2.07.19

 

ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISELE LAEKUNUD ETTEPANEKUD

 Enne ja pärast algatamist laekunud ettepanekud 

Esitaja, kuupäev Seisukoht, arvamus, ettepanek Ettepanekuga arvestamine

Päästeamet

12.11.2018

Üldplaneeringus tuleb kindlasti ette näha tuletõrje veevarustus, mis on oluline tagamaks kohaliku elukeskkonna turvalisust. Siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele" § 54 lg 1, 2, 3 alusel on oluline määrata üldplaneeringu seletuskirjas ja joonistel tuletõrje veevõtukohtade asukohad, juurdepääsud, tüübid, kitsendused ja tingimused rajamise kohustuse kohta.

 

Veeteede Amet

08.01.2019

Kuna Rapla valla territooriumil ei asu ühtegi laevatatavat siseveekogu (meresõiduohutuse seaduse § 2 lg 11), siis ei teosta amet seal ka järelevalvet. Sellest tulenevalt palume jätta Veeteede Amet kaasatud asutuste nimekirjast välja.

Arvestatud

Muinsuskaitseamet

15.01.2019

Arvestada riikliku kaitse all olevate kultuurimälestiste ja nende kaitsevöönditega. Mälestist ümbritseva kaitsevööndi eesmärk on tagada mälestise säilimine ajalooliselt välja kujunenud maastikustruktuuris ja mälestist vääristavas keskkonnas, vältida mälestist ja ümbritsevat keskkonda kahjustavaid tegevusi.  
Kultuuripärandi käsitlemisel lähtuda 2018. aastal Rahandusministeeriumi koostatud juhise "Nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks" peatükist 4.7.   
Mälestised näitavad piirkonna ning kultuurmaastiku ajaloolist mitmekihilisust, mistõttu tuleb planeerimisel lähtuda mälestisi säästvast põhimõttest ning arvestada avalike huvidega. Mälestiste kasutuses hoidmine ja kasutuseta mälestistele uue funktsiooni leidmine peaks olema üldplaneeringus käsitletav teema. Korrastatud ja hoitud kultuuriväärtused loovad parema ja atraktiivsema elukeskkonna, mis aitab kaasa elukvaliteedi tõusule, loob töökohti, elavdab majandust ja kasvatab piirkonna konkurentsivõimet.
 
Kultuuripärand ei ole üksnes muinsuskaitseseaduse alusel kultuurimälestiseks tunnistatud objektid ja alad, vaid kultuuriväärtuslik keskkond laiemalt. Üldplaneeringus saab tähistada ka väärtuslikud maastikud kasutades Rapla maakonna väärtuslike maastike teemaplaneeringu andmeid.
 

Lennuamet

16.01.2019

Arvestada Rapla lennuväljast ja selle lähiümbrusest tulenevate piirangutega.

 

Tarbijakaitse ja TJA

16.01.2019

Palume Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit ka edaspidi üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluses kaasata kui asjaomast asutust. 

 

Elering AS

21.01.2019

Edastame Elering AS-le kuuluvate olemasolevate elektri- ja gaasitaristu objektide asukohad Rapla
vallas, mida tuleb üldplaneeringu koostamisel arvesse võtta.

 

Eesti Erametsaliit

01.02.2019

Kaasata erametsaomanikke üldplaneeringu koostamisele individuaalselt kui kavandatakse senist metsamajandamise praktikat muuta.  
Järgida piirangute seadmisel kehtivat õigust.  

Näha piirangute kehtestamise korral ette saamata jäänud tulu kompenseerimine.

 

Riigimetsa Majandamise Keskus

18.03.2019

Materjalid, teated ja MapInfo formaadis digikaardid palume saata meilile.

 

Eremka OÜ

OÜ Karo Mets

08.05.2019

Planeerimisprotsessil kitsenduste seadmisel palume arvestada maaomaniku õigustega.

 

Planeeringuga seatud piirangute tulemusel saamata jäänud tulu tuleb koheselt ning õiglaselt kompenseerida.

AS Roger Puit

26.06.2019

Planeerimisprotsessil kitsenduste seadmisel palume arvestada maaomaniku õigustega.  

Planeeringuga seatud piirangute tulemusel saamata jäänud tulu tuleb koheselt ning õiglaselt kompenseerida.