6.12.18

Avalduste/taotluste ja aruannete näidisvormid

Haridus, kultuur ja noored

1. klassi vastuvõtmise ja kooli määramise taotlus

Lapsehoiuteenuse rahastamise toetuse taotlus

Taotlus lasteaia kohatasu soodustuse saamiseks

Huvihariduse ja -tegevuse taotlus (taotleb organisatsioon)

Huvihariduse ja -tegevuse toetuse aruanne (taotleja on organisatsioon)

Huvikooli toetuse (kohatasu väljaspool Rapla valda) taotlus

Taotlus kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö projektide toetuseks

Aruanne kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö projektide toetusele

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlusvorm - Rapla piirkond

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus - Juuru piirkond

 

Maa, keskkond ja ehitus

Avaldus maamaksust vabastamiseks

Kaevetööde avaldus

Kinnistu mittekasutamise kinnitus

Kokkulepe ühise jäätmemahuti kasutamiseks

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus

Puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlus

Raieloa taotlus

Taotlus veehaarde puurkaevu projekteerimiseks

Taotlus reklaami paigaldamiseks

Puurkaevu või puuraugu rajamise ehitusloa taotlus

 

Sotsiaal ja tervishoid

1. klassi astuja toetuse taotlus

Hooldajatoetuse taotlus

Matusetoetuse taotlus

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja toetavate tugiteenuste taotlus

Sotsiaaltoetuse taotlus

Sünnitoetuse I osa väljamaksmine

Sünnitoetuse II osa väljamaksmine

 

Sport ja tervis

Taotlus kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö projektide toetuseks

Aruanne kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö projektide toetusele