11.11.21

 

Lumetõrje erateedel

Alus: Rapla Vallavolikogu 26.09.2019.a määrus Rapla valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord."

Lumetõrjet tehakse tasuta era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teel, mida kasutatakse alalise elukohana aastaringselt kasutatava majapidamise teenindamiseks.

Lumetõrje ei sisalda libedusetõrjet, lume äravedu ega ladustamist.

Vallavalitsus ei korralda lumetõrjet: õuealal; era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teedel, mis teenindavad kinnistuid, kus Eesti rahvastikuregistri andmetel alaliselt ei elata; era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teedel, mis teenindavad kinnistuid, kus kinnistu omanik või kasutaja on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul alaliselt ei elata või ei tegutseta.

Loe täpsemalt kuidas toimub lumetõrje Rapla vallas erateedel, siit.

Kui lumetõrje tegemise vajadus lõpeb taotlejast tulenevatel põhjustel, tuleb sellest kirjalikult teavitada vallavalitsust.

Lumetõrje taotlemiseks tuleb esitada Rapla vallavalitsusele kirjalik taotlus, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
3) rahvastikuregistri järgne elukoht;
4) taotleja kontakttelefon ja e-posti aadress;
5) taotluse sisu, sh maaüksuse nimi, katastritunnus ja täpne aadress;
6) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
7) esitamise kuupäev ja esitaja allkiri.

Taotlusele tuleb lisada asendiplaan (Maa-ameti väljatrükk).

Taotlusi ootame hiljemalt jooksva aasta 20. oktoobriks  e-postile rapla@rapla.ee või e-vormile või paberkandjal.

Lumelükkamise taotluse näidisvormi ja e-vormi leiate valla kodulehelt siit

Lisainfo: Margus Koll
Rapla Vallavalitus
teedespetsialist
5342 3541

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI