« Tagasi

Vallavara müük

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluvale
Hagudi alevikus Kuuse tn 3 asuvale kinnistule (kinnistu registriosa nr 9193150; katastritunnus 66901:001:0829; pindala 1560 m²; sihtotstarve elamumaa).

Alghind 10 000 eurot.

Katastriüksus on korrapärase kuju ja ühtlase pinnareljeefiga. Maatükk piirneb ühest
küljest juurdepääsuteega ja kolmest küljest sarnaste maaüksustega.
Maatükil on madalhaljastus, mõned viljapuud ja -põõsad. Maatükk on hooldamata.
Kinnistu on kahest küljest võrkaiaga ja ühest küljest kuusehekiga piiratud.
Maaüksuse hoonestuseks on Ehitisregistrisse kandmata kõrvalhoone, lisaks on rajatud puurkaev ning 2 kuuri.
Rapla valla üldplaneeringu järgi on tegemist pere- ja ridaelamumaaga. Hinnatava vara praegune sihtotstarve vastab kehtivale üldplaneeringule.


Informatsiooni kinnistu kohta annavad:
kuni 25. maini: Meelis Mägi, tel 489 0533, meelis.magi@rapla.ee
alates 28. maist Hannes Milsaar, tel 5818 8845, hannes.milsaar@rapla.ee.

Kinnistuga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama hiljemalt 16. juulil 2018 kella 15.00 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, 79511 Rapla):

1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Kuuse
Mitte avada enne 17.07.2018.a kell 15.00".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 17. juulil 2018.a kell 15.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).