PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

 

Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

« Tagasi

Niinemäe tee 11, Mahlamäe küla

Rapla Vallavalitsusele laekus 31.03.2020 projekteerija taotlus Mahlamäe külas Niinemäe tee 11 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0610) kehtiva Niinemäe detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimustega.

 

Niinemäe tee 11 maaüksusele kehtib Rapla Vallavolikogu 31.05.2019 otsusega nr 47 kehtestatud Niinemäe detailplaneering, millega sätestati planeeringualale püstitatavate hoonete katusekalde vahemikuks 5 kuni 10 kraadi. Niinemäe tee 11 omanik ja hoone arhitekt on teinud ettepaneku kasutada ühekorruselise hoone puhul katusekallet 25 kraadi, mis sobitub paremini teisel pool tänavat paikneva Niinemäe tee 10 hoonega. Ettepanek arvestab piirkonnas väljakujunenud hoonestust ning on seega põhjendatud.

 

Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 4 kohaselt võib omavalitsus detailplaneeringu olemasolul põhjendatud juhul detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi täpsustada projekteerimistingimustega. Ehitusseadustiku § 27 lõike 2 punkti 1 kohaselt arvestatakse projekteerimistingimuste andmisel hoone asukohas väljakujunenud keskkonda. Projekteerimistingimustega määratakse Niinemäe tee 11 maaüksusele kavandatava üksikelamu katusekaldeks 25 kraadi.

 

► Projekteerimistingimuste eelnõu

 

Detailplaneeringu täpsustamise korral projekteerimistingimustega viiakse läbi avatud menetlus. Avatud menetluses on igaühel õigus eelnõu kohta arvamusi ja ettepanekuid esitada, millised palume saata hiljemalt 28. aprilliks 2020 vallavalitsuse elektronposti adressil rapla@rapla.ee või posti teel vallakantselei aadressil Viljandi mnt 17, Rapla 79511.