PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

 

Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

Rapla Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 52 tunnistati kehtetuks Rapla Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 42 kehtestatud Kuusetuka (katastritunnus 66904:002:0052) ja Pärnala (katastritunnus 66904:002:0051) kinnistute detailplaneering Valtu külas. Detailplaneeringu eesmärk oli viiekümnest väikeelamust koosneva asumi moodustamine ca 23 ha suurusel maa-alal, kuid kümne aasta jooksul ei ole mõttest asja saanud. Kinnistuomanik leidis maaüksustele ostja, kelle eesmärk on piirkonda...

Kuusetuka ja Pärnala, Valtu küla

Rapla Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 52 tunnistati kehtetuks Rapla Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 42 kehtestatud Kuusetuka (katastritunnus 66904:002:0052) ja Pärnala (katastritunnus...

ARVAMUSKÜSITLUS

Mida arvate 8 MW päikesejaama rajamisest Kuusetuka ja Pärnala maaüksustele Valtu külas?
% Hääli
100% 1
a. Pooldan
0% 0 b. Päikesejaama rajamist pooldan, aga kuhugi mujale
0% 0 c. Halb mõte

Kokku hääli: 1

Kommentaar