Rapla Vallavolikogu 25. oktoobri istungil

Keelduti Kohila Vallavolikogu ettepanekust läbirääkimiste alustamiseks Kohila valla ja Rapla valla omavahelise piiri muutmiseks.

Otsustati võtta Rapla valla kohalike ja erateede nimekirja Rapla linnas asuv u 400m lõik Tallinna maanteest.

Otsustati seada Elektrilevi OÜ kasuks isiklik kasutusõigus maakaabelliini ehitamiseks ning majandamiseks Rapla valla omandis olevale Atla külas asuvale Tuura tee L3 kinnisasjale.

Lõpetati Rapla valla teehoiukava 2019 – 2022 I lugemine.

Kehtestati Rapla valla kalmistute registri põhimäärus.

Võeti vastu Rapla valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2022.

Otsustati delegeerida kooli pidaja pädevusse antud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevate ülesannete lahendamine Rapla Vallavalitsusele.

Otsustati delegeerida kooli pidaja pädevusse antud huvikooli seadusest tulenevate ülesannete lahendamine Rapla Vallavalitsusele.

Tunnistati kehtetuks Juuru, Kaiu ja Raikküla Vallavolikogu määrused, mis reguleerisid kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osalist delegeerimist.

Kinnitati Rapla Vallavolikogu hariduskomisjoni koosseisu Kalle Kõiv.

Käsitleti informatsiooni korras rahvakohtunike nimetamise teemat. Kõik vallaelanikud saavad esitada kandidaate volikogule 5. jaanuariks.