Rapla vald kuulutab välja järjekordse taotlusvooru elamuarenduse toetamiseks

Oleme alati soovinud valda uusi elanikke, luues neile häid tingimusi laste kasvatamiseks, kultuuritegevuseks jms, kuid jätkuv probleem on kvaliteetsete eluruumide nappus. Enim puudutab see probleem meie linnalist piirkonda ja tiheasustust. Just selle puuduse leevendamiseks kutsuti 2019 aastal ellu toetus, et motiveerida arendajaid rajama kas uusi kortermaju, ridaelamuid või ka mitut üksikelamut. Eelmiste 2 toetusvooruga on tänaseks käivitunud ehitustööd Mahlamäe tn 7 ja Põllu tn 1a ning 1b kinnistutel kokku 3 kortermaja ehituseks.

Toetuse andmise aluseks on Rapla Vallavolikogu kehtestatud määrus "Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord".

Olulisemad miinimumnõuded taotlustele on:

  • Toetatavad tegevused on investeeringud taristusse, mis asuvad väljapool hoonet
  • Toetuse aluseks oleval objektil (hoonel või hoonetel) peab olema kokku vähemalt 8 eraldiseisvat ja kasutatavat eluruumi. Eluruumi nõuded on toodud Majandus- ja taristuministri määruses „Eluruumile esitatavad nõuded"
  • Toetuse aluseks olev kinnistu peab omama kehtivat ehitusõigust, samuti on vajalik toetuse aluseks oleva objekti ehitusprojekt eelprojektstaadiumis
  • Toetuse maksimaalne suurus on 200 000 eurot ühe taotluse kohta
  • Toetuse näol on tegu riigiabi reeglitele alluva toetusega. Taotleja peab vastama riigiabi reeglistikus vähese tähtsusega abi nõuetele
  • Toetuse aluseks oleva objekti rajamiseks on aega kuni 24 kuud, alates lepingu sõlmimisest. Protsessi lõpetamiseks loetakse kasutusloa väljastamist objektile

Laekuvate taotluste menetlemine toimub vastavalt Rapla Vallavalitsuse kehtestatud määrusele „Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse taotluste hindamiskriteeriumid".

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus koos lisamaterjalidega hiljemalt 18. novembriks 2021. aastal kell 10.00 Taotluse vormi saab alla laadida Rapla valla kodulehelt  menüüst "Blanketid"  alajaotusest "Rapla vald toetab".

Laekunud taotluste alusel selgitatakse toetuse saajad välja hiljemalt 2021. aasta lõpuks. Täpsem info koos taotluse vormi, kehtivate määrustega ja hindamiskriteeriumidega on kättesaadav valla kodulehel www.rapla.ee/vald-toetab. Selgitusi jagab arendusjuht Heiti Vahtra (heiti.vahtra@rapla.ee, tel 5344 6645).


Ülemisel pildil käib ehitustegevus Raplas möödunud aastal toetuse saanud objektil Kuusiku teel. Alumisel pildil valmib kaks aastat tagasi toetuse saanud korterelamu Raplas Mahlamäe tänaval.

Mahlamäe tn maja ehitus