« Tagasi

Lumetõrjest erateedel

Septembrikuu vallavolikogu istungil võeti vastu „Rapla valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord." Selle määrusega kehtestati kogu Rapla valla haldusterritooriumil (sh endises Raikküla, Kaiu ja Juuru valla territooriumil) asuvatel erateedel talihoolduse tegemiseks ühtsed põhimõtted.

Lumetõrje tegemise eelduseks on, et teeäärset majapidamist kasutatakse aastaringselt alalise elukohana ja elanik on esitanud vallavalitsusele vastava kirjaliku avalduse. Avalduse peaks määruse kohaselt esitama hiljemalt 20. oktoobriks 2019.a, kuid läbi vaadatakse kõik avaldused, mis saadetakse Vallavalitsusele ka pärast määruses kehtestatud kuupäeva.

Oluline on arvestada, et kehtima jäävad ka kõik enne määruse vastuvõtmist esitatud avaldused. Sisuliselt tähendab see seda, et need endiste Juuru, Kaiu ja Raikküla valdade elanikud, kes on avaldused esitanud- uusi avaldusi esitama ei pea. Kindlasti peavad avaldused esitama endise Rapla valla elanikud, kes soovivad, et nende erateedel lund lükataks. Lumelükkamise taotluse näidisvormi ja e-vormi leiate valla kodulehelt siit.

Erateel teostatakse lumetõrjet, kui on täidetud järgmised tingimused:
• Tee peab olema avatud liiklemiseks ja kantud teeregistrisse. Kõik teeregistrisse kantud teed on näha Maa-ameti kaardil: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maanteeamet. Erateede nägemiseks tuleb valida „Kohalik-, era- ja metsateede" teemakiht. Juhul kui teed ei ole teeregistris tuleb avaldusele lisada asendiplaan tee täpse asukohaga.
• Teekoridor peab olema vaba lumetõrjet segavatest objektidest vähemalt 4 meetri kõrguselt ja 2 m laiuselt teekatte servast.
• Tee laius ja kurvid peavad võimaldama lumetõrjetehnika takistusteta liikumist

Määruse kohaselt ei korralda vallavalitsus lumetõrjet õuealadel ja teedel, mille pikkuseks on vähem kui 50 m. Õueala piir on määratud Maa-ameti kaardil.

Lumetõrjet ei tehta ka teedel, mis teenindavad kinnistuid, kus Eesti rahvastikuregistri andmetel ei elata, või mille omanik või kasutaja on talihoolduse teostamise perioodil vabastatud olmejäätmete korraldatud jäätmeveost.