« Tagasi

Teade korraldatud jäätmeveost vabastatuile

Tulenevalt jäätmeseadusest (§ 69) peab korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldaja (kellel on kehtiv vabastus) esitama igal aastal hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kehtib ka perioodiliste vabastuste kohta nt suvekodud.

Jäätmevaldajad, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse alates 21. jaanuarist 2020 korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks.

Kui kinnistul puudub elu- või äritegevus või seda kasutatakse hooajaliselt, siis on võimalus taotleda korraldatud jäätmeveost kas perioodilist või täielikku vabastamist. Vabastuse saamiseks esitab kinnistu omanik/jäätmevaldaja kohalikule omavalitsusele vastava taotluse. Taotluses palume ära märkida mitteliitumise periood ja põhjendus. Elamu kasutamisel suvekoduna (suvilana) tuleb taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist perioodile, millal kinnistut  ei kasutata (märkida ära kuud). 

Taotluse blankett on kättesaadav siit

Mitteliitunuks lugemise taotlus on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja (kinnistu omanik) erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada vaid juhul, kui kohalik omavalitsus on eelnevalt veendunud, et vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

Kinnitus või taotlus  palume saata aadressile Viljandi mnt 17, 79511 RAPLA või e-postile: rapla@rapla.ee.