PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

 

Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

Rapla Vallavalitsusele on laekunud taotlus Valtu külas Valtu ja Tiigi maaüksusele (katastritunnus    66904:002:0523) üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks. Vastavalt taotlusele kavandatakse viilkatusega ühe- või kahekorruselist ca 190 m² ehitisealuse pinnaga üksikelamut ning ca 80 m² ehitisealuse pinnaga abihoonet, milles paikneb saun, suveköök ning autovarjualune. Vastavalt taotlusele on plaanis ca 1,7 ha suuruse maaüksuse edelaosast moodustada ca 2500 m² pindalaga elamumaa...

Valtu ja Tiigi, Valtu küla

Rapla Vallavalitsusele on laekunud taotlus Valtu külas Valtu ja Tiigi maaüksusele (katastritunnus    66904:002:0523) üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks. Vastavalt taotlusele...

Rapla linnas Ööbiku tn 1c (katastritunnus 67001:009:1190) olemasolevate garaažide kõrval paikneb 77 m² ehitisealuse pinnaga saun (ehitisregistri kood 109021088), mille uus omanik soovib muuta üksikelamuks.   Hoonekehandi mõistlikku taaskasutust ja hääbuva funktsiooni asemele uue leidmist peetakse kaasajal soodustamisväärseks, iseäranis suuremates linnades. Muutunud on ka inimeste ootused elukeskkonnale: alati ei unistatagi väikekodanlikust eeslinnaidüllist, mururobotist ja...

Ööbiku tn 1c, Rapla linn

Rapla linnas Ööbiku tn 1c (katastritunnus 67001:009:1190) olemasolevate garaažide kõrval paikneb 77 m² ehitisealuse pinnaga saun (ehitisregistri kood 109021088), mille uus omanik soovib muuta...

Rapla Vallavalitsusele laekus 31.03.2020 projekteerija taotlus Mahlamäe külas Niinemäe tee 11 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0610) kehtiva Niinemäe detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimustega.   Niinemäe tee 11 maaüksusele kehtib Rapla Vallavolikogu 31.05.2019 otsusega nr 47 kehtestatud Niinemäe detailplaneering, millega sätestati planeeringualale püstitatavate hoonete katusekalde vahemikuks 5 kuni 10 kraadi. Niinemäe tee 11 omanik ja hoone arhitekt on...

Niinemäe tee 11, Mahlamäe küla

Rapla Vallavalitsusele laekus 31.03.2020 projekteerija taotlus Mahlamäe külas Niinemäe tee 11 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0610) kehtiva Niinemäe detailplaneeringu täpsustamiseks...

Rapla Vallavalitsusele laekus 30.03.2020 projekteerija taotlus Juula külas Uuetammsalu maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0601) üksikelamu kavandamiseks. Taotlusele oli lisatud eskiis (AB Sein OÜ töö nr 0420, autor arhitekt Liis Vavulski).   Uuetammsalu on Rapla linna tiheasustusalal paiknev 100% maatulundusmaa maaüksus, mille üldplaneeringujärgne planeeritav maakasutus on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu kohaselt toimub arendus- ja ehitustegevus tiheasustusalal...

Uuetammsalu, Juula

Rapla Vallavalitsusele laekus 30.03.2020 projekteerija taotlus Juula külas Uuetammsalu maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0601) üksikelamu kavandamiseks. Taotlusele oli lisatud eskiis (AB...

Tallinna mnt 42 (katastritunnus 67001:004:0018) on Rapla linna tiheasustusalal paiknev 65% elamumaa, 35% ärimaa kinnistu, mille Tallinna maantee poolses servas asub ca 1928. aastal ehitatud büroo-elamu (ehitisregistri kood 109016126). Hoovialal on varsemalt paiknenud ka abihoone. Arvestades olemasoleva äri- ja elamuhoone teenindamise pinnavajadust ei ole kunagise abihoone endises asukohas taastamine linnaehituslikult otstarbekas, mistõttu moodustatakse uus krunt ning nähakse ette hoone...

Tallinna mnt 42, Rapla linn

Tallinna mnt 42 (katastritunnus 67001:004:0018) on Rapla linna tiheasustusalal paiknev 65% elamumaa, 35% ärimaa kinnistu, mille Tallinna maantee poolses servas asub ca 1928. aastal ehitatud...