« Tagasi

Rapla Vallavalitsus kutsub osalema Rapla Kardiraja rendikonkursil

1. Konkursi eesmärgiks on leida ettevõtja, kes võtab rendile Rapla Kardiraja kinnistu auto- ja motospordiga tegelemise eesmärgil.

Renditava kinnistu (katastrinumber 66901:001:0603), asukohaga Rapla vald, Ridaküla kogupindala on 11,98 ha.

2. Konkursil osalemise tingimused:
2.1 pakkumise hind –  rendihinna pakkumine esitatakse eurodes ühes kuus. Minimaalne rendihind ühes kuus on 500 €. Rendihind pakkuda täpsusega 10 eurot;
2.2. pakkuja on tutvunud koos pakkumise kutsega esitatud ning olukorraga kohapeal ja on nõus pakkumuse tegemisega ja rendilepingu sõlmimisega.
2.3. pakkuja peab esitama kuni kahe leheküljel kavandatava tegevuse kirjelduse, mis arvestab rendileandja poolt punktis viis antud tingimusi ja mis sisaldab pakkuja omapoolse kirjelduse kardiraja toimimise korraldamisest.
2.4. Allkirjastatud avaldus, rendihind koos tegevuste kirjeldusega saata  hiljemalt 1. oktoobriks 2018. Rapla vallavalitsuse e-postile rapla@rapla.ee.

3. Konkursil on lubatud osaleda juriidilistel isikutel, kes:
3.1 on täitnud oma kohustused riiklike maksude osas, maksude tasumise kohustuse täitmist kontrollitakse e-maksuameti vahendusel;
3.2. esitavad tõendi kohalike maksude võlgnevuste puudumise kohta läbirääkimiste ajal kokkulepitavaks tähtajaks;
3.3. on esitanud punktis 2.3. nimetatud kontseptsiooni.

4. Parima pakkumise väljaselgitamine:
4.1. Paremusjärjestus koostatakse vallavalitsuse poolt moodustatud hindamiskomisjoni otsuse alusel. Olulised kriteeriumid hindamisel on:
4.1.1. rendihind. Rendihinnad reastatakse pakutud hindade järgi alustades suurimast.
4.1.2. Eelnev samalaadse tegevuse kogemus motovaldkonnas.
4.2 hindamiskomisjon kutsub kuni kolm parimat pakkujat pakkumiste II vooru.
4.3. II voorus on pakkujatel võimalik kohtuda kontseptsiooni täpsustamiseks komisjoni liikmetega. Samuti avaldatakse pakkujatele kõrgeim pakutud rendihind, millega II vooru on jõutud. Komisjon teeb ettepaneku pakkujatele lõpliku rendihinna esitamise kohta;
4.4. Lõplik pakkumine rendihinna osas ei tohi olla pakkuja esialgsest pakkumisest madalam;
4.5 Parimaks osutub pakkuja, kelle II voorus pakutud rendihind on suurim

5. Rendilepingu olulised tingimused:
5.1. Rendilepingu tähtaeg on 5 aastat, mida võib pikendada poolte kokkuleppel 5 aasta võrra;
5.2. lisaks rendi maksmisele peab rentnik kandma kardiraja kasutamisega seotud kulusid (kõrvalkulud). Kõrvalkuludeks on tasu rendileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud kardiraja ja territooriumi kasutamisega, s.h seotud halduskulud ja koormised (sh. vesi, elekter, jäätmed, valve, koristuskulud, hooldusremont, seadmete paigaldus jm. ).
5.3. rentnik kohustub kardiraja kasutusse võtmiseks taotlema kõik vajalikud load ja kooskõlastused (Tervise-, Päästeameti-, kauplemisload jms);
5.4. rentnik vastutab kinnistul toimuvate tegevuste ohutuse eest;
5.5. renti kardiraja kasutamise eest hakatakse tasuma alates 01.05.2019.a. Kõrvalkulude eest tasumist alustatakse kardiraja üleandmisest;
5.6. rentnik on teadlik kardiraja ja territooriumi seisukorrast ning kohustub omal kulul viima territooriumi sellisesse seisukorda, millisena ta kavatseb neid kasutama hakata.
5.7. rentnik kohustub kardiraja kasutamisel järgima sanitaar-, tuleohutuse ja  ekspluateerimise nõudeid ning omal kulul tagama nende nõuete täitmise;
5.8. rendileandjal on õigus nõuda rendilepingust tulenevate kohustuste igakordse rikkumise korral leppetrahvi kuni 1 000 (üks tuhat) eurot iga lepingust tuleneva kohustuse rikkumise eest. Sealjuures leppetrahv on kohustuste täitmisele sundimiseks, mitte kohustuste täitmise asendamiseks, leppetrahvi tasumine ei vabasta poolt kohustuse täitmisest;
5.9. rendileandjal on õigus rendileping erakorraliselt üles öelda, kui rentnik ei võta kardirada rendilepingus sätestatud tingimustel kasutusse ja pooled ei ole tingimuste muutmises kirjalikult kokku leppinud;
5.10. rendileandjal on õigus rendileping ennetähtaegselt kirjaliku avaldusega üles öelda, kui selleks on mõjuv põhjus. Mõjuva põhjusega on tegemist, kui kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema poole huvisid kaaludes ei või oodata, et rendileandja jätkaks rendilepingu täitmist kuni rendilepingu tähtaja möödumiseni. Muuhulgas on mõjuvaks põhjuseks alljärgnevalt:
5.10.1. rentnik on andnud kardiraja allrendile ilma rendileandja kirjaliku loata;
5.10.2. rentnik võlgneb rendi või kõrvalkulude eest summa, mis ületab 2 kuu eest maksmisele kuuluvate rendi või kõrvalkulude summa;
5.11. poolte kokkuleppel on võimalik rendilepingu lõppemisel uue rendilepingu sõlmimine. Uue rendilepingu tingimused lepitakse kokku uue rendilepingu sõlmimisel.
5.12. muud rendileandja poolt rendilepingus määratavad tingimused.

Kinnistu antakse Rapla Vallavalitsuse poolt rentnikule üle hiljemalt 1. märtsil 2019.

Objektiga tutvumiseks ning lisainfo saamiseks võib pöörduda abivallavanem Meelis Mägi poole e-postiga meelis.magi@rapla.ee või tel 489 0533.