PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

 

Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2011 otsusega nr 80 kehtestatud Rapla Põhjakeskuse detailplaneering koostati eesmärgiga määratleda tingimused kaubanduskeskuste rajamiseks Tallinna mnt 4 ja Risti tn 3 maaüksustele. Detailplaneeringuga muudeti osaliselt varasemat, Rapla Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 41 kehtestatud Koguduse detailplaneeringut. Koguduse detailplaneeringuga on määratud Põhjakeskuse planeeringuala vahetus naabruses paikneva Risti 1 krundi ehitusõigus, kuhu kavandatakse...

Põhjakeskuse detailplaneeringu täpsustamine

Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2011 otsusega nr 80 kehtestatud Rapla Põhjakeskuse detailplaneering koostati eesmärgiga määratleda tingimused kaubanduskeskuste rajamiseks Tallinna mnt 4 ja Risti...