DETAILPLANEERINGUTE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

Kiduussi detailplaneeringu osaline kehtetukstunnistamine

Rapla Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 38 tunnistati osaliselt kehtetuks volikogu 18.12.2014 otsusega nr 53 kehtestatud Kiduussi detailplaneering. Planeering tunnistati kehtetuks Kiduussi maaüksuse osas (katastritunnus 66904:005:0153). Osalise kehtetuks tunnistamise eesmärk on luua eeldused maaüksusele projekteerimistingimustega üksikelamu ehitusõiguse andmiseks. Kehtetuks tunnistamise järgselt säilib võimalus Kiduussi detailplaneeringut kehtimajäävas osas ellu viia, samuti säilitada üldplaneeringukohane haljasala valdavas osas maaüksusest.

Rahandusministeerium kooskõlastas 18.04.2019 kirjaga nr 14-11/2391-2 detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eelnõu. Eelnõu arvamuskorjele andis arvamuse ka Kase maaüksuse omanik, kelle hinnangul kehtetukstunnistamine ei kahjusta tema huve ega õigusi. 

► Volikogu otsus