Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

AVALIKUSTATAVAD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Saare detailplaneering, Tuti küla

Rapla vallale esitas 16.09.2019 Mereno Ehitus OÜ detailplaneeringu algatamisettepaneku Tuti külas Saare maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0118). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine kahe uue üksikelamu püstitamiseks. Koostatud on detailplaneeringu eskiis (Mereno Ehitus OÜ töö). Detailplaneeringuga tehakse üldplaneeringuga sätestatud maa juhtotstarbe muutmisettepanek. Üldplaneeringu kohaselt on tegemist kaitsva (säilitatava) metsamaaga, mille ülesanne on säilitada asumite ökoloogiline puhverala ja koosluste looduslik mitmekesisus ka järeltulevatele põlvkondadele. Planeeringuga nähakse elamukruntidel ette looduslike koosluste säilitamine vähemalt poole ulatuses pindalast, mis loob eelduse üldplaneeringuga määratud juhtotstarbe säilimiseks 75% ulatuses planeeritavast alast. Üldplaneeringu maakasutustingimuste kohaselt eelistatakse arendamisel olemasolevate kompaktsete hoonestusalade laiendamist ja tihendamist, millist põhimõtet järgitakse. Detailplaneeringuga on võimalik tagada ka kõik teised üldplaneeringu tingimused, mistõttu Rapla Vallavolikogu hinnangul ei ole juhtotstarbe muutmisettepanek ulatuslik ega sisalda endas üldplaneeringu põhilahenduse muutmisettepanekut. Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 43, planeering võeti vastu Rapla Vallavalitsuse 28.06.2021 korraldusega nr 351 ning avalik väljapanek toimus 22.07. kuni 09.08.2021. Avaliku väljapaneku jooksul laekusid OSAÜHING HEAVARA vastuväited.

Laekunud vastuväidete ja ettepanekute kohaselt on küsitavad keskkonnamõju eelhinnangu järeldused ja algatamise otsuse alused, planeeringu keskkonnakaalutlusi pole arvestatud teistes valdkondades, kuritegevuse ennetusmeetmed on vastuolulised, probleeme on vastutavate spetsialistide pädevuse ja kooskõlastuste asjakohasusega ning Päästeameti kooskõlastus puudub. Ettepanek on tehtud Saare maaüksuse staatuse säilitamiseks üldplaneeringuga ettenähtud puhveralana, tehnovõrkude projekteerimiseks teemaale ning planeeringuala metsastamiseks.

Planeeringule esitatud ettepanekud on koondatud tabelisse.

Ettepanekute alusel planeeringulahendust korrigeeriti, kuid arvesse ei olnud võimalik võtta kõiki seisukohti. Täiendatud planeeringulahendusele korraldati uus avalikustamine 9. septembrist kuni 23. septembrini 2021 Rapla vallamaja I korrusel. Avaliku väljapaneku jooksul 23.09.2021 laekus OSAÜHING HEAVARA teabenõue, vastuväited ja ettepanekud planeeringule. Ettepanekutest ühe osaga oli juba varasemalt arvestatud, kuid kõiki ettepanekuid arvesse võtta pole võimalik. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu korraldati 28. septembril 2021 algusega kell 16.00 Rapla vallamaja II korruse saalis (Viljandi mnt 17, Rapla linn). Arutelust on koostatud protokoll ja saadaval on helisalvestis (45 MB .mp3).

Planeeringu teisele avalikustamisele laekunud ettepanekud koos ülevaatega ettepanekutega arvestamisest on lisatud tabelisse.

 

► Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

► KSH eelhinnang (keskkonnaekspert Andres Tõnissoni töö)

► Keskkonnaameti seisukoht KSH algatamise vajalikkuse kohta (KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik)

 

DETAILPLANEERING seisuga 31.08.2021

Menetlusdokumendid Algatamise otsus 29.10.2020
Algatamise teade (AT) 02.11.2020
Algatamise teade (RS) 04.11.2020
Vastuvõtmise korraldus 28.06.2021
Vastuvõtmise teade (RT) 09.07.2021
Vastuvõtmise korraldus 23.08.2021
Vastuvõtmise teade (RS) 25.08.2021
Vastuvõtmise teade (RT)  
   
Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised (7 MB .asice .pdf) 31.08.2021
Koostöödokumendid Põllumajandus- ja Toiduameti kooskõlastus 31.03.2021
Rahandusministeeriumi arvamus 01.04.2021
OSAÜHING HEAVARA ettepanekud 06.04.2021
Vallaarhitekti kommentaarid ettepanekutele 06.04.2021
Mereno Ehitus OÜ kommentaarid 07.04.2021

Päästeameti kooskõlastus

(loetud kooskõlastatuks PlanS § 133 lg 2 alusel 24.04.2021)
Päästeameti kooskõlastus 13.09.2021
OSAÜHING HEAVARA vastuväited 06.08.2021
OSAÜHING HEAVARA vastuväited 23.09.2021
Põllumajandus- ja Toiduameti vastus 24.09.2021
Päästeameti vastus 29.09.2021

Planeeringulahenduse illustratsioon (autor Mereno Ehitus OÜ).

 

► Dokumendihaldus


RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 23 algatati Rapla linnas Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Nelgi tn 2 (katastritunnus 67001:010:0032) ja Niidu tn 1 (67001:010:0031) kinnistuid ning lähiala. Detailplaneeringu eesmärk on üksikelamupiirkonna kavandamine. Planeeringuga jagatakse kinnistud üksikelamukruntideks, sätestatakse kruntide ehitusõigus ja nähakse ette tingimused toimiva elamuala moodustamiseks.   ...

Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 23 algatati Rapla linnas Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Nelgi tn 2 (katastritunnus 67001:010:0032) ja Niidu tn 1...

Rapla Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 44 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 42 detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused korterelamu ja sellega seotud rajatiste püstitamiseks. Korterelamusse kavandatakse kaks, kolm või neli korterit. Planeeringuala pindalaga ca 0,2 ha hõlmab  Raplas linnas Tallinna mnt 42 maaüksust (katastritunnus 67001:004:0018) ja osaliselt Tammemäe tänavat (6692065 Tammemäe tänav L1, katastritunnus 66901:001:0214). Planeeringuala piirneb idast...

Tallinna mnt 42, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 44 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 42 detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused korterelamu ja sellega seotud rajatiste püstitamiseks....

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2021 otsusega nr 35 algatati detailplaneeringu koostamine Atla külas Kõrtsu maaüksusele (katastritunnus 24005:003:0282). Detailplaneeringu eesmärk on sätestada tingimused üksikelamuansambli ja sellega seotud rajatiste püstitamiseks. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rapla Vallavalitsus, planeeringust on huvitatud eraisik, planeerija on Vertland OÜ maastikuarhitekt Piret Pallase. Detailplaneering on kooskõlastatud Päästeametiga ja Elektrilevi on...

Kõrtsu, Atla

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2021 otsusega nr 35 algatati detailplaneeringu koostamine Atla külas Kõrtsu maaüksusele (katastritunnus 24005:003:0282). Detailplaneeringu eesmärk on sätestada...

Rapla vald kavandab uut muusikakooli hoonet. 1971. aastal Rapla Laste Muusikakoolina asutatud muusikakool töötab alates 2004. aastast endisest kontorihoonest kohandatud ruumides Rapla linnas Sauna tn 12 maaüksusel (katastritunnus 67001:001:0025, pindala 1499 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa). Hoone on nüüdseks lootusetult amortiseerunud, kuid asukoht Rapla keskosa vahetus naabruses on muusikakoolile sobiv. Läheduses paikneb teisigi haridusasutusi. Kuna muusikakooli...

Rapla muusikakool

Rapla vald kavandab uut muusikakooli hoonet. 1971. aastal Rapla Laste Muusikakoolina asutatud muusikakool töötab alates 2004. aastast endisest kontorihoonest kohandatud ruumides Rapla linnas...

Rapla vallale laekus 02.12.2020 ettepanek algatada detailplaneering Väljataguse külas Vanakubja tee 22 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1208, pindala 4767 m², 100% maatulundusmaa) eesmärgiga sätestada tingimused kahe üksikelamu ja nendega seotud abihoonete ning rajatiste kavandamiseks maaüksusele. Detailplaneering algatati Rapla Vallavalitsuse 1. veebruari 2021 korraldusega nr 45 . Detailplaneering on koostatud koostöös piirkonna maaomanike, puudutatud ametite ja puudutatud...

Vanakubja tee 22, Väljataguse

Rapla vallale laekus 02.12.2020 ettepanek algatada detailplaneering Väljataguse külas Vanakubja tee 22 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1208, pindala 4767 m², 100% maatulundusmaa)...

Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega nr 55 kehtestati Rapla linnas asuva Kuusiku tee 11 kinnistu ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering . Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli ühendada ümbritsevate teede ja elamukrundi vahel olnud jäätmaad Kuusiku tee 11 elamukrundiga ning määratleda krundi ehitusõigus. Detailplaneeringuga nähti ette jäätmaadest ajutise krundi moodustamine ja selle liitmine elamukrundiga. Detailplaneeringuga kavandati munitsipaalomandis 6692084 Edela...

Kuusiku tee 11 osaline kehtetuks tunnistamine

Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega nr 55 kehtestati Rapla linnas asuva Kuusiku tee 11 kinnistu ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering . Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli...

Osaühing AmEst Invest esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Lepa tn 4a maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada nelja korteriga kortermaja. Koostatud on eskiislahendus (Raadius Arhitektid OÜ töö). Lepa tn 4a maaüksus (katastritunnus 67001:009:0064, pindala 1437 m², sihtotstarve 100% elamumaa) paikneb Rapla linnas Viljandi maantee ääres Männi tänavalt hõlpsasti juurdepääsetavas asukohas. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on...

Lepa tn 4a, Rapla linn

Osaühing AmEst Invest esitas Rapla Vallavalitsusele 02.02.2021 detailplaneeringu algatamisettepaneku Lepa tn 4a maaüksusele Rapla linnas, kuhu maaomanik kavandab püstitada nelja korteriga...

Väljataguse külas Tühikalda maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0377) on tehtud ettepanek algatada detailplaneering ratsatalu kavandamiseks. Ettepaneku kohaselt koosneb ratsatalu haldus- ja puhkealast, kus majutatakse ja toitlustatakse õpilasi, laagrilapsi ning külastajaid, sisemaneežist, väliplatsidest, tallihoonetest ja omanike eluhoonetest. Koostatud on omaniku lähteülesnne ja detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneering algatati Rapla Vallavalitsuse 14.06.2021 korraldusega nr...

Ratsakooli, Väljataguse

Väljataguse külas Tühikalda maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0377) on tehtud ettepanek algatada detailplaneering ratsatalu kavandamiseks. Ettepaneku kohaselt koosneb ratsatalu haldus- ja...

Tallinna maantee piirkonda Rapla linnas ja Uuskülas on koostatud hulgaliselt detailplaneeringuid, mille realiseerumise korral ei pruugi senine liikluskorralduslahendus kasvavat liikluskoormust suuta teenindada. Transpordiamet on Rapla Vallavalitsuse rahastusel koostanud Tallinna maantee eskiislahenduse. Eskiislahenduse koostamisele kaasati piirkonna maaomanikud, kellelt laekus hulgaliselt ettepanekuid. Kõiki ettepanekuid arvesse võtta polnud võimalik, mistõttu koostatud eskiis lähtub...

Tallinna maantee eskiis

Tallinna maantee piirkonda Rapla linnas ja Uuskülas on koostatud hulgaliselt detailplaneeringuid, mille realiseerumise korral ei pruugi senine liikluskorralduslahendus kasvavat liikluskoormust...