« Tagasi

Psüühiline seisund vajab toetust? Ära ole üksi! Siit saad abi.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Rapla vallas

Rapla vald liitus aasta alguses Sotsiaalkindlustusameti pilootprojektiga „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Piloodi raames katsetatakse uut isikukeskset vajaduspõhist teenusmudelit, kus psüühilise erivajadusega inimestele ning nende lähedastele vajalikku abi korraldab Rapla Vallavalitsus. 

sotsiaalfondi logo

Mis on „ISTE" ja mida annab meie inimestele?

ISTE on uus teenusmudel, mis toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Teenusmudel on kasutajasõbralik ja paindlik ning võimaldab pakkuda teenuseid, mitte ainult abivajajale endale vaid ka tema pereliikmetele:

 KAASAV - abivajaja (ja/või lähedaste) kaasamine kõigis protsessi etappides, toetamine informeeritud otsuste ja valikute tegemisel

 ISIKUKESKNE - abivajaja (ja/või lähedaste) tegelikele vajadustele vastava teenuse komplekteerimine teenuskomponentidest

 TAASTUMISELE/ARENGULE SUUNATUD - teenussüsteem on suunatud iga abivajaja isikliku taastumis-/arenguprotsessi mõistmisele ja toetamisele, et oleks võimalik  koostada tegevusplaan tema eesmärkide saavutamiseks

 KOGUKONNAPÕHINE - abivajaja toimetuleku säilitamist toetatakse tema loomulikus keskkonnas, et inimesel oleks võimalik säilitada iseseisvus ja  otsustusõigus oma elukorralduse üle

 

Milliseid teenuseid saab?

Uues teenusmudelis käsitletakse inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku teenusena. See kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema vajadustele vastavatest tegevustest ehk teenuskomponentidest.

Teenuskomponendid, millest sobivad valida on:

❖ Personaalne toetus:
* kõrvalabi, juhendamine, nõustamine erinevates valdkondades, kriisi olukordade lahendamine (valdkondade ülene, kogu sekkumise perioodi jooksul)

❖ Pere toetamine:
* Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia perele
* Perenõustamine ja koolitus psüühikahäirete osas
* Kogemusnõustamine perele
* Intervallhoid

❖ Sotsiaalsed suhted:
* Sotsiaalsete suhete loomise/säilitamise toetamine – (lähedaste, sõprade, laste või vanematega)

❖ Vaimne tervis: 
* Taastumine ja haigusega toimetuleku toetamine
* Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamine
* Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia
* Kogemusnõustamine
* Riski- ja probleemse käitumise juhtimine

❖ Füüsiline tervis:
* Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus
* Füüsilise aktiivsuse toetamine
* Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks
* Liikumine eluruumides
* Liikumine väljaspool eluruume

❖ Hõivatus:
* Töötamise toetamine
* Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas
* Õppimise toetamine
* Rakendus kogukonnas

❖ Vaba aeg ja huvitegevus:
* Vaba aja ja huvitegevuse toetamine

❖ Eluase:
* Toetus elukoha vahetamisel

❖ Igapäevaeluga toimetulek
* Igapäevaelu toetamine
* Ettevalmistus iseseisvumiseks

Abi- ja toetusmeetmete korraldamisel saab teenuse saaja ja vajadusel tema lähedased, ka personaalset tuge spetsialistilt, kes nõustab ja koordineerib koostööd teiste osapooltega (sh teenuskomponentide osutajatega, sidusvaldkondade partneritega) nii toetussüsteemi sisenemisel kui kogu toetussüsteemis liikumisel.

 

Kes saab teenuseid?

Projektist saab abi ja teenuseid raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega, 16 kuni vanaduspensioni ealine isik, kellel ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust.

Abi saaja vastab ühele järgmistest tingimustest:
a) isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
b) isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
c) isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Sisuliselt osutab uue teenusmudeli raames vald erinevaid toetavaid tegevusi oma psüühilise erivajadusega inimesele ja tema perekonnale. Psüühiline erivajadus võib teenusmudeli kontekstis olla mis tahes F-diagnoos. Selleks võib olla näiteks tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired või täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired. Samuti psühholoogilise arengu häired või vaimne alaareng. Abi saame pakkuda ka siis, kui probleemiks on kas somaatiliste teguritega seotud käitumissündroomid; psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired; meeleoluhäired või neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired. Vt täpsemalt F-diagnooside nimekirja Tartu Ülikooli Kliinikumi kodulehelt.

 

Kuidas saab teenuseid?

Teenuste saamiseni on vaid mõned sammud:
1. Anna abivajadusest/soovist teenuseid saada sotsiaaltöötajale teada;
2. Sotsiaaltöötaja selgitab hindamise käigus koos teiega välja abivajaduse ja vajaolevad teenused;
3. Koos juhtumikorraldajaga koostate tegevuskava;
4.  Juhtumikorraldaja lepib teile kokku teenuste saamise ajad teenuse pakkujatega ja aitab vajadusel leida võimalused teenusele liikumiseks.

Kui Teil või Teie lähedasel on diagnoositud psüühiline erivajadus ja põhidiagnoosiks ei ole dementsus või alkoholism, siis just Teie või Teie lähedane saab selle piloodi raames tuge. Küsige julgesti infot juurde valla sotsiaaltöö peaspetsialist Triinu Sõelsepalt (triinu.soelsep@rapla.ee, tel: 5342 6030), kellega koos saate arutada läbi Teie soovid ja vajadused ning pakutavad võimalused.

 

Kes veel ISTEs osalevad ja kust saab täpsemat infot?

Tänase seisuga osaleb piloodis 12 kohalikku omavalitsust (Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald, Jõelähtme vald, Kohila vald, Kohtla-Järve linn, Kose vald, Lüganuse vald, Tallinna linn, Antsla vald, Jõhvi vald, Pärnu linn, Põhja-Pärnumaa vald, Rapla vald)

Projekt viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine" alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine" tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine" raames.

Täpsemat infot saab piloodi kohta Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-rakendamine