4.01.19

 

Juuru, Kohila ning Rapla valla jäätmekava aastateks 2018 – 2022 eelnõu avalik väljapanek

 

Vastavalt Jäätmeseaduse § 39 lg-le 1 ja §-le 42 on koostatud  Kohila ja Rapla valla jäätmekava aastateks 2018–2022. Jäätmekava on Kohila ja Rapla valla jäätmemajanduse olukorda, suundumusi ning eesmärke käsitlev dokument.Jäätmekava avalik väljapanek toimub 24. jaanuarist kuni 07. veebruarini  2018. Asjast huvitatud isikutel on kuni 07. veebruarini 2018 õigus esitada jäätmekava eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikus vormis. Jäätmekavaga on võimalik tutvuda osalevate omavalitsuste ruumides ja veebilehtedel.

Ettepanekud jäätmekava eelnõu kohta esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskusele aadressil Sirge 2, Tallinn 10618 või e-postiga info@harjukeskus.ee.
Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid ühise jäätmekava kohta, siis toimub avalik istung 08. Veebruaril  2018 kell 17.00 Rapla Vallavalitsuses, Viljandi mnt 17, Rapla 79511.
Jäätmekavaga hõlmatud omavalitsused:
• Kohila Vallavalitsus: Vabaduse 1, Kohila 79804 Rapla maakond, e-kiri: vallavalitsus@kohila.ee, koduleht: www.kohila.ee;
• Rapla Vallavalitsus: Viljandi mnt 17,  Rapla, 79511 Rapla maakond, e-kiri: rapla@rapla.ee, koduleht: www.rapla.ee.

 

EELNÕU: Juuru, Kohila ning Rapla valla  jäätmekava

 

*******************************

Jäätmete sorteerimine

Raplamaa Jäätmekäitluskeskus võtab Mäepere jäätmejaamas alates 01.08.2016.a.-31.07.2021.a. Rapla valla elanikelt tasuta vastu mööblit e. suurjäätmeid.

Mööbli äraandmisest  tuleb eelnevalt teavitada operaatorit. Mööbel tuleb jäätmejaamas tooja poolt käsitsi laadida selleks ettenähtud multilift konteinerisse.

-----------

Teave avalike konteinerite asukohtadest taaskasutatavate jäätmete kogumiseks Rapla vallas on vedajate kodulehel:

ETO konteinerid

TVO OÜ konteinerid

Pakendiringluse konteinerid

Terved riided jms - viia riidekonteinerisse.

Tagatisrahaga pakend - viia raha eest taara vastuvõtu punkti.

Muu pakend – viia tasuta pakendijäätmete konteinerisse või jäätmejaama. Pakendite konteineril jälgida vedaja juhiseid, mida on lubatud konteinerisse panna*.

Pakkepaberi- ja papijäätmed – viia tasuta avalikku paberi- ja papi jäätmete konteinerisse või jäätmejaama.

Vanapaber-viia oma maja juurde tellitud vanapaberi konteinerisse. Vähem kui 8 korteriga majade elanikud saavad viia avalikku paberi- ja papijäätmete konteinerisse, millel on silt Väätsa. Pakendiringluse konteinerisse vanapaberit ei tohi panna.

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed- komposteerida kinnises kompostris või viia enda maja juurde tellitud biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete konteinerisse.

Aia- ja haljastusjäätmed ehk pargijäätmed – viia ise jäätmejaama.

Ohtlikud jäätmed (patareid, akud, vanad värvid jne) – viia jäätmejaama.

Kasutatud patareisid on kohustatud tasuta vastu võtma ka kõik patareide müügikohad (kauplused, kioskid jne) sõltumata sellest, kas ostetakse uusi patareisid või mitte. Vastav teave peab olema müügikohas nähtaval kohal.

Vanad ravimid – viia tasuta tagasi apteeki või jäätmejaama.

Kasutatud kodutehnika ehk olmeeletroonikajäätmed – viia tasuta jäätmejaama.

Klaasijäätmed – viia jäätmejaama.

Ehitusjäätmed – viia jäätmejaama.

Vanad rehvid – viia jäätmejaama.

Suurjäätmed - viia jäätmejaama.

Puidujäätmed – viia tasuta jäätmejaama, töötlemata (immutamata, värvimata jne) puhast puitu võib põletada ka kodus ahjus.

Jäätmete põletamine on keelatud nii lõkkes kui ka koduses ahjus (v.a puhas puidujääde ning vanapaber)!

Kuidas prügi sorteerida?
Liigiti kogutavad pakendijäätmed peavad olema puhtad. Ära visatavad pakendid ei tohiks ka pärast purunemist määrida teisi pakendeid ega levitada haisu. Selleks tuleks vajadusel pakend üle loputada. Kui pakendit on keeruline puhastada, tuleks see visata pigem segaolmejäätmete konteinerisse. Võimalusel pressi pakend enne selle konteinerisse panemist kokku, siis mahub konteinerisse rohkem pakendijäätmeid.

 

Kuidas sorteerida:

 

SEGAPAKEND KOLLANE KONTEINER käivad:
• piima-ja mahlakartong, metall- ja plastpakend;
• plastist joogipudelid ja -kanistrid, kosmeetika -ja hooldustoodete pakendid, muud plastpakendid, kilekotid, pakkekile;
• puitpakendid, tekstiilpakendid;
• metallist konservipakendid (nt konservikarbid), alumiiniumist joogipakendid, toidu- ja joogipakendite metallkorgid ja -kaaned;
• kartongist joogipakendid (nt mahla-, piima ja veinipakid).

Segapakendi konteinerisse EI sobi:
• plastist tarbeesemed, hügieenisidemed ja mähkmed;
• mänguasjad, kummist tooted;
• ohtlikku ainet sisaldavad pakendid;
• rõivad, jalanõud, ehitusmaterjalid;
• põllumajandusplast;
• ohtlike ainetega määrdunud pakendid (näiteks liimi-, ja värvi- ja lahustipakendid);
• ohtliku aine märgisega tähistatud toodet sisaldavad pakendid;
• määrdunud või toodet sisaldavad kartongpakendid.

KLAASPAKEND ROHELINE KONTEINER käivad:
• värvilisest ja värvita klaasist pudelid ja purgid (nt karastusjookide, mahlade, siirupite, alkohoolsete jookide taara);
• kosmeetika-ja hooldustoodete klaaspakend.

NB! Klaaspakend kogutakse samasse konteinerisse koos segapakendiga juhul, kui segapakendi konteineri vahetus läheduses eraldi klaaspakendi konteinerit ei ole.

Klaaspakendi konteinerisse EI sobi:
• akna- ja lehtklaas;
• valgulambid ja elektripirnid;
• eriotstarbeline ja peegelklaas;
• keraamika ja portselan (nt toidunõud).

 

PAPP JA PABER SININE KONTEINER  käivad:
• ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid;
• vihikud;
• trükiga ja puhtad kirja- ning joonistuspaberid;
• ümbrikud;
• kaanteta raamatud;
• pappkastid ja -karbid, paberkotid jm puhtad paberpakendid.

Paberi ja papi konteinerisse ei sobi:
• määrdunud või vettinud paber ja papp
• majapidamispaber
• kasutatud pabernõud
• kartongist joogipakendid, kile
• foolium- ja kopeerpaber.

Pakendikonteinerisse on lubatud viia ainult pakend, mis ei sisalda toodet! Jäätmete asetamine pakendikonteineri kõrvale on keelatud! Palume suuremahulised pakendid (näiteks pappkarbid ja-kastid, mahlapakid) enne konteinerisse asetamist kokku suruda.

Ära viska taaskasutuseks sobivaid pakendeid tavaprügikasti.

Otsusta looduse heaks! Sorteeri pakendeid!

 

*Sorteerimisjuhendid:

TVO OÜ: http://www.tvo.ee/sites/default/files/TVO_sorteerimisjuhend%2B3mm_bleed.pdf

ETO: kollane konteiner: http://www.prygila.ee/teenused/sinisekollase-konteineri-teenus/

sinine konteiner: http://www.prygila.ee/teenused/sinise-konteineri-teenus/

Pakendiringlus: http://www.pakendiringlus.ee/web2/?cat_ID=4

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI