1.09.20

Warmeston OÜ keskkonnaloa muutmise teadaanne

Purila pelletitehas Warmeston OÜ (Raplamaa, Purila küla, Härgla tee 2a) on esitanud Keskkonnaametile vee erikasutuse keskkonnaloa muutmise taotluse.

Keskkonnaloa L.VV/326937 muutmist taotletakse seoses tegevuse tähtaja pikendamise ja väljalaskude eemaldamisega keskkonnaloast. Keskkonnaluba L.VV/326937 kehtib kuni 01.11.2020 ja on välja antud 01.11.2015. Ettevõte soovib oma vee erikasutuse tegevust jätkata ning keskkonnaluba muuta tähtajatuks. Kuna keskkonnaluba on väljastatud ajal, mil oli võimalik väljastada ka tähtajatut vee erikasutusluba, siis muudab Keskkonnaamet keskkonnaloa L.VV/326937 tähtajatuks. Loa andmise ajal kehtinud veeseadus ja selle alamaktid kaotasid kehtivuse 30.09.2019 ning 01.10.2019 jõustus uus veeseadus. Seoses sellega taotleb ettevõte ka sademevee väljalaskude eemaldamist, kuna uue veeseadusega ei kuulu sademevee imbumine imbkraavi sademevee suublasse juhtimise alla. Ettevõttel puudub sademevee torustik ning sademevett suublasse ei juhita. Ettevõtte vee erikasutus on edaspidi seotud vaid põhjavee võtuga.

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/. Keskkonnaluba nr L.VV/326937
Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee
 

* * * * * * * * * *

AS Utilitas Eesti keskkonnaloa muutmise teadaanne

AS Utilitas Eesti põhitegevuseks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine. Tootmisterritooriumi aadress on Kastani tn 3a, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond. Keskkonnaloa muutmise taotluse kohaselt kavandatakse saasteainete viimist paiksest heiteallikast välisõhku. Tootmisettevõte taotleb tähtajatu kehtivusega keskkonnaloa muutmist suitsugaaside puhastamist elektrifiltri paigaldamisega. Puidukatla püüdeseade on multitsüklon (koos elektrifiltriga), mille püüdeefektiivsus on 92%.

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/. Keskkonnaluba nr L.ÕV7325287

Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI