6.01.21

Reinu lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloale jäätmete käitlemise osa ja saasteainete paiksest heiteallikast välisõhku viimise osa liitmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS-i TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 463, 10916) taotluse jäätmete käitlemise osa ja saasteainete paiksest heiteallikast välisõhku viimise osa liitmiseks Reinu lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloale. Reinu lubjakivikarjäär (keskkonnaloa nr Rapm-042) asub Rapla maakonnas Rapla vallas Koigi külas Reinu maardlas (registrikaardi nr 787) eraomandisse kuuluvatel katastriüksustel Reinu (katastritunnus 66903:001:0103) ja Reinumetsa (katastritunnus: 66903:001:0105). Reinu lubjakivikarjääri on antud maavara kaevandamise keskkonnaluba nr Rapm-042 ja õhusaasteluba nr L.ÕV/329715. Antud menetluse käigus soovitakse lisada ka jäätmete käitlemise osa.

Ettevõte soovib saada õigust tavajäätmete taaskasutamiseks (jäätmete ringlussevõtuks - täitematerjali tootmiseks, jäätmete kasutamiseks karjääri teede-ehitusel ja täiteks, jäätmete sortimiseks, sealhulgas purustamiseks ning jäätmete ladustamiseks. Aastas plaanitakse käidelda kuni 12000 tonni jäätmeid.

Maavara kaevandamise keskkonnaluba kehtib kuni 18.04.2024. Põhitegevuse ehk maavara kaevandamise osa keskkonnaloal muuta ei soovita.
Nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 29.12.2020 nr DM-111698-6 all.

Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee.

 

Osaühing FERALMET keskkonnaloa muutmise teadaanne

Osaühing FERALMET tegeleb ohtlike- ja tavajäätmete kogumise, veo ning taaskasutusse, sh korduskasutusse suunamisega. Ettevõtte käitluskoht asub aadressil Rapla maakond, Rapla vald, Valtu küla, Valtu Kaubahoov (66904:002:0480). Ettevõte soovib käitluskohas täiendavalt lammutada romusõidukeid ning täpsustada kogutavate ja ladustatavate jäätmete liike ja koguseid. Keskkonnaluba soovitakse muuta tähtajatuks.
Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS
Taotluse nr: T-KL/1005491-2
Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee
 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI