DETAILPLANEERINGUTE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA
« Tagasi

Kasepuu, Valtu

Rapla Vallavolikogu 26. mai 2005 otsusega nr 30 kehtestati Valtu külas asuva Kasepuu kinnistu detailplaneering eesmärgiga luua tingimused ühe täiendava üksikelamu püstitamiseks.

► Detailplaneeringu kaust (11 MB .pdf)

Detailplaneering on valdavas osas ellu viidud. Ellu viimata osa elluviimiseks puudub puudutatud maaomanikel huvi ning ka omavalitsus ei näe selleks vajadust. Planeeringuga oli ette nähtud muu hulgas juurdesõidutee osa jagamine Pargi tn 10a (katastritunnus 66904:002:0112) ja Pargi tn 12a (katastritunnus 66904:002:0113) maaüksuste vahel ning vedelkütuse baasil autonoomse keskküttesüsteemi rajamine.

Ei ole ilmnenud, et detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine võiks kahjustada kellegi õigusi või huve. Rapla Vallavolikogu 27. mai 2021 otsusega nr 27 tunnistati Kasepuu detailplaneering kehtetuks.

 Kehtetuks tunnistamise otsus