« Tagasi

25. jaanuari vallavolikogu istungil

Viidi läbi esimene lugemine otsusele Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuse lõpetamise kohta alates 31.08.2018. Teemat käsitletakse edasi komisjonides ning korraldatakse kohtumised Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste ning riigigümnaasiumi esindajate vahel.


Kinnitati volikogu esindajad Rapla valla üldhariduskoolide hoolekogudesse järgmiselt: Alu Kool - Jane Schelejev, Hagudi Põhikool - Erti Suurtalu, Kabala Lasteaed-Põhikool - Anne Kalf, Kaiu Põhikool - Sirje Laansoo, Juuru Eduard Vilde Kool - Marina Runno, Rapla Vesiroosi Gümnaasium - Alar Mutli, Rapla Täiskasvanute Gümnaasium - Aare Heinvee, Rapla Ühisgümnaasium - Ilvi Pere.

Otsustati Rapla valla koolieelsete lasteasutuste arengukavade avalikustamine ning sisehindamise aruannete kooskõlastamine  delegeerida Rapla Vallavalitsusele.


Seoses lasteaiaõpetajate töötasu alammäära tõusuga, otsustas volikogu 21. detsembri 2017 istungil ühtlustada valla lasteaiaõpetajate töötasud. Kuna endistes Juuru, Kaiu ja Raikküla valdades olid töötasud kehtestatud vastavate volikogude määrustega (Raplas volikogu otsusega), siis tunnistati varasemad endiste valdade õigusaktide vastavad sätted kehtetuks.

Otsustati delegeerida Rapla maakonna sümbolite (lipp ja vapp) kasutamise korraldamine, Raplamaa tippauhinna RAPLA REDEL ning Rapla maakonna teenetemärgi andmise korraldamine Raplamaa Omavalitsuste Liidule.


Kehtestati toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad.

Otsustati delegeerida matusetoetuse maksmise korraldamine tähtajaliselt, kuni vastava korra kinnitamiseni, Rapla Vallavalitsusele. Matusetoetust makstakse 250 eurot, ühe matuse korraldamise kohta, matusekorraldajale surmatõendi originaali ja avalduse alusel, kui surnu viimane rahvastikuregistrijärgne elukoht oli Rapla vald.


Kehtestati maamaksuvabastuse andmise kord. Maamaksuvabastuse andmise eesmärk on toetada ja soodustada pensionäride, isikute kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime ning represseeritute ja represseerituga võrdsustatud isikute toimetulekut.

Tunnistati kehtetuks Raikküla Vallavolikogu 25. oktoobri 2012. a määruse nr 43 „Maamaksumäärade kehtestamine Raikküla vallas".


Anti vallavalitsusele nõusolek hankelepingu sõlmimiseks MIVO EHITUS OÜga vastavalt Juuru rahvamaja põranda renoveerimiseks läbiviidud riigihanke tulemustele. Lepingu summa on 46 078,39 eurot koos käibemaksuga.

Anti vallavalitsusele nõusolek hankelepingu sõlmimiseks Rapla linna keskväljaku ehitustöödeks vastavalt läbiviidud riigihanke tulemustele. Parimaks pakkumuseks tunnistati OÜ RTS Infraehitus ühispakkumus koos aktsiaseltsiga EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG ning WESICO PROJEKT OÜ, maksumusega 1 192 260,62 eurot koos käibemaksuga.


Anti vallavalitsusele nõusolek hankelepingu sõlmimiseks Rapla Kultuurikeskuse hoonete
osaliseks ümberehituseks. Parima pakkumus oli ühispakkujate Osaühing Silindia Ehitus ja OSAÜHING EXPOLIO ühispakkumus maksumusega 2 096 203,78 eurot koos käibemaksuga.

Otsustati kinnitada täiendavalt vallavalitsuse liikmeteks abivallavanem Margo Hussar ning teenuskeskuste juhid Kaja Heinsaar ja Aili Normak.

Otsustati kinnitada Rapla Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete arvuks neli liiget.

Kinnitati revisjonikomisjoni liikmeteks Kristjan Aller ja Erika Reinumägi.

Algatati Kuku külas Väike-Küünimäe detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused kuni viie üksikelamu püstitamiseks.

Algatati Rapla linnas Sauna tn 8 kinnistu detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused olemasoleva hoone ümberehitamiseks korterelamuks.


Anti Rapla Vallavalitsusele volitused planeerimisseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete lahendamiseks.

Otsustati astuda Mittetulundusühingus Harjumaa Ühistranspordikeskuse liikmeks.


Otsustati sõlmida mittetulundusühinguga Harjumaa Ühistranspordikeskus haldusleping vallasisese õpilas- ja ühistranspordi korraldamiseks.

Muudeti korruptsioonivastase seaduse rakendamise korda.


Määrati pikaajalise ja eeskujuliku teenistuse ja töötamise eest täiendav tasu töötajatele ja teenistujatele, kes vabastatakse ametist seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ameti- või töökoha koondamisega.

Kinnitati volikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu määramise kord.

Kehtestati Rapla Vallavolikogu  kultuuri- ja spordikomisjoni põhimäärus.


Kehtestati eelarve- ja arengukomisjoni põhimäärus.

Otsustati muuta volikogu sotsiaalkomisjoni nimetus sotsiaal- ja tervisekomisjoniks.


Anti vallavalitsusele nõusolek enne 2018. a vallaeelarve vastuvõtmist ja hankeplaani kinnitamist korraldada Rapla Vallavalitsusele tööruumide üürimiseks riigihange.