kinnistuid, kus kinnistu omanik või kasutaja on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul alaliselt ei elata või ei tegutseta.

Varasematel aastatel kehtinud lumelükkamise kord ei muutu. Kinnistu omanikud, kes on eelnevatel aastatel esitanud lumelükkamise taotluse või kelle teelt on lund lükatud, ei pea uut taotlust esitama.

Kui lumetõrje tegemise vajadus lõpeb taotlejast tulenevatel põhjustel, tuleb sellest kirjalikult teavitada vallavalitsust.

Lumetõrje taotlemiseks tuleb esitada Rapla vallavalitsusele kirjalik taotlus, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
3) rahvastikuregistri järgne elukoht;
4) taotleja kontakttelefon ja e-posti aadress;
5) taotluse sisu, sh maaüksuse nimi, katastritunnus ja täpne aadress;
6) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
7) esitamise kuupäev ja esitaja allkiri.

Taotlusele tuleb lisada asendiplaan (Maa-ameti väljatrükk).

Taotlusi ootame e-postile rapla@rapla.ee.

Margus Koll
Rapla Vallavalitus
teedespetsialist
489 8412
5342 3541