PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

 

Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

« Tagasi

Kuusiku, Orguse

Rapla Vallavalitsusele laekus 30.03.2020 eraisiku taotlus Orguse külas Kuusiku maaüksusele (katastritunnus 24005:003:0391) diiselkütuse tankla kavandamiseks. Taotluse kohaselt paigaldatakse kaks 10 m³ mahutit ning lepingulised kliendid saavad tankida diisel- ja eriotstarbelist kütust.

 

Kuusiku on 100% maatulundusmaa maaüksus endise Juuru valla hajaasustusalal. Maaüksusel paikneb elamu, garaaž-kuur, küün-kelder, laut-kuur-ait, teraviljakuivati, katusealune, kombainikuur ja rajatisi. Lähimad naaberkinnistutel paiknevad hooned jäävad enam kui 220 m kaugusele. Juuru valla üldplaneeringu kohaselt on Kuusiku maaüksus osaliselt põllumajandusmaa, osaliselt planeeritav tootmismaa. Üldplaneering võimaldab tootmismaa mõningast laiendamist. Tootmismaa arendamisel on vajalik säilitada keskkonnaväärtused. Üldplaneeringu kohaselt kaasneb autoteenindusjaama või bensiinijaama ehitamisega detailplaneeringu koostamise kohustus. Diiselkütuse tankimismooduli paigaldamist üldplaneering ei reguleeri, mistõttu lähtutakse lähimast analoogist ning olukorda käsitletakse kui detailplaneeringukohustuslikku juhtumit.

 

Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised kui need sobituvad mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda ning kui üldplaneering seda võimaldab. Taotleja esitatud materjali põhjal on alust eeldada, et kavandatav tankimismoodul väljakujunenud keskkonda sobib ning on vajalik piirkonna põllumajandusettevõtetele.

 

Projekteerimistingimuste eelnõu oli kuni 28.04.2020 avalikus väljapanekus Rapla valla ametlikul veebilehel ning avaldati valla infolehe „Rapla Teataja" 10.04.2020 numbris, samuti kaasati menetlusse puudutatud ametid ning puudutatud kinnistuomanikud. Projekteerimistingimused anti Rapla Vallavalitsuse 04.05.2020 korraldusega nr 208.