30. aprillini võetakse vastu taotlusi I klassi koha saamiseks

TÄHELEPANU sel sügisel Rapla vallas kooliteed alustavate laste vanemad!

1. klassi koha saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus

Rapla Vallavalitsus kehtestas 11.02.2019 aastal määruse nr 6 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord". Õigusakti täpse tekstiga saate tutvuda siin.

Määrus reguleerib rahvastukuregistri järgi Rapla vallas elavatele lastele elukohajärgse kooli koha määramise tingimusi ja korda  1. klassi õppima asumisel. Igale lapsele tagatakse õppimisvõimalus ja määratakse koht koolis, lähtudes kolmest aspektist:  elukoha lähedus koolile, soovist panna laps samasse kooli, kus õpivad pere teised lapsed ja/või vanemate soov.

Taotlus tuleb esitada Rapla Vallavalitsusele. Selleks on valla kodulehel olemas taotluse näidisvorm.

Taotluste vastuvõtt kestab 30. aprillini 2020 (kaasa arvatud).

Taotluse esitamiseks saab kasutada valla kodulehel olevat e-vormi, esitada paberil originaalallkirjaga Rapla Vallavalitsuse kantseleisse, teenuskeskusesse või digiallkirjaga e-posti aadressile rapla@rapla.ee.

Taotlusele märgib vanem kooli, kuhu ta soovib oma 1. klassi õppima asuvale lapsele õppekohta saada. Rapla linna õppekohta soovijatel palume taotlusele lisada ka teisena eelistatud kool. Maikuu algul koguneb komisjon, kuhu kuuluvad kõigi valla koolide esindajad ja vallavalitsuse esindaja. Rahvastikuregistri andmete kontrollimise järel määrab komisjon igale lapsele kooli, kus tal on võimalik õppima asuda. Hiljemalt 20. maiks 2020 antakse vanemale taotlusele märgitud e-posti aadressil teada, millisesse Rapla valla kooli 1. klassi lapsele koht on tagatud.

Seejärel tuleb vanemal pöörduda määratud kooli ja anda teada, kas ta võtab pakutud koha vastu või loobub. Tähtaeg koolikoha vastuvõtmisest või loobumisest teatamiseks on 10. juuni 2020 (kaasa arvatud). Määratud kohast loobumise korral leiab vanem ise oma lapsele kooli.

Vabad kohad koolides selguvad 11. juunil. Seejärel on kooli direktoril õigus soovijate olemasolul vabad kohad täita. Nimetatud vabad kohad täidetakse konkreetse kooli vastuvõtu korra reegleid arvestades. Ühises järjekorras on nii Rapla valla lapsed (kes ei soovi kasutada õppekohta komisjoni määratud koolis) kui naabervaldadest meie koolides 1. klassi kohta soovivad lapsed.

Kui pere koos 1. klassi astuva lapsega kolib Rapla valda peale 1. märtsi, esitab vanem esimesel võimalusel taotluse vallavalitsusele ja komisjon määrab lapsele elukohajärgse kooli. Kõik rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas elavad lapsed saavad Rapla valla koolis 1.klassi õppima asumiseks koha.