« Tagasi

Vallavolikogu 20. detsembri istungil

Otsustati liita Rapla Lasteaed Kelluke ja Rapla Erilasteaed Pääsupesa üheks asutuseks. Rapla Erilasteaed Pääsupesa tegevus lõpetatakse 30. juunil 2019. a. Ümberkorraldatud asutuse nimi on Rapla Lasteaed Kelluke.

Läbiti Rapla valla munitsipaalkoolidele hoolekogu moodustamise korra ja hoolekogu töökorra esimene lugemine.

Kehtestati alates 1. septembrist 2019 koolieelsetes lasteasutustes vanemate kaetava osa määrad. Alu Kooli, Hagudi Põhikooli ja Kabala Lasteaed-Põhikooli lasteaiarühmades ning Kaiu Lasteaias Triinutare, Lasteaias Sinilill, Rapla Erilasteaias Pääsupesa, Rapla Lasteaias Naksitrallid ja Rapla Lasteaias Päkapikk on kohatasu suurus 6 % Vabariigi Valitsuse  kehtestatud töötasu alammäärast. See on 30 eurot kuus, täna kehtivat töötasu alamäära arvestades. Kui Vabariigi Valitsus muudab töötasu alammäära, muutub ka kohatasu suurus.
Rapla Lasteaias Kelluke, kus on lastel on võimalik igal nädalal kaks korda osaleda ujumistegevuses, on kohtasu määr 8%. See on täna kehtivat töötasu alamäära arvestades 40 eurot kuus.

Kiideti heaks Raplamaa arengustrateegia 2035+.

Kiideti heaks Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022.

Anti luba Mardi Põllumajanduse OÜle Mõisaaseme külas asuva Nurga kinnistu, Jaanijärve kinnistu ja Luukapõllu kinnistu, Kuusiku-Nõmme külas asuva Kukekivi kinnistu, Palamulla külas asuvate Metsaotsa ja Põlluotsa katastriüksuste, Sikeldi külas asuva Reino kinnistu, Raka külas asuva Mardi kinnistu, Kodila külas asuvate Villu ja Edgari katastriüksuste, Nõmme külas asuva Rabadiku kinnistu, Palamulla külas asuvate Kivikalda kinnistu, Mäekalda kinnistu ja Lohukalda kinnistu, Sikeldi külas asuva Otikalda kinnistu, Kuku külas asuva Härmatise kinnistu, Raka külas asuva Suur-Rätsepa kinnistu ning Kuusiku-Nõmme külas asuava Lennukalda kinnistu omandamiseks.

Seati Elektrilevi OÜ kasuks isiklik kasutusõigus maakaabelliini ehitamiseks ning majandamiseks Rapla valla omandis olevale Valtu külas asuvale Öökulli tänav L2 kinnisasjale.

Seati Telia Eesti AS kasuks isiklik kasutusõigus sideehituse koos elektripaigaldusega ehitamiseks ning majandamiseks Rapla valla omandis olevale Rapla linnas asuvale Kastani tänav L1 kinnisasjale.

Kehtestati Rapla vallas  maamaksumääraks 2,5 %  maa maksustamishinnast. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava ja loodusliku rohumaa osas on maamaksumääraks 2,0 % maa maksustamishinnast. Maamaksust vabastatakse lisaks koduomanike maamaksuvabastusele riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajad nende kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, alevikes ning Rapla valla üldplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal   kuni 0,15 ha ulatuses. Lisaks eelnimetatutele vabastatakse maamaksust okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud nende kasutuses oleva elamumaa  või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

Algatati Rapla linnas Viljandi mnt 90 üldplaneeringut järgiv detailplaneering eesmärgiga rekonstrueerida ja laiendada olemasolevat hoonet ning ehitada see ümber kaubandus-, toitlustus- ja teenindushooneks ning kortermajaks.

Kehtestati Uuskülas Uus-Kalmistu maaüksusel Hoolekandekeskuse üldplaneeringut muutev detailplaneering.

Otsustati algatada Rapla valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Kinnitati Rapla  valla  teehoiukava investeeringud  ajavahemikus  2019  –  2022.

Kehtestati Rapla valla heakorraeeskiri. Heakorraeeskirja eesmärk on koos riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada valla puhtus, heakord ja säästev elukeskkond. Eeskiri on kehtestatud keskkonnasaaste ning tulekahjuohu ennetamiseks, keskkonnaseisundi ning inimeste elu ja tervise kaitseks ning esteetilise ruumilise keskkonna tagamiseks. Eeskiri määrab kindlaks heakorranõuded, kohustused ja piirangud Rapla valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning Rapla valla haldusterritooriumil asuva kinnis- või vallasvara omanikele.

Otsustati anda Rapla valla Juuru teenuskeskuses (endises Juuru vallamajas) asuvad ruumid alates 01.01.2019 tasuta Sihtasutuse Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid kasutusse.

Määrati 2019. eelarveaastas kaasava eelarve vahendite mahuks 60 000 eurot. Kaasava eelarve vahendid jagunevad järgmiselt:

  • Rapla piirkonna projektidele (Alu kant, Hagudi kant, Kodila kant, Kuusiku kant ja Rapla kant) 30 000 eurot;
  • Juuru piirkonna projektidele (Juuru kant ja Järlepa kant)10 000 eurot;
  • Kaiu piirkonna projektidele (Kaiu kant, Kuimetsa kant ja Vahastu kant)10 000 eurot;
  • Raikküla piirkonna projektidele (Kabala kant, Lipa kant, Raikküla kant ja Purku kant) 10 000 eurot.

Otsustati tagada projekti "KOV hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmine" taotlejapoolne omafinantseering kuni 270 000 euro ulatuses. Projektis osalemisega soovitakse muuta energiatõhusamaks Raplas Kuusiku tee 5 asuv hooldekeskuse hoone.

Otsustati lükata tagasi 14.06.2018 Rapla Vallavolikogu liikme Urmas Tammemäe esitatud volikogu otsuse eelnõu Rapla valla piiride muutmise algatamiseks ja ettepaneku tegemiseks Kohila Vallavolikogule Rapla valla Jaluse küla, Järlepa küla, Kalda küla, Lõiuse küla, Mahtra küla, Pirgu küla ja Sadala küla arvamiseks Rapla valla koosseisust Kohila valla koosseisu.

Tunnistati kehtetuks endiste valdade praegu kehtivad õigusaktid. Kehtetuks tunnistatavaid määrusi enam ei rakendata või on regulatsiooni aluseks Rapla valla vastav õigusakt.

Kinnitati Rapla Vallavolikogu hariduskomisjoni koosseisu Andrus Tamm ja Lea Edminster.

Kinnitati Rapla Vallavolikogu kui kooli toetava organisatsiooni esindajaks Rapla Gümnaasiumi hoolekogus Rapla Vallavolikogu liige Andrus Tamm.

Otsustati maksta vallavanem Piret Minnile Rapla Vallavalitsuse, kui ametiasutuse eduka juhtimise eest 2018. aastal preemiat 1350 eurot.