8.10.18

LUMETÕRJE JUURU PIIRKONNAS

Endise Juuru valla kohalike teede ja tänavate lumetõrjeks perioodil 01.11.2017–30.03.2018 on sõlmitud lepingud järgmiste ettevõtetega:

Juuru piirkond 
OÜ Tubren, e-post: tubren@tubren.ee (lumetõrjetööde jälgimise seirelink)

Järlepa piirkond 
AS TREV-2 Grupp, e-post: trev2@trev2.ee.

 

LUMETÕRJE KAIU PIIRKONNAS

Kaiu alevik
KARITSU RANTŠO OÜ jaanus.vessart@gmail.com

Kaiu piirkonna teed
Lihu MTJ tiitpeti@gmail.com

 

LUMETÕRJE RAPLA PIIRKONNAS

I piirkond:
Ohulepa, Kelba, Raka külad.
AS Teede REV-2, kontaktid: tel 5219 403; margus.veensalu@trev2.ee;

II piirkond:
Äherdi, Seli-Nurme, Koigi, Oela, Mõisaaseme külad.
OÜ Šeiker Teed; Vello Tamm,  tel 53475279; proudly@hot.ee;

III piirkond:
Aranküla, Röa, Seli, Hagudi, Kuku, Purila, Nõmme, Oola külad ja Hagudi alevik.
AS Teede REV-2, kontaktid: tel 52 19 403; margus.veensalu@trev2.ee;

IV piirkond:
Kodila, Sikeldi, Oela, Raka, Palamulla, Kodila-Metsküla külad.AS Teede REV-2, kontaktid: tel 52 19 403; margus.veensalu@trev2.ee;

V piirkond:
Alu alevik, Alu-Metsküla, Sikeldi, Kalevi, Uusküla külad.
AS Teede REV-2, kontaktid: tel 52 19 403; margus.veensalu@trev2.ee;

VI piirkond:
Kuusiku alevik, Mällu, Kuusiku-Nõmme, Tapupere, Lipstu, Kõrgu, Tuti,  Iira, Sulupere.
Osaühing Landhe Trade, kontaktid: tel ; 56619571; allan@teeehitus.ee;

VII piirkond:
Rapla linn, Mahlamäe, Tuti, Sulupere külad.
OÜ Proudly; Vello Tamm,  tel 53475279; proudly@hot.ee

VIII piirkond:
Ridaküla, Ülejõe, Valtu, Väljataguse, Juula külad.
Osaühing Landhe Trade, kontaktid: tel 56619571; allan@teeehitus.ee;

IX piirkond:
Rapla linna kõnni- ja kergliiklusteed
Laxnel OÜ; Enar Karuoja, tel 56561918; enar17@hot.ee.

 

Lumetõrje erateedel

Lumetõrjet tehakse tasuta era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teel, mida kasutatakse alalise elukohana aastaringselt kasutatava majapidamise teenindamiseks.

Lumetõrje ei sisalda libedusetõrjet, lume äravedu ega ladustamist.

Vallavalitsus ei korralda lumetõrjet: õuealal; era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teedel, mis teenindavad kinnistuid, kus Eesti rahvastikuregistri andmetel alaliselt ei elata; era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teedel, mis teenindavad kinnistuid, kus kinnistu omanik või kasutaja on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul alaliselt ei elata või ei tegutseta.

Varasematel aastatel kehtinud lumelükkamise kord ei muutu. Kinnistu omanikud, kes on eelnevatel aastatel esitanud lumelükkamise taotluse või kelle teelt on lund lükatud, ei pea uut taotlust esitama.

Kui lumetõrje tegemise vajadus lõpeb taotlejast tulenevatel põhjustel, tuleb sellest kirjalikult teavitada vallavalitsust.

Lumetõrje taotlemiseks tuleb esitada Rapla vallavalitsusele kirjalik taotlus, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
3) rahvastikuregistri järgne elukoht;
4) taotleja kontakttelefon ja e-posti aadress;
5) taotluse sisu, sh maaüksuse nimi, katastritunnus ja täpne aadress;
6) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
7) esitamise kuupäev ja esitaja allkiri.

Taotlusele tuleb lisada asendiplaan (Maa-ameti väljatrükk).

Taotlusi ootame e-postile rapla@rapla.ee.

Margus Koll
Rapla Vallavalitus
teedespetsialist
489 8412
5342 3541

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI