19.02.20

Keskkonnamõjude hindamine

Rail Balticu keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu
„Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH)
programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

TTJA algatas 29.03.2019 otsusega nr 16-6/19-0535-002 kaheksale Eesti Rail Baltica
raudteelõigule ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise. Keskkonnamõju hindamised viiakse
läbi ehitusprojektide koostamise käigus ning keskkonnamõju hindamise eesmärk on
minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale.

Rail Balticu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti KMH käsitleb kiire
raudtee rajamist ja kasutamist Rapla maakonna kesk- ja lõunaosas 38,5 km pikkusel lõigul
Hagudist maakonna piirini. Raudteelõik kulgeb Rapla vallas Hagudi-Kodila teest lõuna poole
möödudes Hagudi rabast ja Rapla linnast lääne poolt. Lõigu keskosas kulgeb trassikoridor
korduvalt Kehtna ja Rapla valla piiri ületades. Hinnatava lõigu lõunapiiriks on Rapla ja Pärnu
maakonna piir.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti KMH
programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 11.02-04.03.2020 elektrooniliselt TTJA
dokumendiregistris
, dokumendi viit nr 16-6/19-2969-018. Rail Balticu eelprojektiga seotud
dokumendid on kättesaadavad TTJA kodulehel.

KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post:
liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna
linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post:
roland.muur@rbe.ee.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti
KMH programmi kohta oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada
kirjalikult TTJA-le hiljemalt 4. märtsiks 2020
elektrooniliselt e-post aadressile
info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti
KMH programmi avalik arutelu toimub 19. märtsil 2020 algusega kell 16.00 Rapla
Kultuurikeskuses
(Tallinna mnt 17a, Rapla).

 

Härgla lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade


Keskkonnaamet teatab Härgla lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju
hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Taotletav Härgla lubjakivikarjäär asub Rapla maakonnas Rapla vallas Härgla külas Härgla lubjakivimaardlas (katastriüksusel Vahastu metskond 52, katastritunnus 24001:002:0002), mille omanik on Eesti Vabariik. Taotletava Härgla lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on taotluse kohaselt 20 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,52 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on mäeeraldise ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru 2646 tuh m³ ja kaevandatav varu 2551 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks on taotluse kohaselt 95 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on üldja teedeehitus. Luba taotletakse 30 aastaks.

Kavandatava tegevuse arendaja on Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (kontaktisik Ole Sein, ole@eestikillustik.ee, telefon 534 92373 ). Juhtekspert on OÜ Inseneribüroo STEIGER
(kontaktisik Aadu Niidas, e-post aadu@steiger.ee, telefon 668 1013). Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Toomas Kalda, e-post toomas.kalda@keskkonnaamet.ee, telefon 447 7383).

KMH programmi eelnõuga saab tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla), Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, alalehel uudised, pressiinfo, keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek või siin.

KMH programmi kohta saab Keskkonnaametile (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla või
info@keskkonnaamet.ee) esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus
12. veebruar 2020 kuni 1. märts 2020.

KMH programmi avalik arutelu toimub 3. märtsil 2020 kell
18.00 Juuru rahvamajas
(Tallinna mnt 27, Juuru alevik, Rapla vald).

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI