2.04.20

Uuringud Rapla vallas

Geoloogilised uuringud

Purila II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS-i TREV-2 Grupp (registrikood 10047362,
aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 463, 10916) geoloogilise uuringu
loa taotluse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 06.12.2017
nr 12-2/17/13630). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus
dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.
Purila II uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Röa
külas Purila kruusamaardlas (registrikardi nr 0826) katastriüksustel Kutseri (katastritunnus
66901:001:0776, omanik AS TREV-2 Grupp), Veere (katastritunnus 66901:001:0377, omanik
Eesti Vabariik, valitseja Keskkonnaministeerium, volitatud asutus Maa-amet) ja Künka
(katastritunnus 66903:002:0170, eraomand).
Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 13,20 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga,
mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 10 m.
Uuritavaks maavaraks on liiv ja kruus. Uuringuruumis esineva maavara kasutusala on ehitus ja
täitematerjal. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on AS TREV-2 Grupp.
Keskkonnaamet kontrollis geoloogilise uuringu loa taotluse vastavust maapõueseaduses ja
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele. Taotlus
vastas esitatud nõuetele.
Maapõueseaduse § 30 lõike 2 alusel avalikustab Keskkonnaamet teate geoloogilise uuringu loa
taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded
(www.ametlikudteadaanded.ee).
Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti saadetakse eelnõud kohaliku
omavalitsuse üksusele ja loa taotlejale tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus alates
teadete avalikustamisest kuni menetluse lõpuni esitada Keskkonnaametile geoloogilise uuringu
loa taotluse või loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. 

 

 

Mürauuringud

Rapla Vallavalitsus tellis Warmeston OÜ Purila graanulitehase territooriumil ja tehase ümbruskonnas müra leviku hindamiseks ja modelleerimiseks mürakaardi. Uuringuga saab tutvuda siin.

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI