« Tagasi

29. novembri vallavolikogu istungil

Otsustati mitte nõustuda kaevandamisloa andmisega Rapla vallas Lipametsa külas asuva Lubja lubjakivimaardla Lubja lubjakivikarjääri mäeeraldisele.

Viidi läbi Rapla valla heakorraeeskirja esimene lugemine. Eeskiri määrab kindlaks heakorranõuded, kohustused ja piirangud valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning Rapla valla haldusterritooriumil asuvate kinnis- või vallasvara omanikele.

Algatati Rapla linnas Tallinna mnt 37 üldplaneeringut järgiv detailplaneering eesmärgiga laiendada olemasolevat ärihoonet ja püstitada üks täiendav üksikelamu maaüksuse jagamisel moodustatavale krundile.

Kehtestati Rapla linnas Sauna tn 8 kinnistu üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringuga sätestatakse tingimused olemasoleva saunahoone ümberehitamiseks korterelamuks ning tehakse üldplaneeringu maakasutuse sihtotstarbe muutmisettepanek. Detailplaneeringu kehtestamisega lõpeb detailplaneeringu koostamine ja on võimalik alustada detailplaneeringukohaste ehitiste väljaehitamisega.

Kehtestati Rapla vallas õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord. Kui õpilasliin puudub saavad statsionaarses õppes põhi- ja üldkeskharidust omandavad Rapla vallas elavad õpilasted soodustust:
- 100% ulatuses, kui üldhariduse omandamine toimub Rapla maakonnas;
- kui üldkeskhariduse omandamine toimub väljaspool Rapla maakonda, kompenseeritakse üks pilet õppenädalal sihtkohta ja tagasi 100% ulatuses või igapäevasel sõidul 50% ulatuses sõidupiletite või kuukaardi esitamisel;
- muu õppekeelega õpilastele kompenseeritakse sõidukulud 100% ulatuses lähima muu õppekeelega koolini.

Tunnistati kehtetuks Rapla Vallavolikogu 23. veebruari 2017. määrus nr 3 „Eraüldhariduskoolide toetamise kord", kuna alates 1.01.2018 rahastab erakoole lepingu alusel Haridus- ja teadusministeerium.

Kehtestati kaasava eelarve menetlemise kord Rapla vallaeelarve koostamisel.

Kinnitati Rapla valla 2018. a I lisaeelarve.

Määrati Rapla valla konsolideerimisgrupi 2018., 2019. ja 2020. aasta majandusaasta aruannete auditeerijaks Osaühing Infora.

Kehtestati Rapla valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord, mis reguleerib Rapla vallas elavatele Rapla valla ja vallaga külgnevate valdade huvikoolides õppivatele või muu huvitegevusega tegelevatele eeskätt 7–19-aastastele noortele huvihariduse ja huvitegevuse toetamist.

Nimetati Rapla valla 2019. a esindusvõistkonnaks AVIS UTILITAS Rapla korvpallimeeskond.

Tunnistati kehtetuks Juuru Vallavolikogu määrused, mis puudutavad riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamist, kuna raske ja sügava puudega lastele mõeldud riigi sihtsuunitlusega vahendite jagamise kord muutus 2017 aastal. Alates muutusest ei arvestata enam eraldi rahaliste vahendite jääki.  Eelmise aasta jäägid lisatakse uue eelarve sisse ning selleks ei ole enam vaja jäägi kasutamise korda.

Arvati Rapla Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisust välja Margit Pärna ning kinnitati komisjoni koosseisu Jane Schelejev.

Valiti Rapla Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks Margus Tamberg ja aseesimeheks Ain Täpsi.