PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

 

Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

« Tagasi

Ööbiku tn 1c, Rapla linn

Rapla linnas Ööbiku tn 1c (katastritunnus 67001:009:1190) olemasolevate garaažide kõrval paikneb 77 m² ehitisealuse pinnaga saun (ehitisregistri kood 109021088), mille uus omanik soovib muuta üksikelamuks.

 

Hoonekehandi mõistlikku taaskasutust ja hääbuva funktsiooni asemele uue leidmist peetakse kaasajal soodustamisväärseks, iseäranis suuremates linnades. Muutunud on ka inimeste ootused elukeskkonnale: alati ei unistatagi väikekodanlikust eeslinnaidüllist, mururobotist ja aiapidudest, vaid piirdutakse vähemaga ning teostatakse ambitsioone muul moel. Olemasoleva hoone hoidmine töös pigem vähendab kui suurendab keskkonnakoormust. Alakasutatud ehitisele uue elu andmine mitmekesistab linnaruumi ning tõstab üldjuhul turvalisust ja piirkonna elujõulisust.

 

Antud juhul on oluline, et hoone vastaks eluruumidele kehtestatud nõuetele, tuleohutusreeglitele ja elementaarsetele energiatõhususkriteeriumitele. Samuti peab praegusel kujul toimima jääma juurdepääs garaažidele: kavandatavat elamukrunti pole võimalik ümbritseda aiaga.

 

Ööbiku tn 1c hoone erandina üksikelamuna kasutuselevõtt ei tähenda seda, et kõik garaažid tuleks elamuteks ümber ehitada. Vallavalitsus on seisukohal, et olukordi hinnatakse juhtumipõhiselt ja vaid siis, kui täidetud on elementaarsed nõuded ning olemas kogukonna heakskiit, saab seda võimaldada.

 

 

 

► Projekteerimistingimuste eelnõu

 

Ööbiku tn 1c projekteerimistingimuste eelnõu on avaldatud valla kodulehel. Eelnõu kohta saab arvamusi ja ettepanekuid esitada kuni 28. aprillini 2020 vallavalitsuse elektronposti aadressil rapla@rapla.ee või posti teel vallakantselei aadressil Viljandi mnt 17, Rapla 79511.