Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Rapla vallas

Rapla vald liitus aasta alguses Sotsiaalkindlustusameti pilootprojektiga „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Piloodi raames katsetatakse uut isikukeskset vajaduspõhist teenusmudelit, kus psüühilise erivajadusega inimestele ning nende lähedastele vajalikku abi korraldab Rapla Vallavalitsus.

 

Mis see on ja mida see annab meie inimestele?
Uus teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Katsetatav mudel on:
Kaasav – abivajaja või lähedaste kaasaine kõigis protsessi etappides;
Isikukeskne – abivajaja või lähedase tegelikele vajadustele vastava teenuse komplekteerimine teenuskomponentidest;
Taastumisele/arengule suunatud – teenustesüsteem on suunatud iga abivajaja isiku taastumis-/arenguprotsessi mõistmisele ja toetamisele, et oleks võimalik koostada tegevusplaan tema eesmärkide saavutamiseks;
Kogukonnapõhine – abivajaja toimetuleku säilitamist toeteatakse tema loomulikus keskkonnas, et inimesel oleks võimalik säilitada iseseisvus ja otsustusõigus oma elukorralduse üle.
Seega on piloot kasutajasõbralik ja paindlik ning võimaldab pakkuda teenuseid, mitte ainult abivajajale endale vaid ka tema pereliikmetele. 

Kes saab projekti kaudu teenuseid?
Projektist saab abi ja teenuseid raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega, 16 kuni vanaduspensioni ealine isik, kellel ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust. Abi saaja võib olla isik, kes on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust) või ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras. Samuti saavad piloodi raames teenuseid isikud või tema perekonnaliikmed, kes vajavad sotsiaaltöötaja või juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Kuidas saab piloodi kaudu teenuseid?
Teenuste saamiseni on vaid mõned sammud:
1. Anna abivajadusest/soovist teenuseid saada sotsiaaltöötajale teada;
2. Juhtumikorraldaja selgitab hindamise käigus koos teiega välja abivajaduse ja vajaolevad teenused;
3. Koos juhtumikorraldajaga koostate tegevuskava;
4.  Juhtumikorraldaja lepib teile kokku teenuste saamise ajad teenuse pakkujatega ja aitab vajadusel leida võimalused teenusele liikumiseks.

Kes veel piloodis osalevad ja kust saab täpsemat infot?
Tänase seisuga osaleb piloodis 12 kohalikku omavalitsust (Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald, Jõelähtme vald, Kohila vald, Kohtla-Järve linn, Kose vald, Lüganuse vald, Tallinna linn, Antsla vald, Jõhvi vald, Pärnu linn, Põhja-Pärnumaa vald, Rapla vald)

Projekt viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine" alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine" tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine" raames.

Täpsemat infot saab piloodi kohta Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Soovi korral pilootprojekti kaudu teenuseid või lisainfot saada võtke ühendust valla sotsiaaltöö peaspetsialisti Triinu Sõelsepaga (e-post: triinu.soelsep@rapla.ee / tel: 53 426 030)

 

logo