« Tagasi

RAPLA VALLA ÜLDPLANEERING


Rapla Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 92 algatati RAPLA VALLA ÜLDPLANEERINGU koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Uue üldplaneeringu koostamine on vajalik järgmistel põhjustel:
- kehtivad üldplaneeringud ei täida seadusandlusest tulenevaid nõudeid;
- üldplaneeringu roll on muutunud arendustegevuse kavandamisel olulisemaks, mistõttu kehtivates üldplaneeringutes sätestatu jääb tihti ebapiisavaks;
- üldplaneeringud ei arvesta muutunud demograafilise olukorra ja valla arengut suunavate teguritega.

Üldplaneeringu eesmärk on eelduste loomine jätkusuutliku elukeskkonna kujunemiseks Rapla vallas. Oluline on läbi mõelda, milliseid väärtusi soovime erinevates piirkondades hoida ja millises suunas areneda. Kaalumist vajab ka üldplaneeringu täpsusaste – kui peenelt määratletakse ühes või teises kandis ehitusõiguse tingimused ning millises ulatuses seatakse kitsendavaid tingimusi.

Üldplaneering on omavalitsuse toimimiseks vajalik igapäevane töövahend, mis mõjutab viisil või teisel kõiki vallaelanikke ja maaomanikke, samuti arendajaid ning ettevõtjaid, mistõttu üldplaneeringu koostamine on vastutusrikas ülesanne, kus igaühel on õigus kaasa rääkida. Üldplaneering on justnagu ühiskondlik kokkulepe, mis on seda elujõulisem, mida laiema ringkonna seisukohta see esindab.

Üldplaneeringu koostamine algab lähteseisukohtade formuleerimisega ja olemasolevate üldplaneeringute kandmisega ühtsele kaardile. Infot planeeringulahenduse koostamisel kaasalöömisvõimaluste kohta saab valla veebilehelt ja „Rapla Teataja" vahendusel.

Kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad senised Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla valla üldplaneeringud, millega saad tutvuda siin.

valla kaart