PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

 

Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

« Tagasi

Tallinna mnt 42, Rapla linn

Tallinna mnt 42 (katastritunnus 67001:004:0018) on Rapla linna tiheasustusalal paiknev 65% elamumaa, 35% ärimaa kinnistu, mille Tallinna maantee poolses servas asub ca 1928. aastal ehitatud büroo-elamu (ehitisregistri kood 109016126). Hoovialal on varsemalt paiknenud ka abihoone. Arvestades olemasoleva äri- ja elamuhoone teenindamise pinnavajadust ei ole kunagise abihoone endises asukohas taastamine linnaehituslikult otstarbekas, mistõttu moodustatakse uus krunt ning nähakse ette hoone püstitamine uuele asukohale. Üldplaneeringu kohaselt on tegemist pere- ja ridaelamumaaga, mistõttu hoone saab olla üksikelamu või paarismaja.

 

Tallinna mnt 42 olemasolev hoone ja maaüksusel kunagi paiknenud abihoone piirkond kuuluvad Rapla linna miljööväärtuslikule alale, kus üldplaneeringu kohaselt tuleb kavandatavate uusehituste kujundamisel säilitada väljakujunenud tänavajoon ning hooned kujundada miljöösse sobituvaina. Kavandatava uusehituse piirkond jääb väljapoole miljööväärtuslikku ala, kuid seoses paiknemisega miljööväärtusliku ala piiri vahetus naabruses on kohane miljööga arvestada ning projekteerida piirkonda sobituv hoone unikaalprojekti alusel.

 

Üldplaneeringu kohaselt on tiheasustusalal hoone püstitamiseks detailplaneeringu koostamise kohustus. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised kui ehitis sobitub otstarbelt ja mahuliselt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestab piirkonna hoonestuslaadi ning kavandatav tegevus on üldplaneeringuga kooskõlas.

 

 

 

► Projekteerimistingimuste eelnõu

Eelnõu avalik väljapanek kestab kuni 9.märtsini 2020.