Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Üks paljudest vallavolikogu ainupäevusse kuuluvatest ülesannetest on rahvakohtunikukandidaatide valimine. Nimetatud ülesande paneb vallavolikogule kohtute seaduse paragrahvi 106 lõige 2.

Käesoleva koosseisu rahvakohtunike volitused lõpevad 13. aprillil 2019 ning Rapla Vallavolikogul tuleb esitada Pärnu Maakohtule kuus uut rahvakohtunikukandidaati. Rahvakohtunikukandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv rahvakohtunike nimetamise komisjon, mille koosseisu kinnitab kohtu esimees. Rahvakohtunik nimetatakse järgnevaks neljaks aastaks. Rahvakohtunikuks ei või nimetada järjest rohkem kui kaheks perioodiks. Rahvakohtunik annab kohtu üldkogu ees vande.

Eespool mainitud seaduse paragrahvides 102–113 on sätestatud rahvakohtunike staatus, nende valimise kord ja osalemine õigusemõistmises.

Rahvakohtunik osaleb õigusemõistmises maakohtus kohtumenetluse seadustes sätestatud alustel ja korras, õigusemõistmisel on rahvakohtunikul võrdsed õigused kohtunikuga.
Kohtute seaduse paragrahv 103 kohaselt võib rahvakohtunikuks nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
1) süüdi mõistetud kuriteo eest;
2) pankrotivõlgnik;
3) tervise tõttu sobimatu;
4) omanud püsivat elukohta, see tähendab elukohta, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, alla ühe aasta selle omavalitsusüksuse territooriumil, kes on esitanud ta rahvakohtunikukandidaadiks;
5) kohtu-, prokuratuuri- või politseiteenistuses;
6) kaitseväeteenistuses;
7) advokaat, notar või kohtutäitur;
8) Vabariigi Valitsuse liige;
9) valla- või linnavalitsuse liige;
10) Vabariigi President;
11) Riigikogu liige.

Samuti ei või rahvakohtunikuks nimetada kriminaalmenetluse ajal kuriteos süüdistatavat isikut.

Kutsume aktiivseid vallaelanikke, kes on huvitatud kandideerimisest, andma endast teada vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, Rapla linn, 79511 või e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Täpsem info telefonil 489 0543.

Ootame ettepanekuid rahvakohtunikukandidaatide osas 05. jaanuarini 2019.


Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär