Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

AVALIKUSTATAVAD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Rapla muusikakool

Rapla vald kavandab uut muusikakooli hoonet. 1971. aastal Rapla Laste Muusikakoolina asutatud muusikakool töötab alates 2004. aastast endisest kontorihoonest kohandatud ruumides Rapla linnas Sauna tn 12 maaüksusel (katastritunnus 67001:001:0025, pindala 1499 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa). Hoone on nüüdseks lootusetult amortiseerunud, kuid asukoht Rapla keskosa vahetus naabruses on muusikakoolile sobiv. Läheduses paikneb teisigi haridusasutusi. Kuna muusikakooli maaüksusele rohkem hooneid ei mahu, algatatakse detailplaneering nii Sauna tn 12 kui kõrvalasuvale Muusika pargi maaüksusele (katastritunnus 66901:001:0823, pindala 13504 m², sihtotstarve 100% üldkasutatav maa). Detailplaneeringu eesmärk on määratleda tingimused muusikakooli hoone püstitamiseks. Alustatud on muusikakooli hoone lahendamisega. 

Detailplaneeringu alusel taotletakse Keskkonnaametilt Vigala jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamist, mistõttu detailplaneering kvalifitseerub looduskaitseseaduse § 40 lõike 4 punkti 2 kohaselt üldplaneeringut muutvaks. Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 25. märtsi 2021 otsusega nr 12. Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 17. juunist kuni 19. juulini 2021. Avaliku väljapaneku jooksul laekusid ettepanekud Keskkonnaametilt, muusikakooli direktorilt ja naabritelt. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu leidis aset vallamaja II korruse saalis 20. juulil 2021 algusega kell 16.00. Koostati avaliku arutelu protokoll. Eskiisile antud tagasiside alusel detailplaneeringut täiendati. Detailplaneering on koostatud koostöös piirkonna kinnistuomanike, puudutatud kogukonna, puudutatud võrguvaldajate ja puudutatud ametitega. Keskkonnaamet ja Päästeamet on detailplaneeringu kooskõlastanud. Detailplaneering vastab õigusaktidele ja Rapla valla ruumilise arengu eesmärkidele. Rapla Vallavolikogu 11. novembri 2021 otsusega nr 58 võeti detailplaneering vastu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus Rapla valla ametlikul veebilehel ja Rapla Vallavalitsuse (Viljandi mnt 17, Rapla linn) fuajees 2. detsembrist 2021 kuni 5. jaanuarini 2022. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud ühtegi ettepanekut ega arvamust, mistõttu on alus arvata, et detailplaneering on kehtestamiseks valmis. 6. jaanuaril 2022 saadeti detailplaneering Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks. Pärast heakskiidu laekumist avaneb volikogul võimalus otsustada detailplaneeringu kehtestamise üle.

Keskkonnaamet on 15.12.2021 nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega vastavalt detailplaneeringule.

► Kooskõlastuste ja koostöö ülevaade

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ning kehtestaja on Rapla Vallavolikogu, koostaja on Rapla Vallavalitsus, planeerija on AB Artes Terrae OÜ. Detailplaneeringu koostamist rahastatakse vallaeelarvest.

 

► Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

► Detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang

► Keskkonnaameti seisukoht KSH algatamise vajalikkuse kohta

 Võrkudega geoalus (Rapla Maamõõdubüroo töö nr 21-0038)

 Ehitusgeoloogilise uurimistöö aruanne (REIB OÜ töö nr GE-3183)

 Sauna tn 12 hooneregistri toimik 1995 (LVMA.532RP.3.11151)

 AS Rapla Vesi tehnilised tingimused (31.03.2021)

 Telia Eesti AS sidevarustuse tehnilised tingimused (04.06.2021)

 AS Utilitas Eesti kaugkütte tehnilised tingimused (07.06.2021)

 

► DETAILPLANEERING seisuga 04.11.2021 (10 MB .asice .pdf)

► sh SELETUSKIRI  (.pdf)

► sh PÕHIJOONIS (1,5 MB .pdf)

► sh TEHNOVÕRGUD (1,3 MB .pdf)

► sh LINNAEHITUSLIKUD SEOSED (3,9 MB .pdf)

► KOOSTÖÖDOKUMENDID ja KOOSKÕLASTUSED (36 MB .zip)

  

► Rapla muusikakooli eelprojekt (autor Hirvesoo Arhitektibüroo)

 

 

► Dokumendiregister


RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 23 algatati Rapla linnas Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Nelgi tn 2 (katastritunnus 67001:010:0032) ja Niidu tn 1 (67001:010:0031) kinnistuid ning lähiala. Detailplaneeringu eesmärk on üksikelamupiirkonna kavandamine. Planeeringuga jagatakse kinnistud üksikelamukruntideks, sätestatakse kruntide ehitusõigus ja nähakse ette tingimused toimiva elamuala moodustamiseks.   ...

Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 23 algatati Rapla linnas Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Nelgi tn 2 (katastritunnus 67001:010:0032) ja Niidu tn 1...

Rapla Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 44 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 42 detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused korterelamu ja sellega seotud rajatiste püstitamiseks. Korterelamusse kavandatakse kaks, kolm või neli korterit. Planeeringuala pindalaga ca 0,2 ha hõlmab  Raplas linnas Tallinna mnt 42 maaüksust (katastritunnus 67001:004:0018) ja osaliselt Tammemäe tänavat (6692065 Tammemäe tänav L1, katastritunnus 66901:001:0214). Planeeringuala piirneb idast...

Tallinna mnt 42, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 44 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 42 detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused korterelamu ja sellega seotud rajatiste püstitamiseks....

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2021 otsusega nr 35 algatati detailplaneeringu koostamine Atla külas Kõrtsu maaüksusele (katastritunnus 24005:003:0282). Detailplaneeringu eesmärk on sätestada tingimused üksikelamuansambli ja sellega seotud rajatiste püstitamiseks. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rapla Vallavalitsus, planeeringust on huvitatud eraisik, planeerija on Vertland OÜ maastikuarhitekt Piret Pallase. Detailplaneering on kooskõlastatud Päästeametiga ja Elektrilevi on...

Kõrtsu, Atla

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2021 otsusega nr 35 algatati detailplaneeringu koostamine Atla külas Kõrtsu maaüksusele (katastritunnus 24005:003:0282). Detailplaneeringu eesmärk on sätestada...

Rapla vald kavandab uut muusikakooli hoonet. 1971. aastal Rapla Laste Muusikakoolina asutatud muusikakool töötab alates 2004. aastast endisest kontorihoonest kohandatud ruumides Rapla linnas Sauna tn 12 maaüksusel (katastritunnus 67001:001:0025, pindala 1499 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa). Hoone on nüüdseks lootusetult amortiseerunud, kuid asukoht Rapla keskosa vahetus naabruses on muusikakoolile sobiv. Läheduses paikneb teisigi haridusasutusi. Kuna muusikakooli...

Rapla muusikakool

Rapla vald kavandab uut muusikakooli hoonet. 1971. aastal Rapla Laste Muusikakoolina asutatud muusikakool töötab alates 2004. aastast endisest kontorihoonest kohandatud ruumides Rapla linnas...

Rapla vallale laekus 02.12.2020 ettepanek algatada detailplaneering Väljataguse külas Vanakubja tee 22 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1208, pindala 4767 m², 100% maatulundusmaa) eesmärgiga sätestada tingimused kahe üksikelamu ja nendega seotud abihoonete ning rajatiste kavandamiseks maaüksusele. Detailplaneering algatati Rapla Vallavalitsuse 1. veebruari 2021 korraldusega nr 45 . Detailplaneering on koostatud koostöös piirkonna maaomanike, puudutatud ametite ja puudutatud...

Vanakubja tee 22, Väljataguse

Rapla vallale laekus 02.12.2020 ettepanek algatada detailplaneering Väljataguse külas Vanakubja tee 22 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1208, pindala 4767 m², 100% maatulundusmaa)...

Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega nr 55 kehtestati Rapla linnas asuva Kuusiku tee 11 kinnistu ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering . Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli ühendada ümbritsevate teede ja elamukrundi vahel olnud jäätmaad Kuusiku tee 11 elamukrundiga ning määratleda krundi ehitusõigus. Detailplaneeringuga nähti ette jäätmaadest ajutise krundi moodustamine ja selle liitmine elamukrundiga. Detailplaneeringuga kavandati munitsipaalomandis 6692084 Edela...

Kuusiku tee 11 osaline kehtetuks tunnistamine

Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega nr 55 kehtestati Rapla linnas asuva Kuusiku tee 11 kinnistu ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering . Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli...

Osaühing AmEst Invest esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Lepa tn 4a maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada nelja korteriga kortermaja. Koostatud on eskiislahendus (Raadius Arhitektid OÜ töö). Lepa tn 4a maaüksus (katastritunnus 67001:009:0064, pindala 1437 m², sihtotstarve 100% elamumaa) paikneb Rapla linnas Viljandi maantee ääres Männi tänavalt hõlpsasti juurdepääsetavas asukohas. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on...

Lepa tn 4a, Rapla linn

Osaühing AmEst Invest esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Lepa tn 4a maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada nelja korteriga...

Väljataguse külas Tühikalda maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0377) on tehtud ettepanek algatada detailplaneering ratsatalu kavandamiseks. Ettepaneku kohaselt koosneb ratsatalu haldus- ja puhkealast, kus majutatakse ja toitlustatakse õpilasi, laagrilapsi ning külastajaid, sisemaneežist, väliplatsidest, tallihoonetest ja omanike eluhoonetest. Koostatud on omaniku lähteülesnne ja detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneering algatati Rapla Vallavalitsuse 14.06.2021 korraldusega nr...

Ratsakooli, Väljataguse

Väljataguse külas Tühikalda maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0377) on tehtud ettepanek algatada detailplaneering ratsatalu kavandamiseks. Ettepaneku kohaselt koosneb ratsatalu haldus- ja...

Tallinna maantee piirkonda Rapla linnas ja Uuskülas on koostatud hulgaliselt detailplaneeringuid, mille realiseerumise korral ei pruugi senine liikluskorralduslahendus kasvavat liikluskoormust suuta teenindada. Transpordiamet on Rapla Vallavalitsuse rahastusel koostanud Tallinna maantee eskiislahenduse. Eskiislahenduse koostamisele kaasati piirkonna maaomanikud, kellelt laekus hulgaliselt ettepanekuid. Kõiki ettepanekuid arvesse võtta polnud võimalik, mistõttu koostatud eskiis lähtub...

Tallinna maantee eskiis

Tallinna maantee piirkonda Rapla linnas ja Uuskülas on koostatud hulgaliselt detailplaneeringuid, mille realiseerumise korral ei pruugi senine liikluskorralduslahendus kasvavat liikluskoormust...