8.05.18

 

2018. aastal rahvahääletusele minevad ideed

Kaasav eelarve

Juba neljandat aastat saab pakkuda välja ideid ning seejärel läbi hääletuse suunata, milles näevad valla kodanikud prioriteeti kasutada valla eelarvelisi vahendeid. Sellel aastal jagatakse enim hääli saanud projektide vahel 60 000 €.

 

Tähtsad kuupäevad

15. veebruar 2018 - kaasava eelarve väljakuulutamine

5. märts 2018 - kaasava eelarve infotund vallamajas kell 17.00

21. märts 2018 kell 12.00 - ideede esitamise tähtaeg

10. aprill 2018 - komisjon valib välja rahvahääletusele suunatavad ideed.

16. aprill 2018 kell 17.00 - Rahvahääletusele minevate ideede tutvustus

8. mai kell 8.00 -  23. mai kell 8.00 - rahvahääletus

juuni algus 2018 - tulemuste avalikustamine

 

Vaata kaasava eelarve menetlemise korda siit.

 

Kaasava eelarve objektiks on Rapla vallas korraldatav üritus või muu vallaga seotud idee, mis peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikult suuri kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Idee teostamise hinnanguline maksumus ei või olla väiksem kui 10 000 €. Kui pakutakse välja sündmuse (ürituse) idee, siis see peab toimuma Rapla vallas 2018. aastal ning olema suunatud Rapla valla positiivse maine kujundamisele.

Kaasava eelarve ideid võib esitada 21. märtsini 2018 Rapla Vallavalitsusele e-postiga rapla@rapla.ee või tavapostiga aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla.

Ideid võivad esitada nii valla elanikud kui mujal elavad inimesed.

Idee peab sisaldama:
1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
3) idee kirjeldust, eesmärki ja olulisust valla jaoks;
4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest  otsest kasu; ürituse korral hinnanguline sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
5) idee hinnangulist maksumust koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
6) teostamise eeldatavat ajakava;
7) võimalusel muud ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jmt).

Laekunud ideedega saate tutvuda siin.

Hääletamine on planeeritud mais 2018, täpsed ajad antakse eelnevalt teada. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16 aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Rapla vallas. Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses, teenuskeskustes ja kõigis Rapla valla raamatukogudes. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab idee esitaja või vallavalitsus. Kui idee realiseerimiseks läbiviidava hanke tulemusel selgub, et selle maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, antakse idee esitajale võimalus kaasrahastada idee realiseerimist puudujäävas osas, kaalutakse võimalusi eelarvevahendite ümberpaigutamiseks või selgitatakse võimalusi realiseerida paremuselt järgmine investeeringuidee. Võiduideed saab hakata ellu viima eeldatavasti juunis 2018.

Täiendav info: Heiti Vahtra, tel 5340 4797, heiti.vahtra@rapla.ee.

 

Rohkem infot 2018. aasta kaasava eelarve kohta leiad SIIT.

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI