PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

 

Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

Rapla Vallavalitsusele laekus 05.04.2019 S Investments OÜ (registrikood 12040140) taotlus Uuskülas Risti tn 1 krundil (katastritunnus 66904:001:0194) detailplaneeringuga määratud tingimuste täpsustamiseks. Projekteerimistingimustega täpsustatakse  maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta ning liikluskorralduse põhimõtteid. Maaüksusele kehtib Rapla Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 41 kehtestatud „Koguduse, Väljamäe, Jaanilda ja Kopli...

Risti 1, Uusküla

Rapla Vallavalitsusele laekus 05.04.2019 S Investments OÜ (registrikood 12040140) taotlus Uuskülas Risti tn 1 krundil (katastritunnus 66904:001:0194) detailplaneeringuga määratud tingimuste...

Rapla Vallavalitsusele laekus 04.04.2019 projekteerija taotlus Sulupere külas Käbi tee 5 krundil (katastritunnus 66904:003:0176) detailplaneeringuga määratud hoonestusala nihutamiseks 10 % ulatuses. Maaüksusele kehtib Rapla Vallavolikogu 23.11.2006 otsusega nr 70 kehtestatud Kalda kinnistu detailplaneering, millega on hoonestusala määratud. Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 kohaselt võib detailplaneeringu olemasolul projekteerimistingimustega hoonestusala suurendada või nihutada, kuid...

Käbi tee 5, Sulupere

Rapla Vallavalitsusele laekus 04.04.2019 projekteerija taotlus Sulupere külas Käbi tee 5 krundil (katastritunnus 66904:003:0176) detailplaneeringuga määratud hoonestusala nihutamiseks 10 %...

Rapla Vallavalitsusele laekus 02.04.2019 projekteerija taotlus Rapla linnas Jõe tn 64 (katastritunnus 66901:001:0394) arhitektuuriliste ja ehituslike tingimuste täpsustamiseks. Maaüksusele kehtib Rapla Vallavolikogu 27.08.2015 otsusega nr 34 kehtestatud Viljandi mnt 61 detailplaneering, millega on Jõe tn 64 maaüksusele ette nähtud 35- kuni 45-kraadise katusekaldega ümbruse väikeelamutega sobituva arhitektuurse lahendusega üksikelamu püstitamine. Taotluse esitajal on ettepanek näha ette...

Jõe tn 64, Rapla linn

Rapla Vallavalitsusele laekus 02.04.2019 projekteerija taotlus Rapla linnas Jõe tn 64 (katastritunnus 66901:001:0394) arhitektuuriliste ja ehituslike tingimuste täpsustamiseks. Maaüksusele...