« Tagasi

Joogivee kvaliteedist Rapla vallas 2017. aastal

Terviseameti 26. 02.2018 kiri Rapla Vallavalitsusele

Terviseameti Põhja talitus (edaspidi amet) teostab riiklikku järelevalvet rahvatervise seaduse ja
veeseaduse alusel joogivee terviseohutuse valdkonnas. Hetkel on Rapla vallas ameti järelevalve all 17 veevärki:
 Rapla Vesi AS (4 veevärki);
 Solbritt AS (1 veevärk);
 Nõmme Kõrts AS (1 veevärk);
 Krantsi Kõrts (1 veevärk );
 Seli Tervisekeskus (1 veevärk);
 Matsalu Veevärk AS ( 3 veevärki);
 Raikkülas Võerahansu (1 veevärk);
 Soval Teenus OÜ ( 3 veevärki);
 Kehtna Elamu OÜ (2 veevärki).
Veekäitlejad kontrollivad joogivee kvaliteeti perioodiliselt ametiga kooskõlastatud joogivee kontrolli
kavade alusel. Täiendavalt teostab amet pisteliselt joogivee proove järelevalve all olevatest veevärkidest.
2017. a jooksul teostatud ja ametile esitatud analüüside kohaselt vastab ülaltoodud veevärkides joogivee kvaliteet sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" nõuetele.
Joogivee analüüside tulemustega on võimalik tutvuda Vee Terviseohutuse Infosüsteemi avalikus
portaalis. 

Vastavalt VeeS § 132 lg 3 p 5 kuulub joogivee käitleja ülesannetesse tarbijale ja järelevalveametnikele teabe edastamine käideldava joogivee nõuetekohasuse kohta avaliku teabe seaduses sätestatud korras. Kohalikul omavalitsusel on võimalus avalikustada info joogivee kvaliteedi kohta oma veebilehel või kohalikes väljaannetes.