PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja ajalehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA
Rapla Vallavalitsusele laekus 31.10.2018 eraiaiku taotlus üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks Rapla linna vahetus naabruses paiknevale Uueristiku maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0234) Juula külas. Maaüksus kuulub Rapla linna tiheasustusalale, kus ehitusõiguse andmiseks on valla üldplaneeringu ja kehtiva planeerimisseaduse kohaselt detailplaneeringu koostamine kohustuslik. Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt võib kohalik omavalitsus detiailplaneeringu kohustuse korral lubada...

Uueristiku, Juula küla

Rapla Vallavalitsusele laekus 31.10.2018 eraiaiku taotlus üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks Rapla linna vahetus naabruses paiknevale Uueristiku maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0234)...

Rapla Vallavalitsusele laekus 26.10.2018 Leonhard Weiss Energy AS taotlus elektri keskpingevõrgu rekonstrueerimistööde projekteerimiseks Rapla linnas ja Ülejõe külas. Rekonstrueerimine on vajalik seoses Keava piirkonnaalajaama kaotamisega.   ►  Projekteerimistingimuste eelnõu   Projekteerimistingimuste eelnõu arvamuskorje kestab kuni 23.11.2018. Ettepanekuid oodatakse Rapla Vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee või...

Keava piirkonnaalajaama optimeerimisega seotud keskpingevõrgu ümberehitustööd

Rapla Vallavalitsusele laekus 26.10.2018 Leonhard Weiss Energy AS taotlus elektri keskpingevõrgu rekonstrueerimistööde projekteerimiseks Rapla linnas ja Ülejõe külas. Rekonstrueerimine on...

Elektrilevi OÜ kavandab elektrivõrgu ümberehitust Järlepa, Sadala ja Lõiuse piirkonnas. Projekteerimistingimuste taotluse ehitusprojekti koostamiseks on esitanud Leonhard Weiss Energy AS vastavalt Elektrilevi OÜ projektülesandele.  Kavandatavate tööde asukohaskeem   ►  Projekteerimistingimuste eelnõu Projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab arvamust avaldada kuni 23.11.2018 Rapla valla e-posti aadressil rapla@rapla.ee või kirjalikult...

Elektrivõrgu ümberehitus Järlepa, Sadala ja Lõiuse piirkonnas

Elektrilevi OÜ kavandab elektrivõrgu ümberehitust Järlepa, Sadala ja Lõiuse piirkonnas. Projekteerimistingimuste taotluse ehitusprojekti koostamiseks on esitanud Leonhard Weiss Energy AS...

Rapla Vallavalitsusele laekus 17.10.2018 Telia Eesti AS taotlus 40 m kõrguse mobiilsidemasti püstitamiseks Uuskülla Sõnajala tn n3 kinnistule (katastritunnus 66904:001:0325). Sõnajala tn 3 on 100 % tootmismaa maaüksus, millel paikneb AS Rapla Vesi veetöötlusjaam. Mobiilsidemasti paigaldamine on kooskõlas Rapla valla üldplaneeringu tingimustega. Üldjuhul toimub tiheasustusalal reaalne arendus- ja ehitustegevus läbi detailplaneeringu, kuid antud juhul on võimalik ehitusõigus anda...

Uusküla mobiilsidemast Sõnajala tn 3

Rapla Vallavalitsusele laekus 17.10.2018 Telia Eesti AS taotlus 40 m kõrguse mobiilsidemasti püstitamiseks Uuskülla Sõnajala tn n3 kinnistule (katastritunnus 66904:001:0325). Sõnajala tn 3 on...

Rapla Vallavalitsusele laekus 19.10.2018 Osaühing Kaiu LT taotlus Karitsa lüpsikarjafarmi laiendamiseks. Kavas on Karitsa külas paiknevale Lüpsikarja maaüksusele (katastritunnus 27701:003:1360) püstitada 1105 vasikale ja mullikale mõeldud noorkarjalaut, vedelsõnnikuhoidlad ja muid karjafarmiga seotud rajatisi.  Kavandatav tegevus sobib piirkonna ajalooliselt väljakujunenud funktsionaalsusega ja on kooskõlas kehtiva üldplaneeringu põhimõtetega. Praegusele lüpsikarjafarmile on...

Kaiu LT OÜ Karitsa lüpsikarjafarmi laiendamine

Rapla Vallavalitsusele laekus 19.10.2018 Osaühing Kaiu LT taotlus Karitsa lüpsikarjafarmi laiendamiseks. Kavas on Karitsa külas paiknevale Lüpsikarja maaüksusele (katastritunnus 27701:003:1360)...