« Tagasi

Kolme maakonna ühispöördumine Rail Baltica kohalike rongipeatuste teemal

ÜHISAVALDUS
Rail Balticu raudteel kohalike peatuste ja
regionaalrongiliikluse arendamiseks


Pärnus, 29. novembril 2019


Harjumaa Omavalitsuste Liit,
Pärnumaa Omavalitsuste Liit,
Raplamaa Omavalitsuste Liit


Rail Balticu trassikoridoriga seotud maakondade arengu eest seisvate kohalike omavalitsuste ühendustena, kes esindavad nimetatud maakondade kohalike omavalitsuste üksusi
- rõhutavad Rail Balticu raudtee kohalike peatuse tähtsust maakondade strateegiliste eesmärkide saavutamisel,
- peavad kiire, mugava ning turvalise regionaalrongiühenduse kättesaadavust üheks võtmeküsimuseks maakondade sotsiaalmajanduslike, kultuuriliste, rahvastiku- ja turismialaste väljakutsete realiseerimisel,
- hindavad keskkonnasäästliku ühistranspordiühendusega antavat Eesti-poolset panust Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamisse,
- on kindlad vajaduses alustada Tallinn-Pärnu-Ikla suunalise regionaalrongiliiklusega samaaegselt Rail Balticu raudtee kasutuselevõtmisega aastal 2026,
- juhivad tähelepanu vajadusele võtta viivitamata vastu Rail Balticu kohalike peatuste ehitamiseks ja regionaalrongiliikluse korraldamiseks vajalikud planeerimis- ja
rahastamisotsused.

Seepärast pöördume ühiselt Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole järgmiste ettepanekutega:
1. Planeerida ja projekteerida kohalikud rongipeatused koos neid teenindava taristuga samaaegselt Rail Balticu ehitusprojekti koostamisega.
2. Planeerida vahendid kohalike rongipeatuste väljaehitamiseks Rail Balticu raudteega samaaegselt.
3. Planeerida aegsasti ja piisavas mahus vahendid regionaalrongiliiklust korraldavale operaatorile (nt Eesti Liinirongid AS) liikluse käitamise korraldamiseks (sh 1435 mm rööpmelaiusega veeremi soetamiseks ja selle edasiseks hooldamiseks) arvestusega, et Rail Balticu raudtee kasutuselevõtmisel käivitub koheselt ka regionaalrongiliiklus.

Oleme kohalike rongipeatuste taristu väljaehitamisel valmis igakülgseks koostööks, et võimaldada ellu viia meie inimeste liikumisharjumuste ja ootustega arvestav parim lahendus.

allakirjutanud:
Andre Sepp 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

Andres Metsoja
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu esimees

Heiki Hepner
Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees