23.07.19

 

Vallavara müük

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluvale Kaiu alevikus asuvale Maisimäe tee 2 kinnistule (kinnistu registriosa 3236037, katastritunnus 27701:002:0048, pindala 308 m², sihtotstarve ärimaa)  alghinnaga 1 500 eurot.

Kinnistul asub 1984.a ehitatud telefoni keskjaama hoone (ehitisregistri kood 109027266) ehitusaluse pinnaga 126. Ehitis on amortiseerunud.

Kinnistul asub 2013.a rajatud maakaabelliin (ehitisregistri kood 220682146).

Enampakkumise võitjal on kohustus üle võtta 08. jaanuaril 2019  Rapla Vallavalitsuse ja Telia Eesti AS vahel 3 aastaks sõlmitud üürileping hoone keldrikorrusel asuva 13,3 m² suuruse äriruumi (ruum nr 5) kasutamiseks. Pärast enampakkumise läbiviimist on enampakkumisel osalenud endise Kaiu valla haldusterritooriumile registreeritud ettevõtjatel ja isikutel ostueesõigus kinnistu  kõrgeima pakkumuse hinnaga vastavalt võlaõigusseaduse sätetele.

Kui kinnistut soovivad osta mitu eelpoolnimetatud isikut, selgitatakse ostja liisuheitmisel. 

Infomatsioon kinnistu kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.

Kinnistuga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 12.08.2019.a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Maisimäe tee 2"
Mitte avada enne 13.08.2019.a kell 15.00".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 13.08.2019.a kell 15.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

pilt

 

Toimetaja: SIGRID ALGRE