Valitsus kiitis heaks üle-eestilised COVID-19 tõrje piirangud

Stenbocki maja, 29. jaanuar 2021 – Valitsus kinnitas e-istungil koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangute korralduse. Harjumaal ja Ida-Virumaal hakkavad uuendatud piirangud kehtima esmaspäevast, 1. veebruarist ning ülejäänud Eesti maakondades kolmapäevast, 3. veebruarist. Kuna koroonaviiruse levik ja haigestumuse intensiivsus on kogu riigis väga ulatuslik, ühtlustatakse üle-eestilised piirangud.


Kehtima jäävad senised üldreeglid, mille kohaselt tuleb kõikjal siseruumides kanda maski ja kui ei ole sätestatud teisiti, liikuda 2+2 reegli järgi. Tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete järgimine. Maske ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ja seda ei tule teha ka siis, kui maskikandmine on vastunäidustatud tervise tõttu või see ei sobi tegevuse iseloomuga.


Toitlustusasutused

Toitlustusasutustes tohib laudkonnas olla kuni 6 inimest, kes peavad hoidma teistest inimestest vähemalt kahemeetrist vahemaad. Kohapealseks ajaveetmiseks peavad toitlustusasutused klientide jaoks uksed sulgema 21.00-6.00. Toidu kaasamüügile ajalisi piiranguid ei seata.


Meelelahutusasutused

Meelelahutusteenuse osutamise kohtades kehtivad sarnased põhimõtted nagu toitlustusasutusteski. Liikuda tohib kuni 6-liikmelistes rühmades, kes peavad teistest rühmades hoidma vähemalt kahemeetrist vahemaad. Klientide jaoks tuleb uksed kohapealseks ajaveetmiseks sulgeda 21.00-6.00. Ruumi maksimaalne täitumus tohib olla kuni 50 protsenti.

Kummalgi juhul ei laiene 6 inimese piirang perekondadele.


Avalikud koosolekud ja avalikud üritused

Statsionaarse istekohaga avalikud koosolekud ja üritused ning usulised talitused

Statsionaarse istekohaga siseruumi üritustele kehtestatakse kuni 50-protsendiline ruumitäitumuse nõue. Inimesed peavad istuma hajutatult. Väljaspool istekohtadega ala tuleb liikuda 2+2 reeglit järgides. Reegel ei laine perekondadele või juhtudele, kus seda pole võimalik mõistlikult tagada. Piirangud kehtivad näiteks teatrietendustele, kinoseanssidele, kontserditele, konverentsidele, kuid ka püsi-istekohtadega jumalateenistustele ning avalikele usulistele talitustele.

Statsionaarse istekohata avalikud koosolekud ja üritused ning usulised talitused

Siseruumides on tegevused lubatud üksnes juhul kui külastajatele saab tagada nummerdatud istekohad. Inimesed peavad istuma hajutatult ning väljaspool istumisala liikuma 2+2 reegli järgi. Ruumi täitumus ei tohi olla üle 50-protsendi. Öiseid üritusi lubatud ei ole, tegevused on keelatud ajavahemikul 21.00-6.00.

Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täiendkoolitus ja -õpe

Sisetingimustes tuleb kontaktsete ja kõrge viiruseleviku riskiga tegevuste puhul lähtuda 2+2 reeglist ning sellest, et ruumi täitumus ei tohi olla üle 50-protsendi.  Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse ja välja hingamine ning aerosoolide teke.

Mitte-kontaktse ja madala riskiga tegevusi tohib läbi viia 10+1 rühmas.

Kõrge viirusleviku riskiga spordialadel saab tegevusi läbi viia 10+1 rühmas juhul, kui järgitakse spordialaliidu, kultuuriministeeriumi ja terviseameti koostöös välja töötatud riskide maandamise abinõusid. Viiruse leviku riski maandamine on näiteks ruumide ventileerimine, inimeste hajutamine, eri gruppide kokkupuudete vältimine jne. Juhul, kui riske pole võimalik maandada või seda ei tehta, tuleb tegevusi läbi viia 2+2 liikumispiirangut arvestades.

Loetelu kõrge ja madala riskiga spordialadest ja huvitegevustest  avaldab terviseamet oma veebilehel.

Välitingimustes tõstetakse sportimise, treenimise, noorsootöö, huvitegevuse ja -hariduse, täiendkoolituse ja -õppe grupipiirangu arvu seniselt 25-lt 50-le.

Nimetatud valdkondade piiranguid ei kohaldata riikliku õppekava järgsele tegevusele, spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele. Samuti ei kohaldu need riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimeste tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenusele.


Spordivõistlused välitingimustes

Välitingimustes spordivõistluse ning liikumisürituse korraldamisel tõstetakse grupipiirangu arvu 25-lt inimeselt 50-le ehk võistlusi tohib läbi viia 50-inimestelistes gruppides, kes ei tohi omavahel kokku puutuda.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab piirangute korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee.

Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine

Seletuskiri korralduse nr 282 muutmisele