22.11.21

Hagudi II kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise ja keskkonnaloale jäätmete käitlemise osa liitmine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Osaühingu Elektriväli (registrikood 10676075, aadress Rapla maakond, Rapla vald, Uusküla, Tamme tn 9, 79530) taotluse Hagudi II kruusakarjääri maavara kaevandamise  keskkonnaloa  muutmiseks  ning  keskkonnaloale  jäätmete  käitlemise  osa liitmiseks. Taotlus  on  registreeritud  keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS 31.03.2021 nr DM-112476-7 all.
Hagudi  II  kruusakarjäär  (keskkonnaloa  nr  Rapm-070)  asub  Rapla  maakonnas  Rapla  vallas Hagudi  külas  Hagudi  kruusamaardlas  (registrikaardi  nr  724)  eraomandisse  kuuluvatel katastriüksustel  Jaagu-Jüri  (katastritunnus  66903:003:0002),  Nõmme  (katastritunnus 66903:003:0024),  Nõmme  (katastritunnus  66903:003:0023),  Nõmme  (katastritunnus 66903:003:0021)  ja  Nõmme  (katastritunnus  66903:003:0022).

Maavara  kaevandamise keskkonnaluba kehtib kuni 01.09.2024. Taotlusega  soovitakse  loa  kehtivusaega  pikendada  15  aasta  võrra  ehk  kuni  01.09.2039. Samuti  soovitakse  kaevandatud  maa  kasutamise  otstarve  muuta  metsamaaks  ja veekoguks,  kuna  veekogu  rajamiseks  on  Rapla  Vallavalitsuselt  saadud  ehitusluba. Keskkonnaloale lisatakse jäätmete käitlemise osa.

Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee.

* * * * *

IWRM OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse IWRM OÜ (äriregistrikood 16004980, aadress: Rapla maakond, Rapla vald, Juuru alevik, Metskonna tee 4, 79401) keskkonnaloa taotluse. Ettevõte soovib Rapla maakonnas Rapla vallas Kodila külas aadressil Palamulla tee 1 (katastritunnus 66901:003:0069) taasväärtustada lahusteid. IWRM OÜ põhitegevuseks on ohtlike jäätmete töötlemine taaskasutuse eesmärgil. Jäätmed hoiustatakse lekkekindlates tingimustes ning puhastatakse tahketest osadest setitades ning filtreerides, mille tulemusel saab jäädet uuesti tootena kasutada. Jäätmete taaskasutamine soodustab ringmajandust ning säästab keskkonda.
Nõuetekohane taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 30.01.2021 nr DM-111852-5. Keskkonnaloa taotlus: https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=11927&application_id=1006085
Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee.

* * * * *

Reinu VI lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Ulvi Loonurm-e poolt esitatud Reinu VI lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud KOTKAS-es 05.08.2021 nr DM-116001-4 all. Reinu VI lubjakivikarjääri keskkonnaluba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Äherdi külas Reinu lubjakivimaardlas (registrikaardi nr 0787) eraomandisse kuuluval katastriüksusel Kärdikruusa (katastritunnus 66903:001:0333). Taotletava Reinu VI lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 6,29 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 9,22 ha. Kaevandatud maavara kasutamise otstarve on teede- ja üldehitus. Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 30 tuh m3 . Keskkonnaluba taotletakse 30 aastaks. Keskkonnaloa taotlus on leitav siit: https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?represented_id=&search=1&applicant=ulvi%20loonurm&proceeding_nr=&permit_nr=&register_date_start=&register_date_end=&document_id=58566

Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee

* * * * *

Reinu V lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ MERKO KAEVANDUSED (registrikood 14872152, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9g, 11314) Reinu V lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud KOTKASes 30.06.2021 nr DM-115255-4 all. Reinu V lubjakivikarjääri keskkonnaluba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Koigi külas Reinu lubjakivimaardlas (registrikaardi nr 0787) eraomandisse kuuluval katastriüksusel Mölli (katastritunnus 66903:001:0592). Taotletava Reinu V lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 13,71 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 15,66 ha. Kaevandatud maavara kasutamise otstarve on üld- ja teedeehitus. Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 50 tuh m3 . Keskkonnaluba taotletakse 30 aastaks. Keskkonnaloa taotlus on leitav siit: https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?represented_id=&search=1&title=&register_date_start=30.06.2021&register_date_end=&sender=&recipient=&external_number=&internal_use_ground=&document_number=DM-115255-4&keyword=&document_id=54824
Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee

* * * * *
AS Kuusakoski keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud  menetlusse  ettevõtte  AS  Kuusakoski  (registrikood:  10167439, aadress: Betooni tn 12, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond) keskkonnaloa  nr  L.JÄ/332459,  kehtivusega  kuni  16.03.2024,  muutmise taotluse nr T/KL-1009791. Ettevõte tegeleb Mäepere jäätmejaamas (aadress: Rapla maakond, Rapla vald, Ülejõe küla, Mäepere jäätmejaam; katastritunnus 66904:002:0045) metallijäätmete (sh ka elektroonikajäätmete ja patareide- ja akude) kogumisega, sorteerimise, korduskasutuseks ettevalmistamisega ja ladustamisega. Ettevõte soovib suurendada käideldavaid (kogutavaid) jäätmekoguseid. Jäätmekäitlustoiminguid muuta: eemaldada ümberpakkimine ja lisada juurde sorteerimine. Täpsustada  üheaegselt  ladustatavaid  jäätmekoguseid. Keskkonnaloa  taotlusega ja muude  asjasse  puutuvate  dokumentidega  saab  tutvuda keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS  (https://kotkas.envir.ee/),  menetluse  nr M-116036dokument  nr DM-116036-4 all. Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee

* * * * *

Mittetulundusühing  Raplamaa  Jäätmekäitluskeskus keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Mittetulundusühingu  Raplamaa  Jäätmekäitluskeskus (registrikood  80192172,  aadress  Rapla  maakond,  Rapla  vald,  Rapla  linn,  Viljandi  mnt  17, 79511)  esitatud  keskkonnaloa  nr  L.JÄ/328822  muutmise  taotluse.  Keskkonnaluba  nr L.JÄ/328822  annab  ettevõttele  õiguse  erinevate  tavajäätmete ümber pakkimiseks  ja ladustamiseks  Rapla  maakonnas,  Rapla  vallas,  Ülejõe  külas  asuvas  Mäepere  jäätmejaamas (katastritunnus  66904:002:0045).  Keskkonnaloa  muutmise  taotluse  kohaselt  soovib  ettevõte muuta ümber pakitavate ja ladustatavate jäätmete liike ja koguseid ning täpsustada üheaegselt ladustatavate  jäätmete  koguseid.  Lisaks  soovitakse  pikendada  keskkonnaloa  kehtivust    kuni 30.11.2026. Keskkonnaloa  taotlusega  ja  muude  asjasse puutuvate  dokumentidega  saate  tutvuda keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS  (https://kotkas.envir.ee/),  menetluse  nr M-115938 all. Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee

 

* * * * *

Purila kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa
muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse AS-i TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Harju maakond, Tallinn,  Nõmme  linnaosa, Teemeistri  tn  2,  10916)  Purila  kruusakarjääri  maavara kaevandamise  keskkonnaloa  muutmise taotluse. Purila kruusakarjääri keskkonnaloa muutmist (olemasoleva karjääri laiendust) taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Röa külas Purila kruusamaardlas (registrikaardi nr 0826) eraomandisse kuuluval  katastriüksustel  Kutseri  (katastritunnus  66901:001:0776)  ja  katastriüksusel  Veere (katastritunnus  66901:001:0377),  mille  omanik  on  Eesti  Vabariik,  valitseja  on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Maa-amet.  Olemasoleva  Purila  kruusakarjääri  (loa  nr  Rapm-069)  mäeeraldise  pindala  on  5,17  ha  ja mäeeraldise  teenindusmaa  pindala  on  6,81  ha. Taotletava  Purila  kruusakarjääri  mäeeraldise pindala on 8,15 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 8,67 ha. Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee 

Nõuetele vastav taotlus on registreeritud KOTKAS-es 18.11.2021 nr DM-116701-6 all. https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?represented_id=470833&search=1&title=&register_date_start=&register_date_end=&sender=&recipient=&external_number=&internal_use_ground=&document_number=DM-116701-6&keyword=&document_id=65676&cft=748eae15

Toimetaja: LIIS LILLEMETS