PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või linnaehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.

 

► Info projekteerimistingimuste taotluse esitamise kohta

 

Projekteerimistingimused valla dokumendiregistris

 

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED

Seaduses ettenähtud juhtudel korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja infolehes "Rapla Teataja". Rapla Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste eelnõule arvamuste kogumise. Avaliku väljapaneku jooksul saab huvitatud isik asja kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid vallavalitsuse e-posti aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. 

 

 

« Tagasi

Uuetammsalu, Juula

Rapla Vallavalitsusele laekus 30.03.2020 projekteerija taotlus Juula külas Uuetammsalu maaüksusele (katastritunnus 66801:001:0601) üksikelamu kavandamiseks. Taotlusele oli lisatud eskiis (AB Sein OÜ töö nr 0420, autor arhitekt Liis Vavulski).

 

Uuetammsalu on Rapla linna tiheasustusalal paiknev 100% maatulundusmaa maaüksus, mille üldplaneeringujärgne planeeritav maakasutus on pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu kohaselt toimub arendus- ja ehitustegevus tiheasustusalal üldjuhul detailplaneeringu alusel. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised kui need sobituvad mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda ning kui üldplaneering seda võimaldab.

 

Taotleja esitatud eskiislahenduse põhjal on alust eeldada kavandatava üksikelamu sobitumist väljakujunenud keskkonda. Üksikelamu püstitamine on üldplaneeringu tingimustega kooskõlas.

Eskiisprojekti väljavõtted (autor arhitekt Liis Vavulski)

 

► Üksikelamu eskiis (AB Sein OÜ töö nr 0420, autor arhitekt Liis Vavulski) (2,7 MB .pdf)

► Projekteerimistingimuste eelnõu (.pdf)

 

Olulise linnaruumi puudutava otsuse langetamiseks Rapla linna vahetus naabruses korraldaldatakse projekteerimistingimuste eelnõu arvamuskorje. Arvamused palume saata hiljemalt 28. aprilliks 2020 vallavalitsuse elektronposti aadressil rapla@rapla.ee või posti teel vallakantselei aadressil Viljandi mnt 17, Rapla 79511.